Za Vierou Boldockou, láskavou a dobro slovenskosti generáciám krajanov v Srbsku vštepujúcou pedagogičkou

Čestní, svedomití a láskyplní ľudia zanechavší skrze svoj život a prácu svoju trvalú stopu v posolstvách štepov, ktoré si vďaka ich príčinlivosti osvojili a rozvíjajú ich so starostlivosťou ďalší nasledovníci, odchádzajú, pričasto predčasne, zvyčajne s pokorou, ako aj s vedomím, že sa pod všetko, čo na tomto svete vykonali, snažili zakaždým podpísať vrúcnosťou najúprimnejších činov a predsavzatí. Po dlhšej a zákernej chorobe v tomto duchu svet takto tíško opustila v nedeľu 6. decembra 2015 vo veku 68 rokov aj pani Viera Boldocká, bývalá riaditeľka Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci.

Ako v nekrológu za Vierou Boldockou uvádza publicista Jaroslav Čiep na portáli týždenníka Slovákov v Srbsku Hlas ľudu, do tohto roku bola pani Viera Boldocká jedinou ženou – riaditeľkou v dejinách gymnázia. Narodila sa v Báčskom Petrovci 27. januára 1947. Základnú školu a gymnázium zakončila v Petrovci. Štúdium na Filozofickej fakulte (skupina chémia), zakončila v Novom Sade v roku 1969 a už v nasledovnom roku sa zamestnala na gymnáziu. Na poste riaditeľky petrovského gymnázia pôsobila v rokoch 1983 – 1986 a neskoršie aj v rokoch 1990 – 2005 a pre školu vykonala mnoho. Od 1. septembra 2005 bola dlhoročná pedagogička a bývalá riaditeľka Viera Boldocká na dôchodku, žila v Petrovci a venovala sa práci v Asociácii slovenských pedagógov, v ktorej zastávala aj post predsedníčky.

Viere Boldockej sa dostalo za jej obetavú činnosť na prospech Slovákov v Srbsku rad uznaní za prácu v oblasti vzdelávania a výchovy, ako aj za prínos k rozvoju slovenského menšinového školstva vôbec. K týmto oceneniam patria Októbrová cena Obce Báčsky Petrovec, Plaketa prezidenta Slovenskej republiky, Medaila predsedu Matice slovenskej, najvyššie uznanie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – Medaila Svätého Gorazda. K pocte, ktorá sa radí k posledným počas jej života, a ktorú si nesmierne vážila, patrila Cena Samuela Tešedíka, ktorú vôbec ako prvej z krajanov zaslúživších sa o zveľadenie vzdelanosti, slovenskosti, kultúrnej a duchovnej identity v prostrediach Slovákov žijúcich v zahraničí, udelili Viere Boldockej v roku 2013.

Najbližšej rodine, príbuzným, kolegom a mnohopočetným priateľom pani Viery Boldockej z radov vojvodinských Slovákov, ako aj v celom krajanskom svete, vyjadruje úprimnú účasť v tíšení žiaľu  Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

Česť svetlej pamiatke pani Viery Boldockej!

 

Posledná rozlúčka so zosnulou Vierou Boldockou  sa po komemorácii v petrovskom gymnáziu uskutoční v pondelok 7. decembra o 14.00 h v dome smútku v Báčskom Petrovci.