Zasadnutie medzirezortnej komisie pre tvorbu Koncepcie štátnej politiky SR vo vzťahu ku krajanom do roku 2020

Na pôde Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa v piatok 31. januára 2014  konalo prvé zasadnutie pracovnej medzirezortnej komisie zaoberajúcej sa tvorbou Koncepcie štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí do roku 2020. Na zasadnutí sa zúčastnili okrem pracovníkov ÚSŽZ podieľajúcich sa na tvorbe Koncepcie aj zástupcovia relevantných ministerstiev a inštitúcií, vystupujúcich do procesu výkonu štátnej politiky SR vo vzťahu ku krajanom.

Igor Furdík, predseda ÚSŽZ, oboznámil vo vstupnom slove prítomných členov komisie s predmetom jej činnosti, so základnými tézami a východiskami tvorby koncepcie, ako aj s prienikmi jednotlivých rezortov s ÚSŽZ v procese výkonu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí. I. Furdík vyzdvihol nezastupiteľný význam jednotlivých rezortov, ako aj skutočnosť, že Koncepciu vníma ako nástroj skvalitňovania a zvyšovania účinnosti a adresnosti politiku štátu ku krajanom.

Predseda ÚSŽZ oboznámil členov komisie so stupňom rozpracovanosti Koncepcie, jej zámermi, kľúčovými úlohami a cieľmi, ako aj nástrojmi a zásadami, ktorými sa bude riadiť. Vyzdvihol pritom skutočnosť, že naši krajania žijúci v zahraničí sú občanmi iných štátov, a tak aj preto Koncepciu štátnej politiky nechápeme vo vzťahu k lojálnosti a spoločenskej integrácie našich krajanov v ich domovských krajinách ako konkurenčnú, najmä ak sú dodržiavané zásady ochrany ich práv a rešpektovanie príslušných medzinárodných právnych noriem.

Peter Prochácka, podpredseda ÚSŽZ, načrtol variabilné možnosti spolupráce komisie a úradu, pričom zdôraznil, že našim spoločným cieľom je upevňovanie a rozvoj jazykovej, kultúrnej a národnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí.

V priebehu tvorivej diskusnej časti rokovania vystúpil každý predstaviteľ rezortov, ako aj zástupca Štatistického úradu Slovenskej republiky. Predmetom pracovnej diskusie boli vopred vymedzené okruhy problémov, ktoré sa dotýkajú cieľov a úloh koncepcie z oblasti školstva, kultúry, zdravotníctva, problematiky Ministerstva vnútra SR a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Zástupcovia rezortov vyjadrili presvedčenie, že spoločnou odbornou činnosťou a prienikom kompetencií jednotlivých rezortov môžeme spracovať podklady, ktoré budú reagovať na dynamické politické, spoločenské a kultúrne zmeny, ktoré sa dotýkajú a ovplyvňujú výkon štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí.