Výzva krajanom: Podporte historické vedomie národa!

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v pôsobností svojich aktivít chce v spolupráci s krajanmi otvoriť väčší priestor objavovaniu, spoznávaniu, výskumu, bádaniu, dokumentovaniu a následnému publikovaniu a archivácie písomností, individuálnych príbehov, korešpondencie, svedectiev a dokumentov z prostredia slovenských komunít v zahraničí v rokoch pred dejinným spoločensko-politickým zlomom v Československu v novembri 1989. Prichádza preto s výzvou pre všetkých krajanov, krajanské spolky, organizácie, kultúrne a duchovné inštitúcie, múzeá a inštitúty Slovákov žijúcich v zahraničí zaoberajúce sa historickým kontextom emigrácie Slovákov v krajinách západnej Európy, USA, Kanady a Austrálie, ako aj zachovávaním hmotného a nehmotného kultúrneho a duchovného dedičstva Slovákov vo svete:  

AK VLASTNÍTE RELEVANTNÉ DOKUMENTY, VZŤAHUJÚCE SA K OBDOBIU DO ROKU 1989 – ČI UŽ VO VAŠICH RODINNÝCH ARCHÍVOCH, ALEBO ICH UCHOVÁVATE VO SVOJICH SPOLKOCH, PODPORTE NAŠU SNAHU A ZAŠLITE NÁM ICH KÓPIE.

V roku 2014 si 17. novembra pripomenieme okrúhlych 25 rokov od okamihu, keď vo vtedajšom Československu si Slováci viac ako inokedy vzali za svoju povinnosť prejaviť svoj občiansky a národný postoj, ako aj naplnenie túžob po slobodnejšom, otvorenejšom a politicky korektnejšom spoločensko-právnom vnútornom usporiadaní a obsahu svojej vlastnej krajiny. November 1989 sa stal logickým vyústením desaťročí, v ktorých politická moc „vyvolenej strany“, aj kvôli ideologicky rozčesnutému svetu, nemala vôľu načúvať väčšine. Režim, mnohými politikmi, intelektuálnou elitou, ako aj pospolitými ľuďmi rôzneho profesijného zamerania označovaný za totalitný, neslobodný a nedemokratický, potlačujúci základné ľudské práva, padol. Aby sa postupnými krokmi logickej túžby po zvrchovanosti a spravovaní vecí a súvislostí národných, dočkalo Slovensko a Slováci na celom svete k 1. januáru 1993 svojej štátnej suverenity a samostatnosti. Vyhlásením a akceptovaním Slovenska ako moderného samostatného štátneho útvaru sa naplnili aj snahy a túžby státisícov Slovákov viacerých generácií žijúcich – aj osudom nie vždy ovplyvneným a podmieneným vlastnou vôľou – v zahraničí.

V kontexte so sebaurčujúcimi slovenskými historickými medzníkmi chce Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí učiniť zadosť historickej pamäti a vyzvať našich krajanov o spoluúčasť, iniciatívne aktivity a vzájomnú spoluprácu pri neľahkom, avšak o to inšpiratívnejšom dokumentovaní ich a teda aj našej spoločnej histórie.

Práve toho dejinného obdobia a predmetných desaťročí, ktorými sa v histórii nášho národa doma i v cudzine prelínali a bytostne aj životne preciťovali príbehy neslobody, ľudského ponižovania, morálneho a etického úpadku, ale aj vykonštruovaných politických procesov, útekov, následnej emigrácie. Dvadsiate storočie bolo pre Slovákov obdobím, ktoré bolo poznačené niekoľkými etapami emigrácie, kým prišiel po roku 1989 aj čas na návraty, reminiscencie, rozpamätávanie sa a najmä zdokumentovávanie a archiváciu mnohého z toho, čím sme prešli, čo sme prežili, čo chceme a musíme odkázať v posolstvách novým generáciám Slovákov doma i v zahraničí.

V nadväznosti na rokovanie Igora Furdíka, predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, s Ondrejom Krajňákom, predsedom Správnej rady Ústavu pamäti národa, si dovoľujeme vyzvať všetky krajanské spolky, organizácie, kultúrne a spoločenské inštitúcie, najmä však jednotlivcov, preživších svoje neraz dramatické životné príbehy, odvíjajúce sa aj od neľahkých rozhodnutí často proti svojej vôli opustiť vlasť a hľadať útočisko slobodného občianskeho prejavu i progresu svojho profesijného potenciálu v rôznych častiach v tom čase slobodného a demokratického sveta, na vzájomné priblíženie sa, spoluprácu.

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Ústav pamäti národa vyjadruje týmto ich spoločný úprimný záujem o výskum  týkajúci sa Slovákov žijúcich v zahraničí. Preto s veľkou vďakou privítame každú ústretovosť našich krajanov (spolkov i jednotlivcov), ktorí prejavia záujem poskytnúť  do archívu písomnosti, dokumenty a tlačoviny z rokov „neslobody vlastného národa“ s výpovednou hodnotou pre študijné potreby.

ÚSŽZ si dovoľuje osloviť v tomto kontexte najmä tých Slovákov v rôznych štátoch sveta, ktorí motivovaní túžbou po slobode a naplnení predstavou o určovaní svojho vlastného individuálneho uplatnenia sa a životného osudu, sa rozhodli, či už z dôvodov ideologických alebo súkromno-intelektuálnych, pre politickú alebo ekonomickú emigráciu, aby sa kontaktovali s ÚSŽZ a využili možnosť podať svedectvo o ich vlastnom osude, životnom príbehu, skúsenostiach a súvislostiach, ktoré ovplyvňovali a napokon aj určovali ich osobnostné, názorové i rodinné postoje, podmieňovali vzťah k Slovensku, emotívne pôsobili a dodnes vplývajú na udržiavanie ich národného cítenia, slovenskosti.

V prípade, že o takúto spoluprácu prejavíte záujem, kontaktujte sa na:

uszz@uszz.gov.sk

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vopred ďakuje krajanom za prejavenie ich dôvery a ochoty podieľať sa na projekte ÚSŽZ v rámci uchovania svedectiev a príbehov Slovákov v zahraničí, ktoré rozšíria dôležité historické vedomie národa z obdobia pred rokom 1989.