Vzdelávacie centrum v Dubline slávilo 10 rokov prínosnej činnosti pre slovenské deti v Írsku

Slávnostná akadémia v Dubline, ktorá  konala pri príležitosti 10. výročia školskej prevádzky vo Vzdelávacom centre pre slovenské deti v Írsku, patrila v dňoch 24. – 26. marca 2017 predovšetkým malým a mladým Slovákom. Deti, ktoré pravidelne navštevujú centrum, aby nestratili kontakt s materinskou rečou, predviedli umelecké pásma v slovenskom jazyku a slovenskí učitelia zo vzdelávacieho centra v Dubline mali možnosť priamo na vyučovaní predviesť svoje vedomosti a didaktické schopnosti pri ich odovzdávaní deťom pred zástupcami slovenských vzdelávacích centier z viacerých krajín západnej Európy, štátnou tajomníčkou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgou Nachtmannovou, riaditeľom Štátneho pedagogického ústavu Ľudovítom Hajdukom a pracovníčkou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Vilmou Prívarovou.

Počas návštevy Dublinu, ako uvádza webová stránka MŠVVaŠ SR, sa štátna tajomníčka O. Nachtmannová  oboznámila s vyučovacím procesom, ako aj so spôsobom realizácie rozdielových skúšok slovenských detí. V rámci slávnostnej akadémie usporiadanej pri príležitosti výročia pedagógovia centra prezentovali výsledky svojej práce prostredníctvom vystúpení slovenských detí všetkých ročníkov zúčastňujúcich sa výučby. Riaditeľka centra Mária Pacherová informovala o spôsobe vzdelávania. Počas slávnostnej akadémie štátna tajomníčka poďakovala pedagógom pôsobiacim v centre za ich obetavú prácu, ktorú už dlhodobo vykonávajú v ich voľnom čase bez nároku na mzdu. Podčiarkla dôležitosť súčinnosti rodičov žiakov s centrom, ktorí sa rozhodli aj za neľahkých materiálnych podmienok zachovať u svojich detí národnú identitu i materinský jazyk a vyjadrila im úprimnú vďaku i uznanie. Vzhľadom na úzke prepojenie so svojou domovinou a plánom sa vrátiť, vzniká s príchodom detí prirodzený záujem o to, aby tieto hovorili po slovensky a zachovali si svoju národnú identitu, čo je tiež predpokladom pre prípadný úspešný návrat späť na Slovensko.

Vo Vzdelávacom centre pre slovenské deti v Írsku učia slovenskí učitelia so vzdelávaním aj s praxou zo Slovenska na prvom stupni ZŠ, ako aj  na druhom stupni ZŠ, kde sú učitelia s kvalifikáciou pre slovenský jazyka literatúru v kombinácii s dejepisom. Slovenské deti zo širšieho okolia sa vzdelávajú v dvoch centrách, v Dubline a v pobočke v Corku.  Vyučovanie je v sobotu raz za dva týždne a niektoré deti do centier cestujú aj štyri hodiny. V Dubline a Corku navštevuje vzdelávacie centrum 80 slovenských detí. Vzdelávajú sa tu od materskej školy až po prípravu na maturitné skúšky, pretože Írsko umožňuje maturovať zo všetkých jazykov Európskej únie. Túto možnosť využíva veľa mladých ľudí zo slovenským, ale aj iným materinským jazykom.

„Slovenčina je dôležitá pre tie deti aj preto, že mnohé u nich chcú študovať na slovenských vysokých školách, preto urobíme všetko pre to, aby vzdelávacie centrá pre našich krajanov v zahraničí dostali zo slovenskej strany viac podpory. Konkrétne s riaditeľkou vzdelávacieho centra v Dubline, pani Pacherovou, sme sa už dohodli na podpore tvorby vzdelávacích štandardov, prebehne recenzné konanie týchto štandardov, ktoré si vytvorili sami, môžeme im pomôcť v uznaní týchto štandardov na Sekcii zahraničných Slovákov na ministerstve," uviedol riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) Ľudovít Hajduk.

Okrem toho ŠPÚ pomôže s tvorbou učebníc, potrebných pre výučbu vo vzdelávacích centrách a operatívne bude riešiť spolu s nimi  aktuálne úlohy v spoločnej pracovnej komisii ŠPÚ pre Slovákov žijúcich v Európe aj v zámorí, ktorá po prvý raz zasadne 14. júna v Bratislave počas osláv 70. výročia vzniku Štátneho pedagogického ústavu.

ZDROJ: minedu.sk, teraz.sk