Zápisnica zo zasadnutia KKD zo 14. apríla 2011

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie kultúrneho dedičstva Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
dňa 14. apríla 2011

Prítomní:
JUDr. Milan Vetrák, PhD., Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej len „ÚSŽZ“)
Mgr. Martin Štrbka, ÚSŽZ
Mgr. Michaela Grznárová, ÚSŽZ
RNDr. Janka Štubňová, ÚSŽZ
Mgr. Iveta Baloghová, ÚSŽZ
PhDr. Claude Baláž, ÚSŽZ
Dušan Mikolaj, ÚSŽZ
Ing. Mgr. Ľubomír Ďurina, Ústav pamäti národa
Mgr. Magdaléna Brincková, Archív literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice
Ing. Martin Minárik, Ústredie ľudovej umeleckej výroby
PhDr. Peter Slavkovský, DrSc., Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied
Mgr. Ľubica Janegová, Národné osvetové centrum
PhDr. Mária Halmová, Slovenské národné múzeum
PhDr. Radoslav Ragač, PhD., Slovenský národný archív
PaedDr. Aneta Bartková, Univerzitná knižnica Bratislava
Mgr. Daniel Zemančík, Krajanské múzeum MS
Mgr. Monika Lopušanová, Ministerstvo kultúry SR
Mgr. Katarína Čierna, Slovenská národná galéria
Doc. PhDr. Michal Babiak, Mr., prizvaný hosť

Ospravedlnení:
Mgr. Vladimír Dobrík, prizvaný hosť
Mgr. Alžbeta Lukáčová, PhD., prizvaný hosť

Program:
Privítanie – JUDr. Milan Vetrák, PhD., predseda ÚSŽZ
1. Schválenie návrhu štatútu Komisie kultúrneho dedičstva Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
2. Prerokovanie návrhu plánu činnosti Komisie kultúrneho dedičstva Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí na rok 2011
3. Správa o akvizícii dokumentačného materiálu Slovákov žijúcich v zahraničí za rok 2010 a plán akvizície na rok 2011 v jednotlivých zastupujúcich inštitúciách
4. CEMUZ a krajanské inštitúcie – súčasný stav realizácie
5. Sprístupnenie knižnice Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí verejnosti
6. Slovenské kultúrne centrum v Našiciach (Chorvátsko) – správa o stave riešenia a návrhy na ďalší postup
7. Projekt – „Spomienka na Martina Jonáša“ (Srbsko) – správa o stave riešenia a návrhy na ďalší postup
8. Národné múzeum v Báčskom Petrovci (Srbsko) – správa o stave riešenia a návrhy na ďalší postup
9. Rôzne

JUDr. Milan Vetrák, PhD.
Na úvod zasadnutia predseda ÚSŽZ JUDr. M. Vetrák, PhD. privítal prítomných na zasadnutí Komisie pre kultúrne dedičstvo ÚSŽZ (ďalej len „KKD“) a predstavil prítomných zamestnancov ÚSŽZ. Zároveň vyzval prítomných členov KKD z jednotlivých zastupujúcich organizácií, aby sa v krátkosti predstavili.

k 1. bodu programu
JUDr. Milan Vetrák, PhD.
Predseda ÚSŽZ predstavil nový schválený štatút Komisie kultúrneho dedičstva Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a predsedu KKD, ktorým bude do vymenovania podpredsedu ÚSŽZ riaditeľ teritoriálneho odboru Mgr. Martin Štrbka a tajomníčku KKD Mgr. M. Grznárovú. Ďalej predseda ÚSŽZ odovzdal členom KKD menovacie dekréty a štatút KKD. Členov KKD tvoria zástupcovia nasledovných inštitúcií:
Ministerstvo kultúry – Mgr. Monika Lopušanová /náhradník: nebol navrhnutý
Ústav pamäti národa – Mgr. Ing. Ľubomír Ďurina /náhradník: PhDr. Martin Lacka
Matica slovenská – Mgr. Daniel Zemančík/ náhradník: nebol navrhnutý
Slovenská akadémia vied – Prof. PhDr. Rastislava Stoličná, DrSc./náhradník: PhDr. Peter Slavkovský, DrSc.
Slovenská národná knižnica – Mgr. Magdaléna Brincková/náhradník:Mgr. Peter Cabadaj
Univerzitná knižnica Bratislava: PhDr. Aneta Bartková/náhradník: PhDr. Dušan Lechner
Slovenský národný archív: PhDr. Radoslav Ragač, PhD/ náhradník: nebol navrhnutý
Slovenské národné múzeum: PhDr. Jarmila Gerbocová/náhradník: PhDr. Mária Halmová
Slovenská národná galéria: Mgr. Katarína Čierna/náhradník: nebol navrhnutý
Národné osvetové centrum: PhDr. Ján Taberík, CSc./náhradník: Mgr. Ľubica Janegová
Ústredie ľudovoumeleckej výroby: Ing. Milan Beljak/ náhradník: Ing. Martin Minárik

