Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2012

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej len úrad) v súlade s článkom 12 ods. 1 písm. c) vnútorného predpisu č. 1/2012 (ďalej len „dotačná smernica“) vyhlasuje
 
výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2012
 

Účel poskytnutia dotácie
Podpora národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí a rozvoj vzťahov s materskou krajinou

Kritériá výberu a spôsob vyhodnocovania žiadostí o dotáciu
Žiadosť o dotáciu hodnotí dotačná komisia podľa týchto kritérií:
a) účel projektu,
b) opodstatnenosť navrhovaného rozpočtu,
c) účinok projektu,
d) cieľová skupina,
e)význam a dôležitosť v kultúrno-spoločenskom kontexte,
f) prínos pre šírenie dobrého mena Slovenskej republiky
 

Členovi dotačnej komisie sú na hodnotenie predložené len tie žiadosti, ktoré spĺňajú náležitosti zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov a súvisiacich vnútorných predpisov úradu, ktoré upravujú poskytovanie dotácií. Hodnotenie vychádza z návrhu hodnotenia vypracovaného úradom v podobe popisu projektu a kritérií hodnotenia. Kritériá hodnotenia žiadostí majú určité bodové rozpätie, ktoré je u všetkých kritérií rovnaké. Dotačná komisia pri rozhodovaní o návrhu na poskytnutie dotácie prihliada len na tie žiadosti, ktoré pri hodnotení dosiahli najmenej 50% bodov z celkového limitu, ktorým je súčin počtu kritérií a hornej hranice bodového hodnotenia. Dotačná komisia zároveň odporúča predsedovi úradu poskytnutie alebo neposkytnutie požadovanej finančnej výšky dotácie jednotlivým projektom. Dotačná komisia predsedovi úradu tiež odporučí oprávnené výdavky (nákladové položky), na ktoré má byť dotácia poskytnutá. Dotačná komisia navrhne výšku dotácie v rámci finančných prostriedkov vyčlenených úradu na dotácie na príslušný rozpočtový rok. Na základe posúdenia kvality splnenia každého z kritérií budú žiadostiam prideľované bodové ohodnotenia, ktorých súčet stanoví poradie žiadateľov v jednotlivých programoch dotačného systému.Poskytnutie dotácie a výšku podpory schvaľuje predseda úradu na základe odporúčaní dotačnej komisie.

Formulár žiadosti o dotáciu v elektronickej podobe
Formulár je možné stiahnuť si tu (word formát), alebo tu (pdf formát).

Ostatné náležitosti a prílohy podľa jednotlivých programov sú súčasťou metodického pokynu predsedu úradu o poskytovaní dotácií na rok 2012. Metodický pokyn a prílohy je možné stiahnuť tu:

Smernica o poskytovaní dotácií- word formát
Smernica o poskytovaní dotácií- pdf formát
Dodatok č. 1 k smernici o poskytovaní dotácií-pdf formát
Dodatok č. 1 k smernici o poskytovaní dotácií-word formát
Metodický pokyn o poskytovaní dotácií v roku 2012- word formát
Metodický pokyn o poskytovaní dotácií v roku 2012- pdf formát
Dodatok č. 1 k metodickému pokynu o poskytovaní dotácií- word formát
Dodatok č. 1 k metodickému pokynu o poskytovaní dotácií- pdf formát
Prílohy k metodickému pokynu
Prehľadné členenie dotačného systému

Okruh oprávnených subjektov
Oprávneným žiadateľom o dotáciu je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá spĺňa nasledujúce podmienky:

Fyzická osoba musí byť Slovákom žijúcim v zahraničí v zmysle § 2 písm. a) zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (t.j. trvalý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a buď je občanom Slovenskej republiky alebo ním nie je a v takom prípade si musí uchovávať národné povedomie a on/ona alebo jeho/jej predok v priamom rade musí mať slovenskú národnosť). Fyzická osoba zároveň musí v momente podania žiadosti dovŕšiť vek 18 rokov a nesmie byť podnikateľom alebo samostatne zárobkovo činnou osobou podľa predpisov platných na území Slovenskej republiky alebo na území štátu, v ktorom má bydlisko (registrácia pobytu).

Právnická osoba musí byť subjektom zriadeným na účely podpory národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí a udržiavaní vzťahov Slovákov žijúcich v zahraničí so Slovenskou republikou a zároveň musí mať sídlo mimo územia Slovenskej republiky.

Disponibilný objem finančných prostriedkov
V schválenom rozpočte verejnej správy na rok 2012 sa uvádza na účel financovania aktivít zameraných na podporu Slovákov žijúcich v zahraničí – dotácie suma 1,16 mil. EUR.

Spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadostí o dotáciu
Ak žiadosť o dotáciu nie je úplná a nedostatky spočívajú v chýbajúcich alebo neúplných údajoch v nej uvedených alebo v chýbajúcich, či neúplných dokumentoch, ktoré k nej treba priložiť, vrátane nesprávneho zaradenia žiadosti o dotáciu do príslušného programu alebo podprogramu dotačného systému podľa metodického pokynu vydaného predsedom úradu na vykonanie dotačnej smernice, Personálny, ekonomický a právny odbor (ďalej len PEPO) úradu túto skutočnosť oznámi žiadateľovi elektronickou formou a vyzve ho, aby nedostatky odstránil v primeranej lehote, ktorá nesmie presiahnuť 30 kalendárnych dní od doručenia žiadosti o dotáciu. Ak žiadateľ v žiadosti o dotáciu neuviedol e-mailovú adresu, alebo ak je táto adresa nefunkčná, odbor PEPO úradu vyzve žiadateľa na odstránenie nedostatkov v uvedenej lehote písomne. Ak žiadateľ nedostatky neodstráni ani v tejto lehote, odbor PEPO úradu žiadosť o dotáciu vyradí a túto skutočnosť oznámi žiadateľovi písomne do 30 pracovných dní od jej vyradenia.

Termín postupu vyhodnocovania žiadostí o dotáciu

16. 1. 2012- 29. 2. 2012 – lehota na podanie žiadostí o dotáciu

16. 1. 2012- 31. 3. 2012 – odstraňovanie formálnych nedostatkov žiadostí o dotáciu

16. 1. 2012- 30. 4. 2012 – priebežné spracovávanie žiadostí o dotáciu na predloženie  dotačnej komisii

máj 2012 – zasadnutia dotačných subkomisií a dotačnej komisie

od mája 2012 – uzatváranie dotačných zmlúv a poskytnutie dotácií


Zloženie dotačnej komisie
Dotačná komisia sa skladá z 9 osôb a tajomníčky dotačnej komisie, ktorá nie je jej členkou. Členmi komisie je podpredseda úradu, riaditeľ Teritoriálneho, informačného, mediálneho, medzinárodného a kultúrneho odboru (ďalej len TIMMKO) úradu, vedúci Oddelenia teritoriálnych operácií (ďalej len OTO) úradu a 6 predsedov dotačných subkomisií, ktorí nie sú zamestnancami úradu.

Dotačné subkomisie sa tvoria podľa počtu programov dotačného systému, t.j. v roku 2012 bude vytvorených 6 dotačných subkomisií. Každá dotačná subkomisia má spravidla 5 členov a tajomníčku dotačnej subkomisie, ktorá nie je jej členkou. Predseda dotačnej subkomisie a ďalší dvaja jej členovia nie sú zamestnancami úradu. Ďalší dvaja členovia každej dotačnej subkomisie sú zamestnancami úradu, pričom spravidla ide o riaditeľa odboru TIMMKO úradu, vedúceho oddelenia OTO úradu alebo ďalšieho zamestnanca oddelenia OTO úradu.

Vzor dotačnej zmluvy
Vzor dotačnej zmluvy.
 
Zoznam vzdelávacích, kultúrnych a spoločenských podujatí (spolu)organizovaných úradom v roku 2012
 

1. Palárikova Raková (45. ročník) – apríl-máj 2012, Čadca a obec Raková v okrese Čadca, hlavným organizátorom je Kysucké kultúrne stredisko v Čadci

2. Beseda s literárnymi tvorcami v rámci Martinskej literárnej jari (12. ročník) – máj 2012, Martin, v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou v Martine

3. Krajanská nedeľa v rámci Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve (47. ročník) – 6. – 8. 7. 2012, Detva

4. Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnosti v Dulovciach (16. ročník) – 28. – 29. 7. 2012, Dulovce, hlavnými organizátormi sú obec Dulovce a Miestny odbor Matice Slovenskej v Dulovciach

5. Medzinárodný knižný veľtrh „Bibliotéka“ (20. ročník)  8. 11. 2012, Bratislava, hlavnými organizátormi sú Ministerstvo kultúry SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

