Výtvarné vnemy žiakov ako prejav posolstva slovenskosti

Súťaživosť jednotlivcov či kolektívov v oblasti umeleckej tvorivosti patrí k najprirodzenejším a aj najobľúbenejším formám sebaprezentácie žiakov a škôl. Ak sa tak deje v celoslovenskom, ba medzinárodnom či medzištátnom meradle, niet spontánnejšej aktivity, ktorá mladého človeka nielenže vedie k pocitu sebarealizácie, odhaľuje netušené zákutia jeho talentu, ale ho aj oduševňuje v tvorivosti, nabáda k umeleckým métam. Jedným z takýchto ambicióznych a, ako doterajšie štyri ročníky potvrdili, aj zmysluplných súťažných projektov pre žiakov základných a stredných škôl je formát s názvom Slovensko, krajina v srdci Európy – súťažná prehliadka výtvarných prác detí a mládeže. V roku vzácneho historického jubilea v živote nášho národa je súťaž motivovaná poctou Cyrilovi a Metodovi pri príležitosti 1 150. výročia ich príchodu na územie Veľkej Moravy, a teda sčasti i na územie súčasného Slovenska.

SLOVENSKO, KRAJINA V SRDCI EURÓPY

Vyhlasovateľom výtvarnej súťaže Slovensko, krajina v srdci Európy je od roku 2009 každoročne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, pričom jej hlavným organizátorom je Stredná umelecká škola (SUŠ) scénického výtvarníctva na Sklenárovej ul. v Bratislave. V poradí už piaty ročník súťaže bol vyhlásený k 1. januáru 2013, pričom do súťaže sa v zmysle jej organizačného poriadku a pravidiel až do jej uzávierky 30. júna 2013 môžu prihlásiť žiaci základných škôl, základných umeleckých škôl a stredných škôl od 6 do 19 rokov v troch vekových a troch druhových kategóriách z celého Slovenska, pričom v už prebiehajúcom ročníku dostanú po prvý raz možnosť prejaviť svoj výtvarný talent a umelecké ašpirácie aj deti a žiaci-Slováci žijúci v zahraničí, či už v štátoch, kde majú status slovenskej národnostnej menšiny, alebo v krajinách, kde sú súčasťou početných slovenských komunít.

História ako zdroj hodnotovej orientácie

Vyhlásenie súťaže so základnými propozíciami prinášame v Učiteľských novinách ako súčasť publicistickej dvojstrany, podrobné informácie, ako aj prihlášku poskytuje organizátor súťaže, SUŠ scénického výtvarníctva v Bratislave (odborným garantom súťaže je Štátny inštitút odborného vzdelávania v Bratislave, spoluorganizátormi Bratislavské bábkové divadlo, Karloveská nadácia Bratislava, Kaiser spedition Bratislava a Fotomodel Slovakia Bratislava), na svojej webovej stránke www.zsssvba.sk vrátane všetkých organizačných pokynov a pravidiel.

Súťažná prehliadka výtvarných prác Slovensko, krajina v srdci Európy je príspevkom k sebareflexii našej národnej identity, orientuje pozornosť mladých ľudí na aktuálne témy v našej spoločnosti, významné historické medzníky a úspechy Slovenska v medzinárodnom kontexte.

Hlavným leitmotívom prehliadky je podpora záujmu mladých ľudí o dianie vo vlastnej krajine, posilnenie vzťahu k nej, prínos k upevňovaniu správnej hodnotovej orientácie poznaním minulosti, uvedomenie si prítomnosti a zamyslenie sa nad budúcnosťou. Prostredníctvom aktuálnej témy, ktorá je v každom ročníku vyhlásená odbornou komisiou súťaže, si prehliadka kladie za cieľ motivovať mladých ľudí do výtvarnej tvorby, výstavou súťažných prác umocniť celoslovenské porovnávanie výtvarnej tvorby mladých ľudí, prezentovať širokej verejnosti názory mladých ľudí vyjadrené prostredníctvom umeleckých diel a súčasne vzbudzovať v nej záujem o tvorivé umelecké schopnosti a estetické hodnoty mladých ľudí.