k 2. bodu programu
Mgr. Martin Štrbka
Mgr. M Štrbka predstavil členom KKD nasledujúci návrh plánu činnosti KKD na rok 2011:
Plánované zasadnutia komisie: mimoriadne zasadnutie KKD ku krajanskému múzeu Matice Slovenskej (predbežne v júni 2011), riadne zasadnutie KKD (predbežne, október/november 2011)
Okruhy tém na rokovanie na rok 2011:
– Prezentácia kultúrneho dedičstva Slovákov žijúcich v zahraničí
– Krajanské múzeum Matice slovenskej
– Koordinácia činností, podujatí a vzájomná spolupráca medzi inštitúciami, ktoré majú vo svojej pôsobnosti činnosti týkajúce sa Slovákov žijúcich v zahraničí (výskum, akvizícia, prezentácia, muzeálna činnosť, knižnice, archívy, pamätné domy, publikačná činnosť a i.)
– Vybudovanie stálej expozície dejín vysťahovalectva a života Slovákov žijúcich v zahraničí
– Vybudovanie Pamätníka slovenského vysťahovalectva
– Budovanie centrálnej databázy o živote a kultúre Slovákov žijúcich v zahraničí
– Nový zákon o Slovákoch žijúcich v zahraničí
– Aktualizácia a ďalšie smerovanie štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí
– Odborné vzdelávanie na Slovensku pre pracovníkov krajanských organizácií a inštitúcií, ktoré sa venujú záchrane a prezentácii kultúrneho dedičstva Slovákov žijúcich v zahraničí
Mgr. Lopušanová:
K navrhovanému bodu programu „Vybudovanie stálej expozície dejín vysťahovalectva a života Slovákov žijúcich v zahraničí“ poznamenala, že expozícia má byť súčasťou pripravovaných výstav na Bratislavskom hrade. Tým, že termín odovzdania Bratislavského hradu, ktorý je v správe Kancelárie NR SR bude až k 17.11. 2011, keď hrad preberie Slovenské národné múzeum (ďalej len „SNM“) a inštalácia výstav začne prebiehať až v budúcom roku, navrhuje tento bod v návrhu plánu činnosti KKD na rok 2011 preložiť na nasledujúci rok. Tiež navrhla ÚSŽZ, že zabezpečí potrebné písomné stanovisko k preloženiu termínu realizácie vybudovania tejto stálej expozície, keďže ide o úlohu, ktorá je v zmysle uznesenia vlády SR zo 17. septembra 2008 č. 625 uložená ministrovi kultúry do 31. decembra 2011.
Mgr. M. Štrbka
Vyzval členov KKD hlasovať o návrhu programu s tým, že na základe pripomienky Mgr. M. Lopušanovej z MK SR sa KKD uzniesla na tom, že tento bod plánovaného programu bude lepšie presunúť až na rok 2012. KKD jednohlasne odsúhlasila predložený návrh svojho plánu činnosti na rok 2011 s tým, že ÚSŽZ navrhne zmenu termínu plnenia príslušného bodu uznesenia vlády SR zo 17. septembra 2008 č. 625.

Závery:
1. MK SR zašle písomné stanovisko ÚSŽZ k posunu termínu realizácie „Vybudovanie stálej expozície dejín vysťahovalectva a života Slovákov žijúcich v zahraničí“ na Bratislavskom hrade do 31. mája 2011.
2. ÚSŽZ následne čo najskôr navrhne zmenu termínu plnenia príslušného bodu uznesenia vlády SR zo 17. septembra 2008 č. 625 v tejto veci.

