VÝZVA: Letná škola žurnalistiky 2015 pre redaktorov krajanských médií

Projekt Letnej školy žurnalistiky (LŠŽ) v roku 2014 a Online kurz žurnalistiky (OKŽ) pre novinárov z krajanských médií – Slovákov žijúcich v zahraničí v študijnom roku 2013/2014 pod spoločnou gesciou Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (KŽ FiF UK) v Bratislave a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) vyvrcholil 8-dňovým intenzívnym teoreticko-praktickým pobytom 15 frekventantov z piatich krajín v Bratislave. LŠŽ 2014 úspešne nadviazala na prerušenú sériu ôsmich po sebe nasledujúcich projektoch (naposledy 2008), pričom programom i úrovňou potvrdila opodstatnenosť rozvíjania odborných, najmä jazykových zručností redaktorov krajanských médií.

ÚSŽZ vyhlasuje projekt Letnej školy žurnalistiky 2015. Programovo, obsahovo i tematicky bude motivovaný Rokom Ľudovíta Štúra, jednej z kľúčových osobností slovenských národných dejín, kodifikátora spisovnej slovenčiny, významného politika, novinára a národného buditeľa, ktorého 200. výročie narodenia si pripomenieme v októbri 2015.

V 9. ročníku LŠŽ bude opäť jeho súčasťou program internetovej školy žurnalistiky – Online vzdelávacieho a poradenského kurzu žurnalistiky pre novinárov z krajanských médií. Obsiahne celkom 7 študijných lekcií – prednášok uverejňovaných v programe power-point v mesiacoch marec 2015 – jún 2015.

Absolvovanie internetového Online kurzu  žurnalistiky s povinnou registráciou pre jeho účastníkov a spätná väzba vo forme praktických zadaní, určených prednášateľmi, pedagógmi a zostavovateľmi programu, sa stane jednou z podmienok uchádzačov o zaradenie do Letnej školy žurnalistiky 2015. S konkrétnymi a podrobnými informáciami o spôsobe komunikácie potenciálnych účastníkov LŠŽ 2015 s ÚSŽZ a KŽ FiF UK vás budeme priebežne informovať na webovom sídle ÚSŽZ a portáli slovenskezahranicie.sk, ktorý je mediálnym garantom projektu.

Osemdňový program LŠŽ 2015 sa uskutoční v dňoch 16. – 23. augusta 2015 v Bratislave (ide o predbežný termín).

Odborným garantom celého programu je Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave, organizátorskú a finančnú gesciu preberá Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, spoluorganizátorom LŠŽ a jej priebehu v roku 2014 je Filozofická fakulta UK v Bratislave.

Cieľom projektu Letnej školy žurnalistiky 2015 a Online kurzu žurnalistiky je napomôcť vyššej kvalite a obsahu žurnalistickej profilácie a tvorby redaktorov, publicistov a moderátorov krajanských médií.

Okrem praktickej žurnalistickej tvorby a aspektov teórie žurnalistiky v podmienkach slovenského mediálneho prostredia a prijatých noriem modernej európskej a svetovej žurnalistiky je program celého projektu vrátane Online kurzu žurnalistiky výrazne zameraný na zásady správneho používania slovenského jazyka v písomnom i ústnom novinárskom prejave.

Projekt a program OKŽ a následná LKŽ sú určené predovšetkým novinárom, redaktorom a moderátorom slovenských krajanských médií, ale aj spolupracovníkom a dopisovateľom týchto médií.  Do projektu sa však môže zapojiť každý Slovák žijúci v zahraničí, zaoberajúci sa publicistickou či vydavateľskou činnosťou s reálnymi, teda preukázateľnými výstupmi primeranej profesionálnej a odbornej novinárskej, redaktorskej či publicistickej a vydavateľskej kvality.

 

ODPORÚČANIE

Novinári, publicisti a spolupracovníci krajanských médií, ktorí prejavia záujem o Letnú školu žurnalistiky 2015 a tým aj o Online vzdelávací a poradenský kurz žurnalistiky pre novinárov z krajanských médií, môžu svoj predbežný záujem o účasť v Letnej škole žurnalistiky 2015  potvrdiť do 1. marca 2015.

Kontakt v prípade otázok spojených s projektom Letnej školy žurnalistiky 2015:

Ľudo Pomichal

Tel.: 00 421 / 2 / 57 20 05 30

mail: ludovit.pomichal@uszz.gov.sk

          ludo.pomichal@chello.sk

 

Na titulnej fotografii:

Tvorivý ateliér počas Letnej školy žurnalistiky 2014.

Vo fotogalérii:

Okamihy z priebehu Letnej školy žurnalistiky 2014.

FOTO: ĽUDO POMICHAL