 
Úrad v zmysle záverov uvedených v správe následnej finančnej kontroly Úradu vlády SR č. 5/2011 od roku 2012 uhrádza náklady účastníkov podujatí (spolu)organizovaných úradom výlučne z tej časti svojho rozpočtu, ktorá je vyčlenená na poskytovanie dotácií. Preto, ak záujemcovia, ktorí sú účastníkmi vyššie uvedených podujatí, majú záujem o poskytnutie finančnej podpory spojenej s takouto účasťou (napr. strava, ubytovanie, cestovné náhrady), musia o ňu požiadať úrad prostredníctvom žiadostí o dotáciu, a to v rámci programu č. 2 s názvom „Kultúra a kultúrne dedičstvo“ a jeho podprogramu č. 2 s názvom „Podpora účasti na kultúrnych a spoločenských podujatiach (spolu)organizovaných úradom“.
 

Termín na podanie žiadostí o dotáciu je: 29. 2. 2012 (vrátane, rozhodujúca je poštová pečiatka odosielateľa)
 
Žiadosti je potrebné zasielať poštou na adresu:       

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Radlinského 13
817 80 Bratislava 15

Slovenská republika

————————————————————————————————

Milí krajania,

dovoľujeme si vás informovať, že Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí prijal smernicu o poskytovaní dotácií, ako aj metodický pokyn na jej vykonanie. Oba predpisy upravujú podrobné pravidlá, postupy a podmienky, za ktorých je možné žiadať Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí o finančnú podporu na aktivity, ktorých cieľom je udržiavanie a rozvoj národného povedomia a kultúrnej identity slovenských menšín a komunít v zahraničí.

Dotácie ako finančný nástroj podpory sú finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu SR upravené zákonom o rozpočtových pravidlách, čo je právny predpis, ktorý patrí do kompetencie Ministerstva financií SR a len tento subjekt ho môže aj v budúcnosti zmeniť. Už v minulom roku sa nám podarilo dohodnúť s uvedeným ministerstvom na zjednodušení pravidiel poskytovania dotácií a budeme pokračovať v tomto usilí aj naďalej, a to v záujme nás všetkých. Nové pravidlá v plnej miere zohľadňujú náročné požiadavky, ktoré priniesli výsledky finančných kontrol a vnútorného auditu Úradu vlády SR v rokoch 2009-2011.

Napriek tomu prinášajú viacero výhod oproti minulosti, z ktorých možno uviesť týchto 5 najvýznamnejších:
 

 • transparentný a prehľadný systém 6 programov a 22 podprogramov spolu s formulármi a oprávnenými výdavkami na jednom mieste
 • možnosť viacročného financovania projektov
 • možnosť udelenia mimoriadnej dotácie
 • možnosť presúvať schválené výdavkové položky v rámci jedného projektu a ich výšku bez súhlasu úradu
 • možnosť použitia 10% zo schválenej dotácie na prevádzkové náklady priamo súvisiace s projektom

Žiadosť o dotáciu je možné zaslať úradu od 16. 1. 2012 do 29. 2. 2012, pričom rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky odosielateľa. Keďže systém poskytovania dotácií je nový a je o niečo administratívne náročnejší ako v minulosti, môže sa stať, že najmä v začiatkoch sa stretnete s určitými ťažkosťami pri zorientovaní sa v ňom.

S cieľom prekonať takéto prípadné ťažkosti a uľahčiť pochopenie a osvojenie si nových pravidiel čo najskôr pre vás Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v spolupráci so slovenskými veľvyslanectvami a konzulátmi, ako aj ďalšími partnermi v zahraničí pripravil tieto informačné semináre a diskusie:

 • 31. 1. 2012  ústredný informačný seminár v Bratislave v priestoroch Úrady vlády SR na Námestí slobody 1 v Bratislave od 14.00 h

   

 • 1. 2. 2012    informačný seminár v Nadlaku, Rumunsko
 • 2. 2. 2012    informačný seminár v Novom Sade, Srbsko
 • 3. 2. 2012    informačný seminár v Kovačici, Srbsko
 • 4. 2. 2012    informačný seminár v Našiciach, Chorvátsko
 • 6. 2. 2012    diskusia v Radiu Slovakia, USA
 • 10. 2. 2012  informačný seminár v Prahe, Česká republika
 • 10. 2. 2012  diskusia v rádiu v Melbourne, Austrália
 • 11. 2. 2012  informačný seminár v Dubline, Írsko
 • 12. 2. 2012  informačný seminár v Londýne, Veľká Británia
 • informačné semináre v Frankfurte, Stuttgarte, Mníchove, Nemecko
Podrobnosti o jednotlivých podujatiach budeme priebežne prinášať na našom webovom sídle, ako aj sociálnej sieti Facebook.

Hlavný informačný seminár sa bude konať dňa 31. 1. 2012 v Bratislave v priestoroch Úradu vlády SR na Námestí slobody 1 od 14.00 hod. Pre účastníkov seminára bude zabezpečené bezplatné ubytovanie zo dňa 31. 1. 2012 na 1. 2. 2012 a strava počas konania seminára vrátane raňajok nasledujúceho dňa. Ak máte záujem zúčastniť sa tohto seminára, je potrebné takýto záujem (vrátane ubytovania) potvrdiť záväzne e-mailom na adresu tajomníčky dotačnej komisie pani Viery Krajčovičovej (viera.krajcovicova@uszz.gov.sk) a to v termíne do 23. 01. 2012.

_______________________________________________________________________

ENGLISH VERSION

The Office for Slovaks Living Abroad(hereinafter referred to as Office) in compliance with Article 12 par. 1 subpar. c) of Bylaw No. 1/2012 (hereinafter referred to as “Subsidiary Bylaw”) declares

 
Call for Submissions of Applications for Subsidy for year 2012
 

Purpose of the subsidy
Support of national consciousness and cultural identity of the Slovaks living abroad and development of relationship with a mother country

Selection criteria and evaluation method of applications for subsidy
The application for subsidy is being evaluated by a Subsidy Committee applying the following criteria:
a) project purpose,
b) justness of the proposed budget,
c) project impact,
d) target group,
e) meaning and importance in terms of the cultural-social context,
f) contribution for dissemination of good reputation of the Slovak Republic
 

A member of the Subsidy Committee is submitted only those applications for evaluation that comply with the essentials of law, of the generally binding legal regulations and the related bylaws of the Office adjusting subsidy provision. The evaluation stems from the draft evaluation prepared by the Office in the form of the project description and evaluation criteria. The evaluation criteria of applications apply certain point range which is identical with all criteria. The Subsidy Committee when deciding on the proposal for the subsidy provision considers only the applications with at least 50% of points achieved from the total limit which is a product of the number of criteria and the upper limit of the point evaluation. The Subsidy Committee concurrently recommends to the Chairman of the Office to provide or to turn down the requested financial amount of the subsidy for individual projects. The Subsidy Committee shall recommend to the Chairman of the Office the eligible costs (cost items) for which the subsidy is to be provided. The Subsidy Committee shall propose the amount of the subsidy within the financial resources allocated to the Office for subsidies for the respective fiscal year. Based on evaluation of quality of fulfilment of each from the criteria, the applications will be allocated with point evaluations whose sum shall determine the order of the applicants in individual programmes of the subsidy system. Provision of the subsidy and the amount of the support shall be approved by the Chairman of the Office based on the recommendations of the Subsidy Committee.

Electronic form of application for subsidy
The form can be downloaded here(word format) or here (pdf format).

Other appurtenances and annexes according to individual programmes are a part of the Methodical Instruction of the Chairman of the Office on Subsidy Provision for year 2012. The Methodical Instruction and attachments can be downloaded here:

Smernica o poskytovaní dotácií- word formát
Smernica o poskytovaní dotácií- pdf formát
Dodatok č. 1 k smernici o poskytovaní dotácií-pdf formát
Dodatok č. 1 k smernici o poskytovaní dotácií-word formát
Metodický pokyn o poskytovaní dotácií v roku 2012- word formát
Metodický pokyn o poskytovaní dotácií v roku 2012- pdf formát
Dodatok č. 1 k metodickému pokynu o poskytovaní dotácií- word formát
Dodatok č. 1 k metodickému pokynu o poskytovaní dotácií- pdf formát
Prílohy k metodickému pokynu
Prehľadné členenie dotačného systému

Circle of eligible entities
An eligible applicant for a subsidy is a natural person or a legal entity fulfilling the following conditions:

A natural person shall be a Slovak living abroad pursuant to Art. 2 subpar. a) of Act No. 474/2005 Coll. on Slovaks Living Abroad and on amendment and supplementation of some acts (i.e. permanent address outside the territory of the Slovak Republic and either he/she is a national of the Slovak Republic or he/she is not and in such case it is necessary to maintain national consciousness and he/she or his/her ancestor in a direct line shall be a Slovak national). At the time of the application submission the natural person has to concurrently be18 year old and he/she must not be an entrepreneur or a self-employed individual according to the regulations applicable on the territory of the Slovak Republic or on the territory of the state where he/she is domiciled (residence registration).