k 3. bodu programu
Mgr. Michaela Grznárová
Mgr. M. Grznárová informovala zúčastnených zasadnutia o akvizičnej činnosti ÚSŽZ za rok 2010. Úradu sa podarilo získať darom od Slovenskej ligy v Amerike prostredníctvom bývalého tajomníka Slovenskej ligy v Amerike Jána Holého:
1. Album fotografií / v počte 100 ks/ zo zahraničného odboja amerických Slovákov počas 1. sv. vojny v Rusku a Francúzsku
2. Dokumenty, ktoré získal od bývalého redaktora novín Slovák v Amerike Dr. Jozefa Pauču, ktoré obsahovali sprievodný list, rukopis listu so životopisom Štelcerovskej rodiny, perzekuovanej za totalitného režimu a strojopis rozsudku o väznení I. Štelcera.
Na odporúčanie KKD boli fotografie darované SNA a dokumenty Ústavu pamäti národa.
Plán akvizičnej činnosti ÚSŽZ na rok 2011
Formou daru ÚSŽZ získal prísľub od nasledovných osobností slovenského života v zahraničí:
Ján Hollý z USA – prisľúbil darovať ÚSŽZ dokumenty týkajúce sa činnosti novín Slovák v Amerike
Margaret Dvorská z Kanady – prisľúbila darovať písomnosti z činnosti folklórneho súboru a spolkov, ktoré viedli Margaret a Jozef Dvorskí, Slováci žijúci v Kanade
Ondrej Miháľ z Kanady – prisľúbil ÚSŽZ darovať písomnú pozostalosť Štefana Reištettera, redaktora kanadského Slováka z Kanady
Závery:
Členovia KKD zašlú ÚSŽZ v termíne do 31. mája 2011 písomnú správu o akvizičnej činnosti dokumentačného materiálu Slovákov žijúcich v zahraničí ich inštitúciou za rok 2010 a plán akvizície na rok 2011.

k bodu 4 programu
Mgr. Michaela Grznárová
Po dvoch úspešných konferenciách „Kultúrne dedičstvo Slovákov žijúcich v zahraničí a databáza informácii o tejto problematike“, ktoré zorganizoval v rokoch 2007 a 2009 ÚSŽZ vzišli závery, v ktorých žiadali ÚSŽZ o poskytnutie metodickej pomoci múzeám, dokumentačným strediskám a spolkom Slovákov žijúcich v zahraničí pri spracúvaní ich zbierkotvorných, archívnych a dokumentačných fondov. Ďalej deklarovali, že v záujme ich ďalšieho zvyšovania odbornosti pri spracovávaní zbierok a dokumentov formou moderných digitalizačných prístupov, by privítali možnosť zapojenia sa do projektu CEMUZ pod odborným vedením metodikov SNM. Na základe tejto požiadavky ÚSŽZ v spolupráci so SNM zorganizoval v dňoch 15.-17. apríla 2010 školenie pod názvom „Používanie a prevádzka múzejného katalogizačného modulu ESEZ 4G v rámci projektu CEMUZ.“O toto školenie prejavilo záujem 5 zástupcov z jednotlivých inštitúcií zo zahraničia: Slovenská evanjelická cirkev a.v. – Zbor Stará Pazova (Srbsko), Slovenské vojvodinské divadlo v Báčskom Petrovci (Srbsko), Spolok Slovákov v Poľsku, Redakcia časopisu Život (Poľsko), Slovenské osvetové centrum Budapešť (Maďarsko). Po podpise zmluvy o vzájomnej spolupráci, ktorá zatiaľ nie je doriešená medzi ÚSŽZ a SNM sa zástupcovia spomínaných inštitúcií v zahraničí zmluvne zaviažu dodržiavať presné pravidlá metodiky tvorby záznamov a aktívne napĺňať databázu CEMUZ v SR.
Mgr. Martin Štrbka
ÚSŽZ sa so SNM zatiaľ nedokázalo dohodnúť na zmluve o spolupráci pri tomto projekte, v ktorej by boli definované podmienky prevádzkovania tohto modulu ESEZ 4G v rámci projektu CEMUZ. SNM požadovalo, aby ÚSŽZ prebral zodpovednosť za celý systém s čím ÚSŽZ nesúhlasil. ÚSŽZ navrhoval, aby participoval len ako koordinátor tohto projektu a v takejto podobe zaslal SNM návrh zmluvy o spolupráci. SNM však nepristúpilo na takúto spoluprácu a preto sa zatiaľ žiadna zmluva o spolupráci nepodpísala. Mgr. M. Štrbka vyzval zástupcu SNM, aby sa k tejto téme vyjadril a tiež aby SNM zaujalo i písomné stanovisko k tomuto bodu programu.
PhDr. Mária Halmová
Nemohla reagovať na tento bod programu nakoľko nebola informovaná o aktuálnej situácii, ale prisľúbila, že zistí, aký je stav situácie na strane SNM. Podľa jej názoru by sa múzeá, ktoré sú v zahraničí mali skôr riadiť systémom spracovania zbierok, ktorý je platný v tej krajine, v ktorej sa múzeum nachádza. Nemali by používať systém, ktorý je platný na Slovensku, ale mali by akceptovať katalogizačný systém, ktorý je platný v ich krajine.
PhDr. Claude Baláž
Vyjadril súhlas s myšlienkou PhDr. Halmovej i keď poznamenal, že snaha získavať informácie o týchto zbierkach zo strany Slovenska bude pretrvávať i naďalej, len treba hľadať vhodnú formu, prostredníctvom ktorej by to bolo možné vykonávať.
Závery:
SNM zašle písomné stanovisko ÚSŽZ k otázke ďalšieho riešenia projektu CEMUZ pre inštitúcie Slovákov žijúcich v zahraničí do 31. mája 2011, najmä s ohľadom na problematickú zmluvu o spolupráci.

