Vysvetlenia k zmluvám

Vo všeobecnosti sú dotačné zmluvy tento rok rozsiahlejšie a náročnejšie na pochopenie, čo má objektívne príčiny.

Jednou z nich je správa internej audítorky Úradu vlády SR č. 4/2010, ktorá bola vydaná už v lete 2010 a konštatovala, že subjekty usadené mimo Slovenska nie je možné zaväzovať povinnosťami zakotvenými v slovenskej legislatíve spôsobom, akým to do minulého roka robili doterajšie dotačné zmluvy. Slováci žijúci v zahraničí a ich organizácie majú takmer totožné povinnosti podľa dotačných zmlúv tento rok ako tomu bolo aj v minulosti, jediný rozdiel je v tom, že zatiaľ čo doterajšie dotačné zmluvy to riešili odkazmi na slovenskú legislatívu a preto boli kratšie, terajšie dotačné zmluvy tieto povinnosti priamo uvádzajú v texte dotačných zmlúv. Ide o riešenie, ktoré bolo treba prijať do konca mája 2011 a bývalé vedenie ÚSŽZ o tom dobre vedelo, žiaľ nespravilo nič, aby v predstihu informovalo krajanov o týchto pripravujúcich sa zásadných zmenách. ÚSŽZ v roku 2011 tak len odstránil nedostatky, ktoré bývalému vedeniu ÚSŽZ vytýkal interný audit Úradu vlády SR.

Druhou objektívnou príčinou je absencia akýchkoľvek pravidiel o poskytovaní dotácií, konkrétne v podobe dotačnej smernice. Takýto zásadný predpis sa nedá prijať v priebehu niekoľkých dní. Navyše, ÚSŽZ chce ponúknuť aj slovenskému zahraničiu, aby sa na texte novej dotačnej smernice podieľalo formou pripomienok, čo by malo byť v priebehu novembra 2011. Keďže bývalé vedenie ÚSŽZ nebolo schopné za 5 rokov vydať žiadny takýto predpis, ÚSŽZ bol nútený tento rok uviesť viaceré ustanovenia budúcej dotačnej smernice priamo do textu dotačných zmlúv, čo žiaľ malo dopad na rozsah dotačných zmlúv. Keďže v budúcom roku bude množstvo ustanovení z tohtoročných dotačných zmlúv priamo zapracovaných do dotačnej smernice, rozsah dotačných zmlúv bude od roku 2012 výrazne kratší.

K citlivým otázkam dotačných zmlúv patrí článok II ods. 4, ktorý zaväzuje prijímateľa dotácie podieľať sa vlastnými, resp. inými finančnými zdrojmi na realizácii projektu. Ide o štandardné ustanovenie, ktoré vychádza z čísiel uvedených v žiadostiach krajanov o dotácie a v dotačných zmluvách používajú takéto ustanovenie viaceré ministerstvá na Slovensku, ÚSŽZ však vyhodil sankčný mechanizmus z textu zmlúv, čiže takéto ustanovenie má v princípe len štatistický význam. Keďže viacerých prijímateľov dotácie toto ustanovenie dotačnej zmluvy odrádzalo od podpisu dotačnej zmluvy, po viacerých diskusiách k tomuto ustanoveniu zmluvy s množstvom krajanov sa ÚSŽZ rozhodol, že nebude trvať na doplnení percent zo strany prijímateľov dotácie. Tie zmluvy, ktoré už boli podpísané aj s príslušnými percentami, budú korigované tak, aby nedošlo k nerovnosti medzi jednotlivými prijímateľmi dotácie. V zmysle uvedeného ÚSŽZ vymaže, a to aj dodatočne, percentá zo zmlúv a v dotačných zmluvách zostane len prázdne ustanovenie. ÚSŽZ však upozorňuje, že naďalej zostáva povinnosť prijímateľa dotácie vyplniť prílohu č. 15 k dotačnej zmluve a zaslať ju ÚSŽZ spolu s vyúčtovaním dotácie.

K diskutovaným otázkam patria aj povinnosti prijímateľa dotácie uvedené v článku V ods. 1 v spojení s prílohou č. 7 k zmluve, t. j. povinnosť viesť si účtovnú evidenciu podľa slovenských pravidiel. ÚSŽZ pripomína, že na dotáciu nie je právny nárok a ak sa krajania rozhodnú žiadať o dotáciu zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, žiaľ, nevyhnú sa ani určitým minimálnym požiadavkám na vyúčtovanie dotácií v zmysle slovenského práva. Doteraz mali prijímatelia dotácie tie isté povinnosti v oblasti účtovníctva, dokonca širšie, keďže doterajšie zmluvy len odkazovali na slovenskú legislatívu bez toho, aby ÚSŽZ vysvetlil krajanom, čo je vlastne ich povinnosťou podľa takejto legislatívy. V praxi, pokiaľ ÚSŽZ nebude mať podozrenie z neoprávneného nakladania s prostriedkami štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, je dôležité najmä správne vyúčtovať dotáciu a každé dva roky vypracovať inventarizačný súpis, aby mal ÚSŽZ prehľad o stave majetku, ktorý krajania nadobudli z dotácie od ÚSŽZ.

Riadne vyúčtovanie doterajších dotácií je predpokladom na poskytnutie ďalších dotácií zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom ÚSŽZ. ÚSŽZ by rád zdôraznil, že tento rok požaduje od krajanov vyúčtovať riadne len dotácie za rok 2010 a z minulosti len tie dotácie, ktoré bývalé vedenie v poznámkach k jednotlivým vyúčtovaniam dotácií za roky 2006 – 2010 označilo za riadne nevyúčtované bez toho, aby o tom informovalo krajanov. ÚSŽZ zatiaľ predpokladá, že ostatné vyúčtovania z minulosti sú v poriadku, v najbližších rokoch však prekontroluje aj zvyšné vyúčtovania, ktoré bývalé vedenie ÚSŽZ viedlo ako riadne vyúčtovania. V praxi preto aj v budúcnosti môže dôjsť k situácii, že ÚSŽZ bude požadovať od krajanov riadne vyúčtovanie dotácií z minulých rokov.