A legal entity shall be an entity established for the purpose of support of the national consciousness and cultural identity of the Slovaks living abroad and maintaining the relationships of the Slovaks living abroad with the Slovak Republic and concurrently it has to have the registered office outside the territory of the Slovak Republic.

Available volume of the financial resources
The approved budget of the public administration for year 2012 includes the purpose of financing the activities aimed at support of the Slovaks living abroad – a subsidy, the amount of EUR 1.16 million.

Method for elimination of formal shortcomings of the applications for subsidy
If the application for subsidy is incomplete and the shortcomings consist in missing or incomplete data stated therein or in missing or incomplete documents which have to be attached including incorrect classification of the application for subsidy in the respective programme or sub-programme of the subsidy system according to the Methodical Instruction issued by the Chairman of the Office for execution of the subsidy bylaw, the HR, Economic and Legal Section (hereinafter referred to as HRELS) of the Office shall notify this fact to the applicant in the electronic form and it shall invite it to eliminate shortcomings within the reasonable period of time which may not exceed 30 calendar days from delivery of the application for subsidyear If the applicant failed to provide an e-mail address in the application for subsidy or if this address is not working, the HRELS Section of the Office shall invite the applicant to eliminate shortcomings within the mentioned period in writing. If the applicant fails to eliminate shortcomings even within his period, the HRELS Section of the Office shall exclude the application for subsidy and it shall notify this fact to the applicant in writing within 30 working days from its exclusion.

Date of procedure for evaluation of applications for subsidy
16.01.2012- 29.02.2012 – a period for submission of applications for subsidy

16.01.2012- 31.03.2012 – elimination of formal shortcomings of applications for subsidy

16.01.2012- 30.04.2012 – continuous processing of applications for subsidy to be submitted to the Subsidy Committee

May 2012 – meetings of Subsidy Sub-Committees and the Subsidy Committee

from May 2012 – conclusion of subsidy contracts and subsidy provision

Members of the Subsidy Committee
The Subsidy Committee consists of 9 persons and the secretary of the Subsidy Committee who is not its member, The members of the Subsidy Committee is the Deputy Chairman of the Office, Director of the Territorial, Information, Media, International and Cultural Section (hereinafter referred to as TIMICS) of the Office, Head of the Territorial Operation Section (hereinafter referred to as TOS) of the Office and 6 chairmen of Subsidy Sub-Committees who are not the employees of the Office.

Subsidy Sub-Committees are established according to the number of programmes of the subsidy system, i.e. in 2012, 6 Subsidy Sub-Committees were established. Each Subsidy Sub-Committee has usually 5 members and the secretary of the Subsidy Sub-Committee who is not its member. The Chairman of the Subsidy Sub-Committee and its other two members are not employees of the Office. Other two members of every Subsidy Sub-Committee are employed by the Office while usually it is a Director of the TIMICS Section, Head of the TOS Section or another employee of the TOS Section of the Office.

Template of the Subsidy Contract
The template is available here.
 
A list of educational, cultural and social events (co-)organized by the Office in 2012
 
1. Palárikova Raková (45th anniversary) – April-May 2012, Čadca and municipality of Raková in the district of Čadca, the main organizer is Kysucké kultúrne stredisko in Čadca

2. Discussion with literary authors within Martin Literature Spring (12th anniversary) – May 2012, Martin, in cooperation with the Slovak National Library in Martin

3. Compatriotic Sunday within Folklore Festival Beneath Poľana in Detva (47th anniversary) – 6. – 8. 7. 2012, Detva

4. South-Slovak Children and Youth Folklore Festival in Dulovce (16th anniversary) – 28. – 29. 7. 2012, Dulovce, the main organizers are municipality of Dulovce and Local Branch of Matica Slovenská in Dulovce

5. International Book Fair “Bibliotheca” (20th anniversary)  8. 11. 2012, Bratislava, the main organizers are the Ministry of Culture of the Slovak Republic and the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic
 
Pursuant to the conclusions mentioned in the Report of the subsequent financial audit of the Office of the Government of the Slovak Republic No. 5/2011, from 2012 it covers the costs of participants of the events (co-)organized by the Office expressly from the part of its budget intended for subsidy provision. Therefore if the interested parties who are the participants of the aforementioned events are interested in provision of the financial support related to such participation (e.g. food, accommodation, travel expenses), they have to apply for it at the Office via the applications for subsidy within programme No. 2 “Culture and Cultural Heritage” and its sub-programme No. 2 “Support of Participation in Cultural and Social Events (Co-)Organized by the Office”.
 