k bodu 5 programu
Mgr. Iveta Baloghová
Mgr. I. Baloghová predstavila KKD knižnicu, ktorú spravuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V rámci nej vedie v odbornej evidencii knižničného fondu:
a) základnú odbornú evidenciu,
b) pomocnú odbornú evidenciu;
K bodu a)
Základnú odbornú evidenciu tvorí prírastkový zoznam a zoznam úbytkov.
V súčasnosti tvorí prírastkový zoznam 3 450 titulov. V prevažnej miere ide o spoločenskovednú a populárno-náučnú literatúru, odborné publikácie súvisiace s problematikou Slovákov v zahraničí, ako aj krásnu literatúru, autormi ktorej sú Slováci žijúci v zahraničí. Menej titulov tvorí spoločenskovedná literatúra súvisiaca s podujatiami, ktoré ÚSŽZ počas kalendárneho roka organizuje. Tituly sú radené podľa dátumu. Knižnica ich získava (najmä v posledných piatich rokoch) od krajanov, ktorí dostanú dotácie na krytie vydavateľských nákladov z rozpočtu ÚSŽZ, ďalej formou darov alebo nákupom. Od r. 2007 knižnica používa knižnično-informačný systém pre malé a stredné knižnice, ktorý pracuje na báze WINISISu. Systém umožňuje jednoduchšie a rýchlejšie vyhľadávanie kníh v knižničnom fonde ÚSŽZ. Predchádzalo mu podpísanie zmluvy medzi ÚSŽZ a Slovenskou národnou knižnicou ako koordinátorom projektu. Za účelom prepojenia knižnice na internetovú stránku ÚSŽZ a na portál úradu – od januára 2012 – sa plánuje zakúpiť modul WEB OPAC k používanému systému MaSK.
Knižnica spolupracuje s inými knižnicami na Slovensku i v zahraničí a práve túto spoluprácu plánuje v budúcnosti zintenzívniť.
K bodu b)
Pomocnú odbornú evidenciu tvorí evidencia periodík, plagátov, CD, DVD, MG a VHS.
V súčasnosti eviduje ÚSŽZ 52 titulov krajanskej tlače prakticky z celého sveta: z Austrálie, Českej republiky, Dánska, Chorvátska, Maďarska, Nemecka, Nórska, Rakúska, Rumunska, Srbska, Švajčiarska, Švédska, Francúzska, Veľkej Británie, Bulharska, Ukrajiny, USA a Kanady.
Okrem dennej katalogizácie a archivácie krajanskej tlače elektronickou formou, zabezpečuje zamestnankyňa zodpovedná za chod knižnice prezenčné štúdium pre všetkých záujemcov, konzultačnú prácu so študentmi, diplomantmi, doktorandmi, pracovníkmi partnerských organizácií, ako aj so širokou verejnosťou; poskytuje informácie týkajúce sa krajanských periodík a kníh elektronickou formou a telefonicky; zaoberá sa prieskumom literatúry súvisiacej s problematikou Slovákov žijúcich v zahraničí prostredníctvom edičných plánov alebo osobne a jej následným zabezpečovaním do knižničného fondu ÚSŽZ.
Najväčšie problémy má ÚSŽZ s nedostatkom úložných priestorov. Práve z tohto dôvodu je celý časopisecký fond prenesený do skladových priestorov na Pionierskej ul., t. j. mimo sídla ÚSŽZ.
Od 1. mája 2011 sprístupňuje ÚSŽZ svoju príručnú knižnicu verejnosti. Knižnica bude poskytovať výlučne prezenčné služby a návštevné hodiny budú v utorok a piatok.
Mgr. Magdaléna Brincková
Vyzdvihla doterajšiu bezproblémovú spoluprácu knižnice ÚSŽZ a SNK a tiež odporučila ÚSŽZ zvážiť možnosť informovať verejnosť o sprístupnení príručnej knižnice verejnosti v odbornom časopse Knižnica.
Mgr. Monika Lopušanová
Navrhla ÚSŽZ informovať verejnosť o sprístupnení príručnej knižnice verejnosti aj na portáli infolib ako aktualitu. Tiež navrhla ÚSŽZ zvážiť kúpu nadstavby pre program KiSK MaSK s online katalógom.
Závery:
ÚSŽZ bude čo najskôr informovať verejnosť o sprístupnení knižnice ÚSŽZ v odbornom časopise Knižnica, ako aj na portáli infolib. ÚSŽZ tiež zváži kúpu nadstavby pre program KiSK MaSK s online katalógom.

