Z rokovania vlády Slovenskej republiky

Dňa 26. 8. 2009 sa konala 167. schôdza vlády Slovenskej republiky. Podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič a predsedníčka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Vilma Prívarová na jej rokovaní predložili správu o štátnej politike starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí za rok 2008 spolu s návrhom programu štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí na rok 2010.
Správa pozostávajúca z dvoch častí poskytuje prehľad výkonu štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí za rok 2008 a návrh programu pre túto oblasť na rok 2010. Obe časti sú rozdelené podľa vykonávateľa štátnej politiky. Prvá časť informuje o konkrétnych krokoch a opatreniach jednotlivých rezortov a ostatných subjektov zameraných na výkon štátnej politiky v oblasti zahraničnopolitickej, výchovno-vzdelávacej, vedecko-výskumnej, kultúrno-spoločenskej a mediálno-informačnej. Rozsahom dominujú aktivity Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorého primárnou úlohou je zabezpečovať proces tvorby a výkonu štátnej politiky starostlivosti o krajanov. Druhá časť vychádza z prijatej Koncepcie štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí do roku 2015, pričom definuje konkrétne úlohy pre všetky relevantné orgány a inštitúcie na rok 2010.
Vláda Slovenskej republiky predmetný materiál schválila bez pripomienok.