Základné informácie pre dotácie 2014

Dotácie 2014 sa už blížia

 

Vážení krajania,

 

v roku 2012 sme začínali dotácie uhrádzať až v auguste, v roku 2013 sme v auguste s uhrádzaním dotácií už skončili a v roku 2014 by sme chceli začať uhrádzať už v marci… Veríme, že spoločnými silami sa nám podarí dosiahnuť, aby prijímatelia dotácií mali finančné prostriedky na účte čo najskôr a mohli tak realizovať svoje projekty počas celého kalendárneho roka 2014.

 

Elektronické vedenie administratívy spojenej s dotáciami zaviedol úrad od 12.12.2012. Absolútna väčšina žiadateľov to úspešne zvládla, ale niektorí predsa len mali určité problémy.

Opäť preto pripravujeme názornú pomôcku k podávaniu elektronickej žiadosti a zasielaniu príloh do nášho elektronického dotačného systému.

 

Najväčšie zmeny dotačného systému v roku 2014 oproti roku 2013:

 • posledný termín na podávanie žiadosti bude dňa 15.11.2013,
 • žiadateľ sám vyberie oblasť štátnej podpory, v ktorej žiada o dotáciu,
 • v prípade, že úrad zistí v žiadosti, jej náležitostiach alebo v prílohách nedostatky, upozorní žiadateľa na zistené nedostatky a súčasne stanoví 15 dňovú lehotu

na ich odstránenie, ktorá začne plynúť dňom zaslania upozornenia,

 • požadovanú výšku dotácie aj rozpočtové položky žiadateľ uvedie online už v elektronickej žiadosti.

 

Základné dokumenty pre dotácie 2014 sa takmer nezmenili. V dotačnom systéme ostáva:

 • prehľadný systém 4 oblastí štátnej podpory podľa zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí,
 • možnosť požiadať o  mimoriadnu dotáciu prakticky počas celého roka,
 • možnosť otvoriť bankový účet až po zverejnení zoznamu schválených žiadostí.

 

Ako podať žiadosť o dotáciu ÚSŽZ v roku 2014?

            Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi iba na základe žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu projektu, a to v písomnej aj elektronickej forme. Písomná žiadosť musí byť odoslaná na adresu ÚSŽZ najneskôr v piatok dňa 15.11.2013. Elektronickú žiadosť treba vyplniť online, t.j. na príslušnej webovej stránke úradu, a to tiež najneskôr dňa 15.11.2013.

            Žiadosť musí byť úplná – musí obsahovať všeobecné náležitosti, osobitné náležitosti aj všetky potrebné prílohy. Vzory žiadosti aj príloh nájdete v prílohách k metodickému pokynu, ktorý bude čoskoro zverejnený. Pokiaľ žiadosť nebude úplná, ÚSŽZ vyzve žiadateľa, aby do 15 dní zistené nedostatky odstránil. Pokiaľ tak neurobí, jeho žiadosť bude zamietnutá.

 

Kritériá a postup hodnotenia žiadostí o dotáciu

Pre každú oblasť štátnej podpory bude vytvorená osobitná dotačná subkomisia. Do funkcií predsedov, aj väčšiny členov dotačných subkomisií, budú vymenovaní nezávislí experti. Dotačná subkomisia bude každú žiadosť posudzovať podľa týchto štyroch kritérií:

 1. Súlad projektu so zákonom o Slovákoch žijúcich v zahraničí, s Koncepciou štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí do roku 2015, s vnútornými predpismi a prioritami ÚSŽZ
 2. Kultúrno-spoločenský význam projektu v komunite
 3. Prínos realizácie projektu pre cieľovú skupinu
 4. Predpokladaná efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov

Dotačná subkomisia pridelí každej žiadosti bodové ohodnotenie, na základe ktorého bude stanovené poradie žiadostí. Dotačné subkomisie navrhnú aj výšku dotácie aj oprávnené rozpočtové položky. Dotačná komisia následne prerokuje odporúčania dotačných subkomisií a ohodnotí tie žiadosti, ktoré úrad a dotačná subkomisia posúdili rozdielne. O schválení alebo zamietnutí každej prijatej žiadosti o dotáciu  rozhodne s konečnou platnosťou predseda ÚSŽZ na základe odporúčania dotačnej komisie.
           

Čo to znamená pre žiadateľa o dotáciu?

 1. Úspešné môžu byť len včas predložené a úplné žiadosti, vrátane všetkých príloh, ktoré stanoví dotačná smernica a metodický pokyn. Pre písomnú žiadosť bude rozhodujúci dátum poštovej pečiatky odosielajúcej pošty, pre elektronickú žiadosť dátum vyplnenia elektronickej žiadosti na príslušnej webovej stránke úradu. Obidve žiadosti musia byť odoslané najneskôr dňa 15.11.2013 do 23:59 hod.

 

 1. Už teraz treba starostlivo pripravovať projekt, na realizáciu ktorého budete žiadať o dotáciu v roku 2014. Všetky údaje do elektronickej žiadosti treba mať pripravené skôr, než ju začnete vyplňovať. Všetky náležitosti aj prílohy k žiadosti o dotáciu treba pripraviť vo svojom počítači tak, aby ste ich po prijatí Vašej žiadosti o dotáciu (úrad Vám zašle oznámenie o pridelení čísla žiadosti) mohli zaslať elektronicky, ako aj vytlačiť, podpísať (príp. opečiatkovať) a zaslať poštou na adresu úradu. 

 

 

Sledujte našu webovú stránku!

Výzvu na podávanie žiadosti o dotáciu v roku 2014 zverejníme už čoskoro!

 

RNDr. Igor Furdík

        predseda