Vzdelávacie projekty pre krajanské deti v štátoch západnej Európy a v zámorí

Z Nemecka sa Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí ozvala Jarmila Buchová, predsedníčka ISEIA (Medzinárodný inštitút a asociácia slovenských vzdelávacích centier). V mene učiteliek, učiteľov a priateľov slovenčiny pozvaných na 2. zasadnutie Sekcie komisie pre západnú Európu a zámorie Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ (uskutoční sa v apríli 2015 v Bratislave) informuje o aktivitách a novinkách, ktoré vo februári odštartovali v  rámci vyučovania slovenčiny v krajanských komunitách v štátoch západnej Európy a v zámorí v spolupráci medzi jednotlivými centrami.  

„Náš zámer vytvoriť asociáciu slovenských centier, ktorá bude jedným právnym subjektom za nás všetkých a bude  organizačne zastrešovať naše aktivity, je skutočnosťou. Asociácia bola dňa 27. januára 2015 zapísaná do obchodného registra združení a asociácií v Luxemburgu pod názvom ISEIA – International Slovak Educational Institution and Association. Okrem nášho spoločného časopisu Ceruzky vo svete sme v mesiaci február odštartovali prvý ročník našich spoločných medzinárodných projektov,“ napísala Jarmila Buchová a následne podrobnejšie ozrejmuje podstatu, motívy a obsah jednotlivých projektov.

 

CERUZKY VO SVETE – DETSKÝ ČASOPIS: http://ceruzkyvosvete.iseia.eu/

 

AHOJ KAMARÁT

Online projekt realizovaný v spolupráci medzi jednotlivými centrami prostredníctvom mailovej korešpondencie. Deti  si na základe vytvorených profilov na webovej stránke projektu sami vyberú svojho kamaráta, ktorému budú písať listy  na vopred zadané témy. 

KRÁĽOVNÁ – KRÁĽ SLOVENSKEJ KNIŽNICE

Literárny  projekt na podporu čítania a spoznávania slovenskej literatúry. Deti čítajú slovenské knihy (vybrané časti kníh), počúvajú CD alebo pozerajú DVD – a následne vypracujú ku každúmu zdroju dotazník, ktorý odovzdajú učiteľke. Vyhodnocuje sa počet spracovaných zdrojov a kreativita spracovania kníh  na dvoch úrovniach (na úrovni  vzdelávacieho centra a na úrovni  asociácie).

ZÁPISNÍK CESTOVATEĽOV

Bábiky Janka a Maťko cestujú v balíku po svete a navštevujú deti v slovenských vzdelávacích centrách. Zo svojej cesty píšu príbehy do časopisu. Ako prvé navštívili  Island, nasledovalo Nemecko.   

SLOVENSKO  VČERA A DNES

Návrhy kreatívnych hodín a kreatívne spracovanie tém z predmetov vlastivedy a prírodovedy.  Všetky príspevky budú zaradené na web stránke spolu s návodom na realizáciou kreatívneho vyučovania danej témy pre ostatných učiteľov. Výherné práce budú uverejnené v časopise. Aktuálne témy: Pravek. Oheň.

KVÍZ S ČASOPISOM CERUZKY

Tento nový rojekt sme odštartovali 21. februára na Medzinárodný deň materinského jazyka – na webovej stránke časopisu Ceruzky vo svete, kde  postupne uverejňujeme sériu kvízov k aktuálnemu číslu, ktoré sú zamerané na čítanie s porozumením a gramatiku.  

Jarmila Buchová v závere svojho mailu – listu píše: „Ako prílohu prikladám plagáty projektov. Propagáciu projektov realizujeme prostredníctvom našej projektovej web stránky: www.iseia.eu a prostredníctvom facebookovej stránky: Slovenčina vo svete, ako aj cez stránky jednotlivých slovenských vzdelávacích centier. Samostatnou časťou stránky je časť ŠKOLY, kde je vypracovaný zoznam nám v tejto chvíli známych slovenských vzdelávacích centier na svete.  Túto stránku budeme priebežne dopĺňať. Momentálne je tam odkaz na 17 kontaktných partnerských centier vo svete.“

 

JARMILA BUCHOVÁ, predsedníčka ISEIA

International Slovak Educational Institution and Association

Medzinárodný inštitút a asociácia slovenských  vzdelávacích centier

 

PRÍLOHY:

AHOJ KAMARÁT

ZÁPISNÍK CESTOVATEĽOV

KRÁĽOVNÁ – KRÁĽ SLOVENSKEJ KNIŽNICE

SLOVENSKO VČERA A DNES