ÚSŽZ upozorňuje, že častým nedostatkom už podpísaných dotačných zmlúv sú zle vyplnené čestné prehlásenia. Pred podpisom dotačných zmlúv je potrebné poslať čestné prehlásenia uvedené v prílohách č. 1 až č. 5, a to ku každej zmluve, možno si to však zjednodušiť a poslať čestné prehlásenie uvedené napr. v prílohe č. 1 ku všetkým zmluvám naraz, ak má prijímateľ dotácie viacero dotačných zmlúv. Zvyšné čestné prehlásenia pripojené k zmluve treba ÚSŽZ zaslať až spolu s vyúčtovaním. ÚSŽZ ako vzor zasiela čestné prehlásenia, ktoré majú časti v záhlaví označenie „1/BE/2011“, „2/BE/2011“, čiže ide o označenie, ktoré patrí konkrétnemu prijímateľovi dotácie z Belgicka. Takéto označenie je potrebné zameniť za vlastné označenie, ktoré je uvedené v záhlaví zaslanej dotačnej zmluvy. Ak ide napr. o prijímateľa dotácie zo Srbska, bude v tomto označení uvedená skratka „SRB“, z Rumunska skratka „RO“ alebo zo Spojených štátov amerických skratka „USA“. Treba si na to dať pozor, aby sa zbytočne kvôli takýmto formálnych chybám poskytnutie dotácie neodkladalo.

Novinkou je tento rok aj autorský súhlas, ktorého vzor ÚSŽZ zasiela všetkým, a to aj tým, ktorí ho vypĺňať nemusia. ÚSŽZ zdôrazňuje, že ide o vzor a ak má konkrétny žiadateľ uzavretú napr. licenčnú zmluvu alebo používa iný vzor na udelenie autorského súhlasu, možno použiť takéto iné dokumenty. Autorský súhlas je vyjadrením vzťahu medzi prijímateľom dotácie a konkrétnym autorom, nie medzi prijímateľom dotácie a ÚSŽZ. Prijímateľ dotácie (napr. krajanský spolok) teda nedáva súhlas ÚSŽZ, ale takýto krajanský spolok potrebuje autorský súhlas od autora diela vytvoreného pre potreby krajanského spolku (napr. od režiséra, scenáristu, autora knihy, zostavovateľa príručky, autora fotografií a pod.). Autorský súhlas sa vyplňuje len vtedy, ak je takáto podmienka výslovne uvedená v článku IV dotačnej zmluvy, inak autorský súhlas netreba zasielať. Je dôležité správne podčiarknuť dielo, ktoré bolo vytvorené (napr. divadelné, slovesné a pod.) a uviesť názov spolku, organizácie alebo jednotlivca, ktorý dotáciu získal ako toho, komu autor diela udeľuje súhlas. ÚSŽZ totiž nemôže udeliť dotáciu krajanom, ktorí by aj neúmyselne chceli uprieť autorské právo autorovi príslušného diela (čo sa už v minulosti stalo a bolo medializované) a na druhej strane chce týmto chrániť prijímateľov dotácie od prípadných finančných a iných nárokov autorov diel vytvorených vďaka finančnému prispeniu ÚSŽZ v budúcnosti. ÚSŽZ pritom nezasahuje do vzájomných vzťahov medzi autorom diela a prijímateľom dotácie, ktorý môže byť aj odplatný.

Výpis z registra trestov je rovnako tohtoročnou novinkou ako príloha k dotačným zmluvám. Keďže jeho získanie je časovo náročné, je ho možné doložiť aj následne po podpise dotačnej zmluvy, najneskôr do konca novembra 2011 s tým, že takýto výpis bude ÚSŽZ akceptovať už aj pre rok 2012 pri udeľovaní dotácií (všetky tohtoročné výpisy budú mať takýto status). Výpis musí byť buď originál alebo overená kópia a musí byť úradne preložený do slovenského jazyka.

ÚSŽZ vyzýva všetkých krajanov, osobitne prijímateľov dotácií, aby sa neobávali kontaktovať príslušných teritoriálnych expertov ÚSŽZ uvedených na stránke www.uszz.sk pod kontaktmi aj s uvedením príslušných krajín, za ktoré sú zodpovední, a konzultovať s nimi akékoľvek nejasnosti týkajúce sa dotačných zmlúv. Ohľadne vyúčtovaní sa treba obrátiť písomne na príslušnú expertku úradu e-mailom na: ida.cechova@external.uszz.gov.sk. Nejasnosti týkajúce sa čestných prehlásení, výpisov z registra trestov a autorských súhlasov sa odporúča konzultovať e-mailom na: viera.krajcovicova@uszz.gov.sk.

Predseda ÚSŽZ je rovnako ako teritoriálni experti pripravený vysvetliť nejasnosti, najmä tie, ktoré majú právny a finančný charakter, a to v prípadoch, ak krajania budú považovať niektoré vysvetlenia príslušného teritoriálneho experta za nedostatočné. Predsedu ÚSŽZ je možné kontaktovať výlučne písomne buď priamo na pracovnej e-mailovej adrese milan.vetrak@uszz.gov.sk alebo prostredníctvom sociálnej siete Facebook. S príslušnými teritoriálnymi expertmi možno komunikovať aj telefonicky.

Foto: sxc.hu