Každý z doterajších ročníkov vrátane jubilejného piateho si dal do obsahového vienka motto, ktoré rozhodujúcim spôsobom orientovalo a usmerňovalo žiakov v tvorbe ich prác. V prvom ročníku, ktorý bol roku 2009 rámcovaný vstupom Slovenska do finančnej eurozóny, bolo celkom prirodzeným leitmotívom prijatie jednotnej európskej meny, a tak sa súťaž niesla v duchu „prvého eura“. Ďalšie prehliadky si rovnako našli významný obsahový a námetový ekvivalent, pričom aktuálny piaty ročník, zohľadňujúc dosah kresťanského puta a viery všetkých Slovákov bez rozdielu, či žijú vo svojej domovine, alebo v rôznych častiach sveta, prináša v roku 1 150. výročia príchodu Cyrila Metoda na územie Veľkej Moravy (symbolicky na územie súčasného Slovenska) aj myšlienku slovenskej vzájomnosti.

Impulz pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Keďže organizátor súťaže – Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva a jej vedenie – poňal tohtoročné motto ako výsostne vhodný element na utuženie slovenskosti a z nej prýštiaceho vlastenectva a pocitu vzájomnej súdržnosti Slovákov naprieč všetkými kontinentmi, jeho riaditeľka Mgr. Alžbeta Lehotská oslovila RNDr. Igora Furdíka, predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, s návrhom rozšíriť pôsobnosť súťaže aj na žiakov-Slovákov z prostredia početných slovenských komunít v krajinách západnej Európy, USA, Kanady, Austrálie, ako aj niektorých komunít v Ázii, najmä však v kontexte krajín strednej, východnej a juhovýchodnej Európy, v ktorých Slováci tvoria národnostnú menšinu, pričom v niektorých štátoch – Srbsku, Rumunsku, Maďarsku, Chorvátsku a Ukrajine – navštevujú aj slovenské školy.

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa k návrhu organizátorskej školy postavil ústretovo, pričom aktuálne oboznamuje slovenské školy a školy s výučbou slovenského jazyka v zahraničí v prostredí slovenských národnostných menšín (napríklad ZŠ a Gymnázium J. Kollára v Báčskom Petrovci v srbskej Vojvodine, Lýceum J. G. Tajovského v rumunskom Nadlaku či ZŠ v Gemelčičke, Bodonoši či Novej Hute v hornatej časti rumunského Bihoru, ZŠ v maďarskej Békešskej Čabe a Sarvaši či Slovenské gymnázium v Budapešti, ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským v Užhorode na Ukrajine…) a slovenských komunít (akcent vo výučbe slovenčiny spočíva na práci tzv. víkendových či nedeľných škôl v gescii rôznych slovenských krajanských spolkov, organizácií či kultúrnych inštitúcií, alebo kresťanských misií v zahraničí – na tomto mieste z viacerých spomeňme aktivity krajanov v Londýne, Dubline, vo Viedni, v Melbourne, v mestách USA a Kanady s početnou slovenskou komunitou…) a odosiela štatút súťaže, organizačný poriadok a všetky ďalšie nevyhnutné náležitosti na účasť Slovákov žijúcich v zahraničí na súťažnej prehliadke výtvarných prác Slovensko, krajina v srdci Európy.

„Sme presvedčení, že dať takúto šancu aj deťom a mladým ľuďom z najnovšej generácie Slovákov žijúcich v zahraničí je veľmi správny krok,“ vyznal sa Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. „Prostredníctvom prirodzených aktivít – a výtvarný prejav, zmysel pre tvorivosť a prejavenie fantázie do nich bezpochyby prináležia – otvárame týmto aj Slovákom žijúcim v zahraničí, našim krajanom v rozličných prostrediach dokorán dvere na prezentovanie ich videnia a cítenia slovenských dejín i súčasnosti. Nesporne príťažlivým faktorom je aj fenomén súťaživosti, preto bude zaiste podnetná a zaujímavá už samotná konfrontácia súťažných prác účastníkov zo Slovenska s tými, ktorí svoje tvorivé počiny pošlú zo zahraničia. Čo je však prínosné a podstatné – mladej generácii Slovákov žijúcich v zahraničí dávame aj touto formou priestor na to, aby sa intenzívnejším spôsobom zblížili so Slovenskom a emotívnejšie, zúčastnenejšie precítili svoj vzťah, hoci na diaľku, s domovinou ich predkov či rodičov. A už iba samotným zapojením sa do súťaže vyšlú jasné posolstvo svojich ľudských i citových väzieb k slovenskosti, ktorá nás spája, nech by sme ju prejavovali v ktoromkoľvek kúte sveta.“

