Výzva k spolupráci pri tvorbe Koncepcie štátnej politiky SR vo vzťahu ku krajanom do roku 2020

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, si dovoľuje obrátiť sa  Výzvou krajanom k spolupráci pri tvorbe  „Koncepcie štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí do r. 2020“.

Vážená pani predsedníčka, vážený pán predseda, milí krajania,

dotazníkom v prílohe a  výzvou na  jeho vyplnenie  a  spätné zaslanie  Vás pozývame k  spolupráci na tvorbe podkladov k novej  „Koncepcii štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí do r. 2020“. Vaše názory, návrhy a  podnety budú starostlivo vyhodnotené na základe kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy, s plným rešpektovaním autorstva  a  ochrany osobných údajov.

Ako uvádzame v  úvodnej inštrukcii priamo v dotazníku, ktorý je v prílohe, chceme autentickými postojmi a hodnoteniami krajanov zohľadniť širokú škálu rôznorodých zmien, týkajúcich sa zahraničných Slovákov  a  podmienok ich života.

Na webovej stránke ÚSŽZ sú uverejnené dva dotazníky. Dotazník s označením A je profilovaný na podmienky autochtónnych národnostných menšín v strednej a  východnej Európe. Dotazník s označením B je vytvorený primerane k podmienkam slovenských krajanských komunít v západnej Európe a v zámorí. Ak je záujem odpovedať aj na niektoré otázky z dotazníka, ktorý sa netýka  príslušnosti k Vašej komunite, môžete vyjadriť svoje stanovisko k predmetným položkám formou voľnej odpovede vo vašom formulári.

Vítame zaslanie akéhokoľvek konštruktívneho názoru a  podnetu aj mimo referenčný rámec uverejnených dotazníkov.  

 

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 

                           S pozdravom 

                                                                                                     Igor Furdík

                                                                                                 predseda ÚSŽZ

 

PRÍLOHY:

 

DOTAZNÍK NÁRODNOSTNÝM MENŠINÁM

 

DOTAZNÍK KOMUNITNÝM ORGANIZÁCIÁM

 

O zaslanie dotazníkov prosíme do 15. marca 2014 na adresu augustin.lang@uszz.gov.sk .