Za Samuelom Boldockým, významným pedagógom a literárnym historikom v prostredí vojvodinských Slovákov v Srbsku

Smutná zvesť, ktorá sa počas víkendu doniesla zo srbskej Vojvodiny, zarmútila dolnozemských Slovákov, ako aj všetkých našich krajanov zaoberajúcich sa problematikou vzdelávania, tvorby, publicistiky a literatúry, literárne kruhy na Slovensku nevynímajúc. V sobotu 25. apríla 2015 vo veku 72 rokov svojich najbližších, priateľov, kolegov a krajanov, u ktorých sa tešil ľudskej i profesijnej priazni, opustil petrovský rodák SAMUEL BOLDOCKÝ. Za ctihodným a obľúbeným človekom, pedagógom a uznávaným literátom – historikom, ktorého vyprevadili na jeho poslednej ceste do večnosti jeho najbližší rodinní príslušníci, bývalí kolegovia – pedagógovia, ale aj matičiari, spisovatelia, tvoriví ľudia myšlienok i činov z radov Slovákov zveľaďujúcich slovenského ducha na Dolnej zemi, bude všetkým, hoci aj vo večne inšpirujúcich a povzbudzujúcich návratoch k posolstvám spätých so životom a tvorbou Samuela Boldockého, veľmi clivo.

Samuel Boldocký, profesor, literárny kritik, jazykovedec, zostavovateľ učebníc a prekladateľ sa narodil 25. apríla 1943 v Báčskom Petrovci. Základnú a učiteľskú školu skončil roku 1963 v rodisku a Filozofickú fakultu (skupina pre južnoslovanské jazyky a juhoslovanskú literatúru) v Novom Sade. Od roku 1967 po odchod do výslužby v roku 2006 bol profesorom Gymnázia Jána Kollára v Petrovci, kde prednášal najprv ruštinu a následne srbský jazyk a literatúru. Po otvorení vysunutého slovenského oddelenia Učiteľskej fakulty zo Somboru v Petrovci bol asistentom a jeden rok i prednášateľom srbčiny.

Jazykovedné a literárnokritické texty uverejňoval v rôznych slovenských a srbských časopisoch, ako aj v zborníkoch zo sympózií doma a na Slovensku. Vydal knihy kritík Prehodnocovanie hodnôt, Podnetnosť literatúry, Podnety a úskalia slovenskej literatúry v Juhoslávii a Literárne reflexie. Je aj autorom štyroch učebníc slovenského jazyka pre základnú školu pod spoločným názvom Hovoríme po slovensky. Bol šéfredaktorom zborníka – monografie Petrovec 1745 – 1995. Napísal i desať scenárov pre literárno-hudobné a umelecko-dokumentárne pásma. Vyše desať rokov v petrovskom rozhlase pripravoval reláciu Matičný kútik. Zo srbčiny do slovenčiny preložil knihu básní Ljilje Ilić – Sen a zo slovenčiny do srbčiny román Martina Prebudilu Rezervista bez rezervne kože a prekladal i dramatické texty pre potreby divadiel v Petrovci, Kikinde a Kragujevci. Okrem toho aktívne sa roky zúčastňoval na literárnych poradách, rôznych sympóziách, konferenciách, literárnych večierkoch, tematických rozhovoroch a pod.

V dvoch mandátoch bol Samuel Boldocký členom redakcie časopisu Nový život a v jednom i predsedom redakčnej rady tohto časopisu, ako aj členom vydavateľskej rady časopisu Dolnozemský Slovák (Nadlak, Rumunsko). V rokoch 1998 – 2002 bol predsedom Spolku vojvodinských slovakistov. Bol tiež členom Iniciatívneho výboru obnovenie Matice slovenskej v Juhoslávii, aby sa v roku 1992 stal predsedom Miestneho odboru MS v Báčskom Petrovci a túto funkciu vykonával do roku 1998. Bol tiež čestným členom MSJ. Prof. Samuel Boldocký bol členom Správnej rady Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov od jej založenia v roku 2008 a svojimi cennými poznámkami a návrhmi značne prispel k pozdvihovaniu kvality práce tejto ustanovizne kultúry.

Samuel Boldocký bol nositeľom početných cien a uznaní. V roku 1993 získal Cenu časopisu Nový život za rok 1992, v roku 1996 mu udelili Októbrovú cenu Obce Báčsky Petrovec za vynikajúci prínos k literárnej tvorbe a osvetovej práci Slovákov v Juhoslávii, roku 2008 získal Cenu Nového života za text Boh človeka. A iba nedávno, pred niekoľkými týždňami,  20. marca 2015 v rumunskom Nadlaku, si Samuel Boldocký osobne prevzal Cenu Ondreja Štefanka za príspevok k rozvoju a propagácii slovenskej literatúry.

 

Česť jeho pamiatke!

 

Komemorácia zosnulého Samuela Boldockého sa uskutočnila v nedeľu 26. apríla v Slávnostnej sieni gymnázia Jána Kollára v Petrovci, posledná rozlúčka sa konala v rovnaký deň popoludní na petrovskom cintoríne.

 

Na titulnej fotografii:

Samuel Boldocký počas konferencie v máji 2014 v Novom Sade.

Na snímkach vo fotogalérii:

Samuel Boldocký v máji 2014 v Novom Sade s jeho neodmysliteľným spoločníkom – slovom…

… a s priateľmi – historikmi, pedagógmi a publicistami, s ktorými tak vášnivo rád diskutoval a skloňoval slová Slováci, Slovensko a slovenskosť.

V piatok 20. marca 2015 si Samuel Boldocký prevzal v Nadlaku Cenu Ondreja Štefanka.

FOTO: ĽUDO POMICHAL, ANNA RAU-LEHOTSKÁ

 

POSLEDNÁ ROZLÚČKA SO SAMUELOM BOLDOCKÝM

Tichá spomienka na priateľa…

http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/8031-ticha-spomienka-na-priatela