Nechajme sa osloviť inšpiráciou mladých ľudí

Hovoríme s Mgr. Alžbetou Lehotskou, riaditeľkou Strednej umeleckej školy scénického výtvarníctva v Bratislave.

Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva v Bratislave na Sklenárovej ulici 7 patrí svojím učebným obsahom i tematickosťou odborov k ojedinelým typom škôl v kontexte celej strednej i východnej Európy. Počas jej dnes už bezmála 50-ročnej existencie (škola bola založená roku 1965 pôvodne ako učňovská škola s rozmanitými učebnými odbormi, ktoré sa podľa potrieb a vzniku nových odlúčených učňovských škôl menili, až kým po roku 2005, aj vďaka získaniu certifikátu IES, obsahovo dozrela aj v kontexte programu učebných odborov do súčasnej podoby) opustilo brány školy okolo 12 000 absolventov učebných aj študijných odborov. V súčasnosti sa ročne pripravuje v škole okolo 350 žiakov a ukončuje ju okolo 80 absolventov. Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva dnes pripravuje žiakov v školskom vzdelávacom programe Divadelná, filmová a televízna tvorba v odboroch scénické výtvarníctvo – maskérska tvorba, scénické výtvarníctvo – kostýmová tvorba, scénické výtvarníctvo – maľba a dekoračná tvorba, výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – zlatníctvo a strieborníctvo, scénické výtvarníctvo – tvorba a konštrukcia scény, animovaná tvorba.

Pani riaditeľka, kedy a ako sa zrodila myšlienka organizovať tento typ výtvarnej súťaže pre základné a stredné školy? Kto stál pri jej zrode a kto z jej kľúčových protagonistov jej vdýchol tematicko-umelecký rozmer?

Myšlienka organizovať výtvarnú súťaž a prehliadku výtvarných diel detí a mladých ľudí každého veku tlela v našej škole už dlhší čas. Roku 2008, keď sa celá naša spoločnosť pripravovala na prechod na novú menu – euro, keď oveľa silnejšie ako kedykoľvek predtým aj medzi žiakmi rezonovala otázka prínosu začlenenia Slovenska do Európskej únie, miesta a postavenia našej krajiny v nej, sme si uvedomili, že je naozaj tá správna a vari aj najvhodnejšia chvíľa spojiť hľadanie mladých talentov s otázkami postoja žiakov a študentov k významným medzníkom a dianiu v našej spoločnosti. K zrodu súťaže prispelo svojím pozitívnym postojom aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a výtvarný rozmer jej okrem pedagógov našej školy dal tiež Ondrej 4., teda umelec Ondrej Zimka v štvrtom pokolení výtvarného a umeleckého rodu, ktorý zastrešuje súťaž aj ako predseda odbornej poroty.

Ako a čím sa vpísal úvodný ročník do povedomia žiakov a pedagógov, účastníkov premiéry súťažnej prehliadky?

Motto prvého ročníka Moje prvé euro rozpracované v rozmanitej náročnosti jednotlivých vekových kategórií prinieslo viac ako tisíc úspešných súťažiacich, ktorých práce boli vystavené v galérii Národnej banky Slovenska. S pozitívnym ohlasom sa stretla nielen vernisáž, na ktorej ceny víťazom odovzdával vtedajší guvernér národnej banky Ivan Šramko, ale aj program, ktorý pripravila naša škola pre účastníkov vernisáže. Boli to predovšetkým tvorivé dielne pre deti a prednášky našich pedagógov o technikách animácie a využití špeciálnych softvérov v tvorbe scénických kostýmov.

Aký mal úvodný ročník ohlas a impulz ďalej myšlienku súťaže rozvíjať – pritom zakaždým s novým mottom každého z ročníkov?