k bodu 6 programu
Mgr. Martin Štrbka
Mgr. M. Štrbka informoval o aktuálnom stave realizácie projektu Slovenského kultúrneho centra v meste Našice.
V roku 2006 bolo zriadené Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku v Devínskej Novej Vsi, začlenené do organizačnej štruktúry Slovenského národného múzea. Na jeho zriadení sa podieľala slovenská aj chorvátska strana sumou 150 000 €. Princíp reciprocity sa mal uplatniť aj v Chorvátsku, kde malo vzniknúť slovenské múzeum. Preto štátny tajomník MK SR začal rokovania s chorvátskym ministerstvom kultúry, aby došlo k naplneniu záväzkov aj na chorvátskej strane. Rokovania neskôr prešli na úroveň ÚSŽZ a namiesto múzea sa začalo rokovať o kultúrnom centre, ktorého model využívajú aj iné menšiny v Chorvátsku, pretože je náročné splniť podmienky na zriadenie múzea.
Chorvátska vláda vyčlenila na tento projekt 150.000 €, mesto Našice darovalo Zväzu Slovákov v Chorvátsku pozemok a čaká sa na krok slovenskej strany.
Dňa 11. apríla 2011 sa uskutočnilo rokovanie zástupcov Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Ministerstva zahraničných vecí SR a Ministerstva kultúry SR so zástupcami parlamentu Chorvátskej republiky, Veľvyslanectva Chorvátskej republiky v SR, Zväzu Slovákov v Chorvátsku a Chorvátskeho kultúrneho zväzu na Slovensku o súčasnom stave projektu Slovenského kultúrneho centra v meste Našice. Zástupcovia oboch krajín sa zhodli na obojstrannom záujme dokončenia projektu. Závery z tohto rokovania boli spísané v zápisnici, z ktorej relevantné závery sú uvedené aj v záveroch k tomuto bodu.
Závery:
1. Predseda ÚSŽZ sa čo najskôr stretne s predsedníčkou vlády SR, aby s ňou prerokoval možnosť vyčlenenia finančných prostriedkov vo výške 150 000 EUR z jej rezervy na vybudovanie Slovenského kultúrneho centra v Chorvátsku rovnako ako to bolo realizované na tie isté účely na chorvátskej strane z rezervy vlády. V prípade, ak by tieto finančné prostriedky nebolo možné vyčleniť z rezervy predsedníčky vlády SR ani z inej položky štátneho rozpočtu po dohode s ministrom financií SR, predseda ÚSŽZ bude hľadať možnosti financovania v rámci dotačného systému ÚSŽZ. Predseda Zväzu Slovákov v Chorvátsku v spolupráci s predsedníčkou výboru pre rozvoj a obnovu a nezávislou zástupkyňou Čechov a Slovákov v chorvátskom parlamente zároveň zabezpečia dofinancovania projektu vybudovania Slovenského kultúrneho centra v Chorvátsku (finančnej čiastky presahujúcej vklad oboch strán a výnos z predaja pozemku) z vlastných zdrojov.
2. Ministerstvo kultúry SR prizve zástupcu ÚSŽZ na rokovania k novému programu spolupráce medzi týmto ministerstvom a Ministerstvom kultúry ChR, osobitne k bodu, ktorý by obsahoval záväzok zmluvných strán, že zrušenie Slovenského kultúrneho centra v Chorvátsku a Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku bude v budúcnosti možné len po dohode medzi Ministerstvom kultúry SR, Ministerstvom kultúry ChR a ÚSŽZ. Ministerstvo kultúry SR zároveň zabezpečí, aby bol program spolupráce na ďalšie roky obnovený čo najskôr, keďže predseda ÚSŽZ bude viazať uzavretie dotačnej zmluvy medzi ÚSŽZ a Zväzom Slovákov v Chorvátsku na doplnenie spomenutého záväzku do programu spolupráce.
3. Predseda Zväzu Slovákov v Chorvátsku čo najskôr zašle predsedovi ÚSŽZ podrobnú analýzu ďalších nákladov na prevádzku a činnosť Slovenského kultúrneho centra v Chorvátsku v budúcnosti tak, aby predseda ÚSŽZ mohol túto analýzu mať k dispozícii už na rokovaní s predsedníčkou vlády SR a na rokovaní dotačnej komisie ÚSŽZ v roku 2011.

