Za Pavlom Číčelom, charizmatickým človekom veľkého srdca, krajanom, ktorý bude veľmi chýbať Slovákom v Prahe i Českej republike

V utorok 22. septembra 2020, v prvý jesenný deň v tomto roku, náhle skonal vo veku 80 rokov Pavel Číčel, dlhoročný kurátor a správca Slovenského evanjelického a. v. cirkevného zboru v Prahe, predseda Spoločnosti Jána Kollára v ČR, člen Spoločnosti M. R. Štefánika v ČR , člen Revíznej komisie Klubu slovenskej kultúry v ČR. Slováci v Prahe i Českej republike s jeho odchodom do večnosti strácajú zanieteného a vľúdneho človeka s viacrozmernosťou jeho tvorivej práce tak v duchovnej oblasti slovenských evanjelikov, ako aj pri organizovaní kultúrno-spoločenského a historicko-pripomienkového života našich krajanov v Prahe. V súvislosti s úmrtím Pavla Číčela vyjadruje  Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí menom jeho predsedu Milana Jána Pilipa úprimnú sústrasť najbližšej rodine, blízkym, priateľom a spolupracovníkom nad stratou empatického človeka, ktorý obohacujúco tvárnil a pozitívne ovplyvňoval kultúrny a duchovný život slovenskej národnostnej menšiny v Českej republike.  

 

SPOMIENKA NA PAVLA ČÍČELA

Pavel Číčel sa narodil 13. mája 1940 v stredoslovenskej dedine Rovňany v okrese Poltár . Jeho rodina bývala v malej dedine Váľkovo, ktorá je časťou obce České Brezovo s bohatou evanjelickou tradíciou.

Vyštudoval Vyššiu priemyselnú školu stavebnú v Lučenci. Neskoršie sa presťahoval s rodinou do Prahy. Tu sa stal členom Slovenského evanjelického a. v. cirkevného zboru, kde bol od roku 1994 aj jeho presbyterom a od roku 2001 zamestnancom – kurátorom a správcom majetku Slovenského ev. a. v. cirkevného zboru v Prahe. Popri tejto práci bol veľkou oporou a pomocou aj pri zabezpečovaní hospodárskych úloh ECAV v ČR.

Ako kvalifikovaný stavebný technik sa celé roky staral o kostol Sv. Michala v Jirchářích na Novom meste pražskom. Podieľal sa na opravách kostola, hlavne jeho novej strechy, ďalej zborovej miestnosti, ako aj na udržovaní cirkevno-zborových bytov. Pripravoval  projekty na získanie finančných prostriedkov na tieto opravy. Mal na starosti aj financie Slovenského evanjelického zboru a pomáhal so všetkým, čo bolo v kostole i v cirkvi treba.

Pavel sa celé roky zapájal aj do slovenských aktivít v Českej republike, bol členom Klubu slovenskej kultúry, kde bol v posledných rokoch aj členom revíznej komisie KSK. Pomáhal aj pri opravách náhrobku Jána Kollára na Olšanských cintorínoch a bol členom Spoločnosti Jána Kollára v ČR , jej podpredsedom a od roku 2019 aj predsedom Spoločnosti SJK.  Navštevoval i rodnú obec Jána Kollára Mošovce. Často sa vracal do svojho rodného kraja na strednom Slovensku.

Angažoval sa aj v Spoločnosti M. R. Štefánika v ČR a málokedy chýbal na aktivitách venovaných tejto významnej osobnosti česko-slovenských dejín, najmä pri Štefánikovej soche na pražskom Petříne.

Pavel bol človek navýsosť spoločenský a rád chodieval na programy do bývalého Domu slovenskej kultúry, na programy folklórneho súboru Limbora,  do Slovenského inštitútu a v posledných rokoch málokedy chýbal na akciách v Slovenskom dome v Prahe.

Všetci sme obdivovali jeho skvelú telesnú aj duševnú kondíciu, a to, čo všetko vo svojich rokoch stihol. Okrem kultúr pravidelne športoval – lyžoval a plával, staral sa o záhradu, o rodinu, vnúčatá. Rád chodil s nimi na  chalupu a do prírody. A tu napokon skončila jeho pozemská púť nečakane a pre všetkých nás priam šokujúco. Budeme na neho často a s láskou spomínať vo viere a nádeji vzkriesenia. V tejto viere žil Pavel a my spolu s ním.

 

Česť jeho pamiatke!

 

JANKA HALUKOVÁ

tajomníčka Spoločnosti Jána Kollára v ČR

a presbyterka Slovenského evanjelického

a. v. cirkevného zboru v Prahe

 

Posledná rozlúčka s Pavlom Číčelom sa uskutoční  v pondelok 28. septembra 2020 o 14.00 h. v evanjelickom chráme Sv. Michala, V Jirchářích 14,  Praha 1.

 

Ďakujeme Vám, že Pavlovi Číčelovi  venujete  tichú spomienku.

 

Na snímkach vo fotogalérii:

V Mošovciach pred rodným domom Jána Kollára

Pietny akt pri hrobe Jána Kollára na Olšanských cintorínoch v Prahe.

Požehnanie nového zvonu v kostole Sv. Michala pri príležitosti 70. výročia založenia Slovenského evanjelického a. v. cirkevného zboru v Prahe

Na Česko-Slovenskom plese traja Pavlovia: Haluka, Číčel, Škrak.

V Slovenskom dome v Prahe s jeho riaditeľom Vladimírom Skalským.

Rozlúčkové stretnutie JE Petra Weissa, veľvyslanca Slovenskej republiky v Českej republike, a jeho manželky, s krajanmi.