Úspech prvého ročníka bol pre nás ako organizátorov súťaže veľkým povzbudením do ďalšej práce. Široký záber hlavnej myšlienky súťaže nám poskytol množstvo tém, ktoré pripomínajú historické míľniky v živote našej krajiny, významné dni mladej Slovenskej republiky, nastavujú zrkadlo dianiu v našej krajine, sú mementom pre jednotlivca aj spoločnosť. Snažili sme sa vyberať témy, ktoré mladých ľudí oslovia a súčasne ich tvorba bude pre širokú verejnosť názorovým odkazom na riešenie celospoločenskej problematiky. Motto druhého ročníka bolo podielom na riešení problematiky chudoby a sociálneho vylúčenia – Chlieb náš každodenný. Tretí ročník sme smerovali k vyjadreniu myšlienok dobrovoľníctva – Pomôž mne, ja pomôžem Tebe, štvrtý bol venovaný dvadsiatemu výročiu podpísaniu Ústavy Slovenskej republiky s mottom Najkrajší kút v šírom svete je moja rodná zem.

Mohli by ste v stručnom priereze vymenovať zopár výnimočností zatiaľ síce z krátkej, no dostatočne inšpiratívnej histórie súťaže? Určite by v tomto kontexte stálo za povšimnutie i morálnu poklonu spomenúť aj školy či jednotlivcov, ktorí doteraz napísali úspešné príbehy súťaže.

V prvom rade je pre nás ako organizátorov potešiteľný samotný počet účastníkov. V samom začiatku, roku 2009, sme zaznamenali 1 034 prijatých súťažných prác. Rok nato sa ich počet vyšplhal na zatiaľ rekordné maximum – odborná porota sa vtedy zapotila, veď najlepších musela hľadať spomedzi 1 466 prác. V ďalších dvoch ročníkoch sme zaznamenali síce menší pokles účasti (roku 2011 sa mladí ľudia prezentovali 1 026 prácami, vlani ich počet klesol prvý raz pod tisícovú hranicu – prijali sme 954 prác), avšak verím, že zaujímavé motto i tri podnetné témy v jubilejnom piatom ročníku znovu zvýšia pozornosť žiakov i pedagógov. Dodám, že každý rok sa súťaž nesie aj v znamení jej záštity významnými osobnosťami Slovenska: roku 2009 sa pod ňu podpísal Ivan Šramko, guvernér Národnej banky Slovenska, roku 2010 prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič, roku 2011 vtedajšia premiérka Slovenskej republiky Iveta Radičová a roku 2012 Dušan Čaplovič, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR. Zakaždým bola prezentácia najlepších prác spojená s vernisážou a výstavou v naozaj prestížnych spoločenských priestoroch: roku 2009 v galérii novej výškovej budovy Národnej banky Slovenska, v rokoch 2010 až 2012, pričom tomu bude tak aj v tomto roku v októbri, v priestoroch Dvorany Ministerstva kultúry SR na Námestí SNP v Bratislave.

Vráťme sa teda ešte k spomínaným školám a jednotlivcom – ktorí v doterajších štyroch ročníkoch najviac zaujali odbornú porotu?

Pravidelnou a mimoriadne úspešnou účasťou škôl v súťaži, keď každý rok konkrétna škola získala niektorú z hlavných cien, sa prezentujú žiaci Základnej umeleckej školy na Budovateľskej ul. v Hanušovciach nad Topľou, Základnej školy na Ul. Rozkvet v Považskej Bystrici, Obchodnej akadémie na Kukučínovej ul. v Trnave a Strednej umeleckej školy Ladislava Bielika v Leviciach. Zaujímavý je aj enormný záujem škôl – doteraz počas štyroch rokov existencie súťaže sa ich do nej zapojilo až 909! Nuž a jednotlivci? Jednotlivé ročníky svojou úrovňou potešili. Je dôvod radovať sa, že na Slovensku máme vskutku veľké výtvarné talenty. Ich výpočet by všetkých nepostihol, a tak sa zmienim iba o žiakoch, ktorí získali ocenenia vo viacerých ročníkoch: Tomáš Koníček zo Základnej školy s materskou školou v Liptovskej Osade, Martina Kyselová zo Strednej odbornej školy sklárskej v Lednických Rovniach a Iris Lengyelová, žiačka našej školy. Na tomto mieste zároveň vyslovujem vďaku i zriaďovateľovi našej školy – Bratislavskému samosprávnemu kraju. Bez jeho podpory by nebolo možné pripraviť výstavu v takom dôstojnom a reprezentačnom priestore, akým je Dvorana ministerstva kultúry, rovnako tak ani celodenný program v rámci slávnostného ocenenia laureátov súťaže.

