Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku si 30 rokov činnosti pripomína vedeckou konferenciou s medzinárodnou účasťou v Békešskej Čabe

Skúmať, monitorovať a spracúvať históriu, jazyk a kultúrnu antropológiu Slovákov v Maďarsku, upevňovať, zachovávať a ďalej reprodukovať slovenské národné povedomie slovenskej minority žijúcej v Maďarsku. S týmito pohnútkami a motiváciou vznikol pred tromi desaťročiami v Békešskej Čabe Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku. Vo svojom nemennom sídle počas tohto obdobia rukolapne (najmä vedecko-bádateľskou a výskumnou činnosťou v teréne, materializovaním získaných poznatkov v množstve štúdií a odborných textoch, prednáškovou, publikačnou a osvetovou činnosťou, vydavateľskými počinmi, tematickými seminármi a pod.) potvrdzuje 30 rokov svoju opodstatnenosť, a nech by to akokoľvek „neskromne“ vyznelo (avšak pohľadom zo Slovenska si to môžeme dovoliť podčiarknuť), svojou činnosťou a aktivitami aj svoju nezastupiteľnosť i zásluhovosť.

Aj preto v tomto aj iných kontextoch vyznieva slávnostno-pracovná pripomienka 30. výročia založenia Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku ako zmysluplný a činorodý príspevok v časozbernom bádateľskom úsilí nielen všetkých doterajších pracovníkov VÚSM a ich spolupracovníkov a podporovateľov v ich domovskej krajine, ale aj zo slovenského zahraničia i samotného Slovenska ako významný tvorivý vklad do zachovania slovenskosti v Maďarsku tak z hodnotiaceho aspektu, ako aj ďalšej vízie i nádeje prežitia slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku so všetkými znakmi, ktorými sa identifikuje, najmä s udržaním a potenciálnym rozvíjaním slovenského jazyka.

Na dvojdňovej vedeckej konferencii s názvom Výskum Slovákov v Maďarsku v interdisciplinárnom kontexte v dňoch 13.-14. februára 2020 v Békešskej Čabe, ktorej úvodná časť prvého dňa je venovaná slávnostnej pripomienke životného jubilea pani profesorky Anny Divičanovej, prvej a dlhoročnej riaditeľke VÚSM, sa zúčastňuje aj Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov v zahraničí, ktorý sa prítomným účastníkom a hosťom aj prihovorí.

 

X                                X                                    X

 

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku založil v roku 1990 Zväz Slovákov v Maďarsku (ZSM), so sídlom v Békešskej Čabe. Jeho vznik inicioval genetik Matej Šipický. V tej dobe to bola jedinečná iniciatíva, lebo slovenská národnosť ako prvá v Maďarsku sa mohla pýšiť vlastnou vedecko-výskumnou inštitúciou. Od roku 2001 funguje VÚSM pod záštitou Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM), ale jeho ciele sa nezmenili.

Pracovníci VÚSM v záujme zachovania jazyka, kultúry a tradícií slovenskej národnosti žijúcej v Maďarsku vedecky analyzujú spoločenské procesy týkajúce sa jej minulosti a súčasnej situácie. Zameriavajú sa predovšetkým na výskum histórie, národopisu a kultúrnej antropológie, jazyka tu žijúcich Slovákov. Popri výskumnej činnosti sa venujú aj edičnej a vydavateľskej práci, ponúkajú doškoľovania, poskytujú odbornú pomoc školám, organizujú vedecké aj popularizačné konferencie, sympózia, výskumné tábory, súťaže pre mladých, nádejných výskumníkov a udržiavajú dobré styky s partnerskými inštitúciami v Maďarsku a v zahraničí.

K najvýznamnejším partnerom VÚSM patria ústavy Slovenskej akadémie vied a Maďarskej akadémie vied, univerzitné a vysokoškolské fakulty a katedry v Maďarsku a na Slovensku, Matica slovenská, Slovenské národné múzeum, Slovenská národná knižnica, Inštitút Fórum, Slovakistická vojvodinská spoločnosť v Novom Sade, Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku v Nadlaku, ako aj inštitúcie CSSM, slovenské samosprávy, občianske organizácie a médiá.

 

Na snímkach vo fotogalérii:

Kľúčové osobnosti Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku od jeho vzniku v roku 1990: iniciátor myšlienky Matej Šipický, prvá a dlhoročná riaditeľka Anna Divičanová, ďalšie riaditeľky inštitúcie Alžbeta Hornoková-Uhrinová, Anna Kováčová a súčasná riaditeľka Tünde Tušková, ako aj pracovníci a najbližší spolupracovníci VÚSM na podujatiach Slovákov v Maďarsku, ako aj na Slovensku v priebehu rokov 2013-2019.

FOTO:   ĽUDO POMICHAL

             Svetový slovenský kalendár (1)

 

DO POZORNOSTI:

http://vusm.slovaci.hu/sk

https://www.slovenskykalendar.com/posobnost-vyskumneho-ustavu-slovakov-v-madarsku/

http://www.slovaci.hu/index.php/sk/32-inzezmenyek/448-v-skumn-ustav-slovakov-v-ma-arsku-25-ro-n