The date for submission of the applications for subsidy is: 29. 2. 2012 (included, the postal stamp of the sender is a decisive one)
 
The applications shall be sent by mail to the address:       

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
(Office for Slovaks Living Abroad)
Radlinského 13
817 80 Bratislava 15

the Slovak Republic

————————————————————————————————
Dear compatriots,

we take the liberty to inform you that the Office for Slovaks Living Abroad adopted the Bylaw on Subsidy Provision as well as the Methodical Instruction for its execution. Both regulations adjust detailed rules, procedures and conditions under which it is possible to ask the Office for Slovaks Living Abroad for financial support for the activities aimed at maintaining and development of the national consciousness and cultural identity of the Slovak minorities and communities abroad.

Subsidies as a financial tool of support are financial resources from the state budget of the Slovak Republic adjusted by Act on Budgetary Rules what is a legal regulation belonging to the competence of the Ministry of Finance of the Slovak Republic and only this entity may change it in the future. In the past year we managed to agree with the aforesaid ministry upon simplification of the rules for subsidy provision and we shall continue in these efforts further in the interest of all of us. New rules shall consider the demanding requirements revealed by the results of the financial audits and internal audit of the Office of the Government of the Slovak Republic in the period 2009-2011 in full extent.

Despite that they show several advantages against the past of which the following 5 ones are the most significant:
 

 • transparent and well-arranged system of 6 programmes and 22 sub-programmes including forms and eligible costs in one place
 • a possibility of multi-year financing of projects
 • a possibility to grant an extraordinary subsidy
 • a possibility to shift the approved expense items within one project and their amount without a consent of the Office
 • a possibility of use of 10% from the approved subsidy for the operating costs directly related to the project

The application for subsidy can be sent to the Office from 16.01.2012 to 29.02.2012, while the date of the postal stamp of the sender is a decisive one. Since the system for subsidy provision is a new one and it is a bit more demanding from administration point of view than in the past, it might happen that you will have to face certain difficulties while dealing with it.

In order to overcome such eventual difficulties and to facilitate understanding and familiarization with new rules, as soon as possible, the Office for Slovaks Living Abroad in cooperation with Slovak embassies and consulates as well as other partners abroad  has prepared the following information seminars and discussions:

 • 31.01.2012 central information seminar in Bratislava in the premises of the Office of the Government of the Slovak Republic at Námestie slobody 1 in Bratislava from 2.00 p.m.
 
 • 1. 2. 2012    information seminar in Nadlak, Romania
 • 2. 2. 2012    information seminar in Novy Sad, Serbia
 • 3. 2. 2012    information seminar in Kovačica, Serbia
 • 4. 2. 2012    information seminar in Našice, Croatia
 • 6. 2. 2012    discussion in Radio Slovakia, USA
 • 10. 2. 2012  information seminar in Prague, the Czech Republic
 • 10. 2. 2012  discussion in radio in Melbourne, Australia
 • 11. 2. 2012  information seminar in Dublin, Ireland
 • 12. 2. 2012  information seminar in London, Great Britain
 • information seminar in Frankfurt, Stuttgart, Munchen, Germany
The details on the particular events shall be published on our website as well as Facebook from time to time.

The main information seminar shall be held on 31.01.2012 in Bratislava in the premises of the Office of the Government of the Slovak Republic at Námestie slobody 1 from 2.00 p.m.. The seminar participants shall have the free accommodation secured from 31.01.2012 to 01.02.2012 and catering during the seminar including breakfast on the following dayear Should you be interested in participation of this seminar, it is necessary to bindingly confirm such interest (including accommodation) via e-mail to the address of the secretary of the Subsidy Committee, Ms Viera Krajčovičová (viera.krajcovicova@uszz.gov.sk) by 23.01.2012.