VÝZVA: Tvorivá škola žurnalistiky 2017 pre redaktorov krajanských médií

VÝZVA:  Tvorivá škola žurnalistiky 2017 pre redaktorov krajanských médií

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v rámci svojej organizátorskej činnosti pre krajanov vyzýva záujemcov z radov redaktorov a spolupracovníkov slovenských médií s pôsobnosťou v krajanskom svete o TVORIVÚ ŠKOLU ŽURNALISTIKY 2017. Cieľom projektu je napomôcť odbornému rastu redaktorov, editorov, publicistov, fotografov a ďalších tvorcov v rámci zvyšovania kvality tlačených, elektronických a internetových médií v slovenskom zahraničí. Počnúc zverejnením výzvy ÚSŽZ bude až do 15. júna 2017 prijímať a posudzovať žiadosti uchádzačov o obľúbenú „žurškolu“. Závažnou novinkou po 15 rokoch organizovania školy bude, že opustí pôdu Bratislavy a v dňoch 8.-16. septembra 2017 sa uskutoční  v Banskej Štiavnici.

Pre rýchlu orientáciu a tým aj zváženie podania prihlášky potenciálnych uchádzačov uvádzame základnú charakteristiku podujatia organizovaného a financovaného Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

TVORIVÁ ŠKOLA ŽURNALISTIKY 2017

pre redaktorov, publicistov, moderátorov, fotografov a editorov krajanských printových, elektronických a internetových médií

Banská Štiavnica 8.-16. september 2017

V poradí 16.  Tvorivá škola žurnalistiky ÚSŽZ pre redaktorov krajanských médií (doteraz pod názvom Letná škola žurnalistiky) sa uskutoční po prvý raz mimo Bratislavy. Výber miesta konania – Banská Štiavnica je tematicky i teritoriálne prepojený s obsahom a kľúčovou témou seminára –  zameraný je na fotografiu v printových a internetových médiách, ako aj vizuálnu koncepciu nových médií. Zároveň sa Banská Štiavnica spája aj s miestom rodiska Deža Hoffmanna, jediného oficiálneho fotografa legendárnej skupiny The Beatles, ktorému je Tvorivá škola žurnalistiky 2017 symbolicky venovaná.

ATELIÉR FOTOGRAFIE

Pocta Dežovi Hoffmannovi, fotografovi Beatles, rodákovi z Banskej Štiavnice

Charakteristika podujatia:

Pobyt žurnalistov z krajanských médií spojený so 7-dňovým programom odborných seminárov, prednášok, tvorivých dielní a voľnej tvorby zameraných na aktuálne špecifiká novinárskej tvorby na Slovensku i v krajanskom zahraničí.

Program akcentuje problematiku a nuansy rozvíjania a používania súčasného slovenského jazyka, vizuálnej koncepcie, obrazu a fotografie ako prostriedkov objektívnej a plnohodnotnej informácie, profilácie nových médií (vrátane internetových médií a sociálnych sietí) a zvyšovania publicistickej a informatívnej účinnosti obrazového žurnalistického majstrovstva.

 

Termín:                                             8.-16. september 2017

Miesto:                                              Banská Štiavnica

Hlavný organizátor:                        Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí,

zabezpečenie  odborného obsahu:   doc.h PhDr. Marián Pauer, ESFIAP,                                           

                                                            pedagóg v oblasti žurnalistiky a informatiky, teoretik

                                                            tvorivej fotografie, filmu a médií, spisovateľ a publicista

Spoluorganizátori                           Mesto Banská Štiavnica, SNM: Slovenské banské

a partneri:                                        múzeum v B. Š.,  Penzión Marína, Fortune, Art Café, 

                                                          RTVS, Štiavnické noviny, Creativ line s. r. o.

 

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV

Termín podávania prihlášok je do 15. júna 2017

Počet účastníkov je limitovaný 15 účastníkmi.

Prijatí uchádzači si hradia dopravu na Slovensko.

ÚSŽZ hradí prijatým uchádzačom ubytovanie, stravu a odborný program vrátane tematických exkurzií v okolí Banskej Štiavnice.

ÚSŽZ v prípade väčšieho počtu záujemcov si vyhradzuje, po konzultácii s odborným garantom Tvorivej školy žurnalistiky 2017, právo výberu a o výsledkoch budú uchádzači informovaní najneskôr do 30. júna 2017.

Organizátorské usmernenie

Program Tvorivej školy žurnalistiky 2017 – Ateliér fotografie v Banskej Štiavnici je určený predovšetkým novinárom, redaktorom a moderátorom slovenských krajanských médií, ale aj spolupracovníkom a dopisovateľom týchto médií.  Do projektu sa však môže zapojiť každý Slovák žijúci v zahraničí, zaoberajúci sa publicistickou či vydavateľskou činnosťou s reálnymi, teda preukázateľnými výstupmi primeranej profesionálnej a odbornej novinárskej, redaktorskej či publicistickej a vydavateľskej kvality.

Kontakt za zodpovedného garanta Tvorivej školy žurnalistiky 2017 za ÚSŽZ:

Ľudo Pomichal, spolupracovník ÚSŽZ pre oblasť médií

Tel.: 00 421 / 2 / 57 20 05 30

mail: ludovit.pomichal@uszz.gov.sk  

          l.pomichal7@upcmail.sk

 

                                                           Ján Varšo

                                                       predseda ÚSŽZ

 

Bratislava 2. mája 2017