k bodu 7 programu
RNDr. Janka Štubňová
Informovala KKD ako celý projekt „Spomienka na Martina Jonáša“ vznikal od roku 2010, kedy navštívil Srbsko a rodný dom Martina Jonáša vtedajší minister kultúry Marek Maďarič. Krajania mu tlmočili želania umelca Martina Jonáša, aby sa stal jeho dom aj s expozíciami resp. celým interiérom kultúrnym dedičstvom Slovenskej republiky. Minister kultúry vyvinul iniciatívu, výsledkom ktorej bolo prijatie uznesenia vlády č. 312 v roku 2010, ktorým vláda SR vyčlenila 223 707 EUR na realizáciu tohto projektu. Vyčlenené prostriedky zahŕňajú 50 000 EUR na dom, 100 000 eur na zbierky a interiér a 73 707 eur na rekonštrukciu. V dome po jeho rekonštrukcii by mali byť k dispozícii izby s pôvodným nábytkom, zbierky a knihy, vzácne historické dokumenty a diplomy, rôzne ocenenia a pod. V súčasnosti sa robí súpis majetku Martina Jonáša /celého jeho domu/, na účely ktorého bola vymenovaná 5 členná komisia. Vymenoval ju starosta obce Kovačica, 4 členovia sú zo Srbska a jedna členka zo Slovenska – kustódka krajanských zbierok zo SNM PhDr. J. Gerbocová. Podľa informácií PhDr. J. Gerbocovej by mal byť súpis majetku hotový v priebehu mesiaca jún 2011. Súčasným vlastníkom budovy je syn Martina Jonáša, ktorý vyvíja nátlak na to, aby sa dom rýchlo predal. K ukončeniu projektu bránia nasledovné skutočnosti, ktoré treba prediskutovať:
– určenie subjektu za Slovenskú stranu, ktorý bude dohliadať na rekonštrukciu,
– na základe uznesenia vlády SR z 12. mája 2010 č. 312 boli peniaze určené na tento projekt presunuté na účet ÚSŽZ. Uznesenie vlády SR je však vo svojej súčasnej podobe nevykonateľné, predovšetkým s ohľadom na plnenie funkcie správcu majetku v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov a na ďalšie náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva do majetku štátu,
– treba doriešiť otázku správy budovy po jej rekonštrukcii.
Existujú aj 2 alternatívy, podľa ktorých by sa vlastníkom majetku mohla stať obec Kovačica alebo Matica slovenská v Srbsku. Druhá alternatíva je menej preferovaná, keďže Matica slovenská v Srbsku je len občianskym združením.
Podľa názoru ÚSŽZ by ako najvhodnejšie riešenie bolo uzavretie dohody medzi ministerstvami kultúry oboch štátov Srbska a Slovenska. V dohode by boli zakotvené podmienky kúpy, ďalšieho financovania, prevádzky Domu Martina Jonáša ako aj vlastník, ktorým by mohla byť niektorá z organizácií Ministerstva kultúry SR.
Následným krokom by bola zmena uznesenia vlády č. 312 z roku 2010. Ministerstvo kultúry SR by v spolupráci s ÚSŽZ a ÚV SR pripravilo materiál na zmenu uznesenia, na základe ktorého by finančné prostriedky boli presunuté na príslušný subjekt alebo Ministerstvo kultúry SR.
Mgr. Martin Štrbka
Podľa jeho názoru by vlastníctvo majetku malo zostať na slovenskej strane keďže slovenská strana dáva peniaze a zároveň to bolo aj želanie zosnulého Martina Jonáša. ÚSŽZ nemôže vlastniť túto budovu ani zbierky a preto sa obracia na Ministerstvo kultúry SR, ktoré už bolo aj oslovené listom, či by nemohlo byť v tejto veci nápomocné. Napr. Slovenská národná galéria by to mohla mať ako jedno zo svojich pracovísk a ako správca by tam mohla fungovať práve obec Kovačica.
Mgr. Monika Lopušanová
Mgr. Lopušanová potvrdila svojim vyjadrením fakt, že ÚSŽZ oslovil v tejto veci MK SR s tým, že oficiálny list so stanoviskom je pripravený na podpis u ministra kultúry. Nechce sa k tomu vyjadrovať nakoľko by nerada predbiehala oficiálne písomnosti. Dala na zváženie verifikovať želanie pána Martina Jonáša, nakoľko MK SR obdržalo list ohľadne tejto pozostalosti, kde želaním Martina Jonáša bolo, aby celá jeho pozostalosť zostala v celistvosti, aby časť neodišla na Slovensko a časť zostala v Srbsku. Ak má zostať celá pozostalosť v Srbsku, tak to nemôže spravovať napr. Slovenská národná galéria, nakoľko je slovenská a nie srbská. Treba nájsť najoptimálnejšie riešenie, keďže sa našli na tento projekt peniaze a zachovať tak hlavnú myšlienku, ktorou je zachovanie zbierky resp. pozostalosti Martina Jonáša.
Mgr. Martin Štrbka
Pri tejto pozostalosti ide o kultúrne dedičstvo Slovenskej republiky, ale aj Srbskej republiky, pričom ÚSŽZ to vníma ako záležitosť, ktorá presahuje jeho kompetencie a navrhuje dostať tento problém do bilaterálnej roviny, najlepšie na rokovanie 2 ústredných orgánov štátnej správy, napr. ministerstiev kultúry, aby si dohodli podmienky, za akých bude prevádzkovaná budova a za akých podmienok budú prezentované zbierky. ÚSŽZ sa preto pokúša vyvolať diskusiu, aby sme spoločne našli vhodné riešenie.
Závery:
ÚSŽZ počká na stanovisko MK SR a potom zvolá poradu na úrovni zástupcov dotknutých rezortov. Spoločne budú hľadať riešenie, na základe ktorého sa vykoná aj zmena príslušného uznesenia vlády SR. Predseda ÚSŽZ zároveň v máji 2011 osobne preskúma túto záležitosť priamo na mieste s cieľom preveriť aktuálny stav vecí vrátane obsahu závetu M. Jonáša.

