Výstava Slovenské pamiatky zapísané do zoznamu UNESCO v Krakove

Steny Galérie slovenského umenia Spolku Slovákov v Poľsku v Krakove zdobili v posledných dvoch mesiacoch odmenené práce z výtvarnej súťaže Ludwika Korkoša s názvom Slovenské pamiatky zapísané do zoznamu UNESCO.  Je to výnimočná výstava, ktorá prezentuje detský umelecký uhol percepcie a predstavivosti, ako aj schopnosti odraziť kultúrne dedičstvo Slovenska. Pre mladých adeptov umenia bola to možnosť prezentovať sa pred širokým krakovským publikom.

Výtvarná súťaž Ludwika Korkoša je organizovaná každoročne redakciou časopisu Život v spolupráci so Slovenským inštitútom vo Varšave pre školskú mládež zo spišských a oravských základných škôl. Do tohtoročnej súťaže bolo zaslaných 170 prác, prekvapivé bolo pritom to, že presne polovica zaslaných prác patrila do mladšej skupiny, čiže 85 prác, a druhá polovica do staršej skupiny – tiež 85 prác. Zaslali ich žiaci z Oravy a Spiša, presnejšie: z Jablonky, Jablonky-Borov, Chyžného, Pekelníka, Veľkej a Malej Lipnice, Podsklia, Podsrnia, Hornej Zubrice, Vyšných Lápš, Nedece, Repísk, Jurgova, Čiernej Hory a Krempách.

Najviac prác bolo do súťaže zaslaných zo Základnej školy v Jurgove. Deti sa ako každoročne posnažili a práce boli na vysokej úrovni. V tomto roku nám do našej súťaže zaslali práce aj žiaci zo Spojenej školy zo Spišskej Starej Vsi zo Slovenska. Práce boli veľmi pekné a pripravené pozoruhodnou odkryvaciou technikou, na voskovom podklade, preto získali zvláštne knižné ocenenie, pričom niektoré z nich boli námetmi na vydané pohľadnice.

Práce zaslané do tejto súťaže ukázali, že deti si našli informácie o pamiatkach na Slovensku, ktoré sú uvedené v zozname UNESCO a potom si ich aj naštudovali, aby ich vedeli umelecky stvárniť, čo bolo veľmi dôležité z hľadiska identifikácie objektov. Viaceré námety, ktoré sa objavovali na zaslaných prácach, možno aj deti osobne navštívili, ako napríklad Vlkolínec, Dobšinskú ľadovú jaskyňu či Spišský hrad. Inokedy boli zdrojom informácií učitelia výtvarnej výchovy, ktorí vedeli žiakov uviesť do témy. Niektoré artefakty materiálneho i nemateriálneho dedičstva Slovenska boli uverejňované aj na stránkach časopisu Život, odkiaľ si ich záujemcovia mohli tiež ozrejmiť.

Výber spomedzi množstva zaslaných prác len tých niekoľkých, ktoré boli odmenené, bol náročný. Súťažiaci najčastejšie spomedzi slovenských pamiatok zapísaných na zozname UNESCO zobrazovali Vlkolínec, Dobšinskú ľadovú jaskyňu, Domicu, Spišský hrad, mesto Bardejov, drevené kostolíky v Bodružale, v Tvrdošíne, v Ruskej Bystrej, v Hronseku, ale objavilo sa aj drotárstvo, fujara, ornamenty na čičmanských dreveniciach. Boli i krásne priestorové práce znázorňujúce niektoré pamiatky, napríklad Vlkolínec, kostol sv. Ducha v Žehre, či súbor viacerých pamiatok z územia Slovenska, ktoré sú obsiahnuté v zozname UNESCO. Boli aj koláže, pohľadnice, pozvánky, napríklad do Levoče na Slovensko, práce z plastelíny a ďalších netradičných materiálov. Na výstave boli prezentované odmenené práce.

Práce si prichádzali pozerať jednotlivci i skupinky ľudí a medzi nimi boli o. i. aj slovenskí diplomati na čele s ministrom zahraničných vecí  a európskych záležitostí Slovenskej republiky, veľvyslancom SR vo Varšave, generálnym konzulom a konzulom SR v Krakove a ďalší. Každý návštevník si mohol odniesť katalóg vystavovaných prác, pohľadnice s námetmi z odmenených prác i záložky do kníh.

Výstava bola prezentovaná ako jedna z akcii v rámci tohtoročných Dní slovenskej kultúry v Malopoľsku, ktoré podporili Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Ministerstvo vnútra i administratívy PR.

 

AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ

Foto: autorka