Rozbehnutý piaty ročník vytvára svojím spôsobom rámec a duch „prvého malého jubilea“, ktorého súčasťou je aj aktuálny vstup žiakov a detí zo slovenských komunít v zahraničí do súťaže. Čo si od tohto rozšírenia súťaže a šance dať priestor na výtvarné prejavenie sa najmladšej generácii Slovákov v zahraničí sľubujete?

Piaty ročník súťaže sme sa rozhodli venovať 1 150. výročiu príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Toto výročie považujeme za mimoriadne puto všetkých Slovákov. Veríme, že by sme účasťou detí a mladých ľudí-príslušníkov nášho národa žijúcich v ktoromkoľvek cudzom kúte sveta mohli prispieť k zosilneniu tohto puta, lepšiemu vzájomnému spoznávaniu sa, ktoré môže viesť k budúcej spolupráci napríklad medzi školami, ale tiež k zosilneniu pocitu príslušnosti k Slovenskej republike a vzájomnej spolupatričnosti. Mladí ľudia na Slovensku majú veľmi málo poznatkov o krajanoch v zahraničí. Nielen prostredníctvom výtvarných diel, ale azda aj osobnými stretnutiami môžeme tieto poznatky rozšíriť a posunúť hodnotovú orientáciu vzťahov mladých ľudí na vyššiu úroveň.

Pani riaditeľka, pri organizácii takejto veľkolepej súťaže musí v sebe človek živiť dlhodobo silnú motiváciu, mocný obsahový i ľudsko-emotívny impulz. Aké posolstvo vyvoláva súťaž vo vás a čo by ste v nej myšlienkovo kládli na piedestál?

Byť v srdci znamená byť v dôležitom centre diania a vzťahov, byť srdcom je byť motorom takéhoto diania a vzťahov. Slovensko nemá len centrálnu geografickú polohu v Európe, ale je krásnym a výnimočným miestom, patriacim do spoločenstva demokratických štátov mentálne, kultúrne, politicky aj ľudsky. Je dôležité, aby mladí ľudia v každom veku vedeli nájsť postoj k svojej rodine, mestu, krajine, k svetu, predstaviť svoje myšlienky, predstavy, túžby a aby sme my skôr narodení ich posolstvo čítali a zamýšľali sa nad ním.

Investícia do vzťahu k vlasti

„Teší ma, že po „nežnom“ kultúrnom útlme máme na Slovensku ďalšiu výtvarnú súťaž pre deti a mládež. Malým maliarom, sochárom, grafikom a dizajnérom sa tak ponúka priestor, kde môžu predstaviť svoje diela aj širšej verejnosti. Pomáha pestovať vzťah k výtvarnému umeniu a kultúre ako takej, na ktorú pri budovaní kapitalizmu akosi skoro všetci zabúdame. Dobre zvolenou témou posilňuje vzťah k rodnej vlasti a tým umožňuje rozvoj osobitosti a originality nášho umenia, čo je v medzinárodnom meradle vždy rozhodujúci prvok. Na prvý pohľad nenávratná investícia do detí a mladých ľudí sa po pár rokoch niekoľkonásobne vráti v osobnostiach reprezentujúcich našu krajinu nielen v Európe, ale po celom svete.“

Z príhovoru Mgr. art. Ondreja Zimku – Ondreja 4., predsedu odbornej poroty

 

Pripravil ĽUDO POMICHAL

 List predsedu ÚSŽZ krajanom

Prihláška

Propozície súťaže

Organizačný poriadok súťaže