k bodu 8 programu
PhDr. Mária Halmová
Informovala KKD o spolupráci SNM, Múzea Vojvodiny v Novom Sade a Slovenským divadlom v Báčskom Petrovci, ktorí uzavreli dohodu o vytvorení spoločného projektu, ktorého hlavnou témou bude 300 ročné spolužitie Srbov a Slovákov. Projekt bude mať podobu spoločnej výstavy a jednou z častí výstavy bude dokumentovanie témy vysťahovalectva Slovákov na územie Vojvodiny a ľudová kultúra Slovákov vo Vojvodine. Výstava by mala mať premiéru v Múzeu Vojvodiny v Novom Sade, ktorá je plánovaná na rok 2012. Potom by mala putovať na Slovensko do Slovenského národného múzea v Bratislave a Martine / v roku 2013/ a naspäť by sa mala vrátiť do Báčskeho Petrovca, pričom dohoda je taká, že Múzeum Vojvodiny v Novom Sade poskytne všetky exponáty do trvalého užívania múzea v Báčskom Petrovci. PhDr. Halmová vyslovila prosbu o pomoc a podporu pri tomto projekte zo strany ÚSŽZ, čo by mala byť aj významná pomoc pre Múzeum v Báčskom Petrovci.
Mgr. Martin Štrbka
Informoval KKD o súčasnej situácii múzea v Báčskom Petrovci, ktoré funguje už 62 rokov. Múzeum vlastnilo v minulosti značný zbierkový fond, ale keďže malo viacero správcov, pod ktorých múzeum patrilo a tí nie vždy mali najlepší vzťah k múzeu, zbierky sa stratili, znehodnotili alebo boli odcudzené. Dnes múzeum pôsobí v budove Matice slovenskej na 1. poschodí a zbierky sú uložené v nevhodných priestoroch. Múzeum pracuje pod Slovenským vojvodinským divadlom, ktoré zastrešuje 3 inštitúcie: divadlo, múzeum i Galériu Zuzky Medveďovej. Riešenie situácie národného múzea sa stalo jednou z priorít Slovákov vo Vojvodine. S obcou Báčsky Petrovec dohodli dlhodobý prenájom priestorov starej chmeľnice za symbolický poplatok. Chmeľnica sa nachádza v centre mesta, je v súčasnosti nevyužívaná, má niekoľko podlaží a je v dezolátnom stave. Vyžaduje si rozsiahlu rekonštrukciu.
Ukončenie rekonštrukcie naplánovali na rok 2012, aby spomínaná výstava o Slovákoch vo Vojvodine mohla byť inštalovaná v roku 2013 už v nových a adekvátnych priestoroch. Keďže rekonštrukcia tejto budovy si vyžaduje obrovské prostriedky, začali sa rokovania na srbskej strane. Srbské ministerstvo kultúry prisľúbilo finančné prostriedky s tým, že žiadajú aby sa financovanie rozložilo nasledovne: 50% uhradí srbská strana a 50% slovenská. Nakoľko v Srbsku došlo k výmene vlády, bol tento dialóg zastavený a peniaze neboli prevedené na účet vojvodinského divadla. Na slovenskej strane prebehli rokovania s MK SR, MZV SR a s kanceláriou predsedníčky vlády SR, s tým, že im verbálne bola prisľúbená pomoc, ale zatiaľ žiadne peniaze neboli na to vyčlenené. Preto Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny požiadala o grant ÚSŽZ v tohtoročnom grantovom kole. V projekte žiadajú o cca 220 000 EUR. Nakoľko je to obrovská suma a prostriedky grantového systému ÚSŽZ boli na tento rok znížené, je málo pravdepodobné, že ÚSŽZ dokáže zafinancovať takýto obrovský projekt.
Múzeum by malo mať stálu expozíciu, malo by byť metodickým centrom, malo by vytvárať zbierkotvornú činnosť, tiež by sa v ňom mal nachádzať depozit Galérie Zuzky Medveďovej, ktorý je v súčasnosti v nezodpovedajúcom priestore.
Prostredníctvom grantového systému ÚSŽZ získali Slováci vo Vojvodine na múzeum v roku 2009 grant vo výške 3000 EUR na vytvorenie projekčnej dokumentácie a potrebných povolení, čo sa aj zrealizovalo. V minulom roku dostali 11 400 eur na rekonštrukciu krovu s tým, že táto suma bola iba zlomkom požadovanej sumy. Preto celá ťarcha financovania rekonštrukcie tejto budovy prešla na tento rok.
Z možností riešenia tejto situácie, by okrem dotačného systému ÚSŽZ do úvahy prichádzala oficiálna rozvojová pomoc SR. Prostredníctvom rozvojovej pomoci sa realizovali už niektoré väčšie projekty v slovenskom prostredí vo Vojvodine. Úrad preto plánuje nadviazať rokovania s MZV SR v tejto záležitosti.
Doc. PhDr. Michal Babiak
Vyzdvihol myšlienku pomoci Slovenskému národnému múzeu v Báčskom Petrovci a označil ju za veľmi dôležitú, aj keď súčasné reálne možnosti realizovania nie sú optimálne.
Doc. PhDr. Peter Slavkovský
Podľa jeho názoru, ak nebude pre múzeum vyčlenená riadna finančná dotácia, nemá zmysel v tejto veci vôbec niečo robiť.
Závery:
ÚSŽZ v spolupráci s MZV SR preskúma možnosti finančného riešenia tohto projektu, keďže okrem dotačného systému ÚSŽZ prichádza do úvahy aj oficiálna rozvojová pomoc SR v zahraničí.

K bodu 9 programu
Mgr. Magdaléna Brincková
Informovala KKD o výstave Martina Kukučína, ktorú pripravila minulý rok SNK a ktorá bola prezentovaná na Slovensku. V tomto roku sa pripravuje jej „Španielsko-chorvátska verzia“, ktorá bude prezentovaná v Záhrebe, Selci, Našiciach a Osijeku a koncom roka 2011 by sa mala presunúť do Južnej Ameriky.
Mgr. Martin Štrbka
Vyzval všetkých členov KKD – zástupcov inštitúcií, aby v termíne do konca mája 2011 písomne predložili ÚSŽZ správu o činnosti ich inštitúcie v oblasti starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí za rok 2010 a plán činnosti v tejto oblasti na rok 2011.
Závery
ÚSŽZ zašle všetkým zastupujúcim inštitúciám pripravenú časť Správy o štátnej politike starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí za rok 2010 a plán činnosti na rok 2011.

V Bratislave, dňa 19.04. 2011
Zapísala: Mgr. Michaela Grznárová