Závery a odporúčania Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2006

Závery a odporúčaniaStálej konferencieSlovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2006Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2006 sa konalav dňoch 12. – 13. mája 2006 v Kongresovom centre City Hotel Bratislava, Seberíniho 9v Bratislave za účasti 66 delegátov slovenských spolkov a organizácií z 20 krajín sveta.Účastníci s uspokojením a radosťou konštatovali, že od posledného rokovaniakonferencie v roku 2004 boli realizované viaceré dlhodobé požiadavky Slovákov žijúcichv zahraničí. Oceňujú prijatie nového Zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí, zriadenie Úradupre Slovákov žijúcich v zahraničí a vytvorenie Komisie Národnej rady Slovenskej republiky preSlovákov žijúcich v zahraničí. Očakávajú, že tento pozitívny proces v slovensko-slovenskýchvzťahoch bude aj naďalej pokračovať. 

Na záver konferencie boli schválené nasledujúce závery a odporúčania:Slováci žijúci v zahraničí
1. Žiadajú, aby sa problematika vzťahov Slovenskej republiky a Slovákov žijúcich v zahraničístala v potrebnom rozsahu trvalou súčasťou vládneho programu a jednou z priorít štátnejpolitiky Slovenskej republiky.

2. Navrhujú, aby sa v Národnej rade Slovenskej republiky vytvoril stály výbor pre Slovákov
žijúcich v zahraničí.

3. Očakávajú, že vláda Slovenskej republiky bude naďalej obhajovať a podporovať práva
a záujmy Slovákov žijúcich v zahraničí. Bude prispôsobovať svoju politiku v danej oblasti vovzťahu k jednotlivým štátom na základe meniacich sa podmienok a charakteristík.

4. Žiadajú, aby Slovenská republika mala v štátnom rozpočte vyčlenený dostatok finančných
prostriedkov, ktoré budú zabezpečovať kultúrny a spoločenský život Slovákov žijúcichv zahraničí tak, aby bola uchovaná národná a jazyková identita v danom prostredí.

5. Očakávajú, že vláda finančne zabezpečí plnohodnotné fungovanie Úradu pre Slovákov žijúcichv zahraničí.

6. Žiadajú, aby vláda zabezpečila nekódovaný príjem vysielania verejnoprávnej Slovenskejtelevízie a Slovenského rozhlasu v zahraničí, žiadajú aby vo verejnoprávnych médiáchSlovenskej republiky bol vytvorený priestor pre prezentáciu života a dejín slovenských menšína komunít v zahraničí.

7. Žiadajú, aby vláda Slovenskej republiky podporila zriadenie Múzea slovenského zahraničia avybudovanie Pamätníka slovenského vysťahovalectva.

8. Žiadajú prijať zákonné ustanovenie na návrat majetku tých slovenských občanov, ktorí odišlizo Slovenska do zahraničia a ktorí v lehote stanovenej reštitučným zákonom nemali vybavenévrátenie slovenského občianstva.

9. Odporúčajú, aby sa vláda Slovenskej republiky zaoberala otázkou presídlenia kirgizskýchSlovákov na územie Slovenskej republiky.

10. Odporúčajú Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí rešpektovať pri príprave programu štátnejpolitiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí priority špecifikované podľa jednotlivýchkrajín a oblastí, ktoré tvoria súčasť tohto dokumentu.

Skupina západná Európa

1. Zvýšiť starostlivosť zastupiteľských úradov a konzulárnych úradov Slovenskej republikyo Slovákov žijúcich v zahraničí v krajinách západnej Európy, v ktorých výrazne narástolpočet Slovákov.

2. Podporiť vznik a zriadenie evanjelických a katolíckych resp. duchovných služiebv zahraničí, kde došlo k zmene podmienok na základe zvýšenej koncentrácie Slovákovv danej krajine.

3. Zvýšiť úroveň zabezpečenia informovanosti o systéme fungovania zdravotnéhopoistenia a starostlivosti a sociálneho poistenia pracujúcich Slovákov v západnejEurópe resp. ich systémové uverejnenie na internetovej stránke.

4. Rozšíriť možnosti konverzačných letných jazykových kurzov a sprístupniť informácieo možnostiach štúdia na Slovensku.

5. Zriadiť na niektorej zo slovenských univerzít katedru dejín Slovákov v zahraničí.

Skupina strednej a juhovýchodnej Európy
Česká republika

1. Podporiť prehliadky slovenskej kultúry v jednotlivých regiónoch.

2. Podporiť pestovanie a udržovanie folklóru a tradičnej kultúry.

3. Podporiť všetky formy jazykovej identity.

4. Podporiť dokumentačnú činnosť národnostného života.

Maďarsko

1. Podporiť štipendijný systém pre základné a stredné školy.

2. Podporiť prevádzkovanie školy v prírode Celoštátnej slovenskej samosprávy na
Slovensku.

3. Podporiť vydávanie Ľudových novín a iných krajanských periodík.

4. Podporiť krajanské inštitúcie a činnosť krajanských spolkov, zakúpenie autobusu.

5. Podporiť kultúrne inštitúcie na Slovensku, ktoré spolupracujú s krajanskýmiorganizáciami a inštitúciami.

6. Podporiť vytvorenie Slovenskej katolíckej misie v Budapešti.

7. Podporiť vyslanie slovenského evanjelického farára.

8. Pri vysielaní hosťujúcich učiteľov konkurzné konanie Ministerstva školstva Slovenskejrepubliky prispôsobiť odborným požiadavkám a nárokom krajanských škôl.

9. Umožniť v grantovom systéme Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí účasťkrajanských médií.

Poľsko

1. Vykonať revíziu doterajších zmlúv Slovenská republika – Poľská republika v oblastiškolstva a kultúry, najmä keď ide o zabezpečenie prísunu detskej literatúry, učebnýchpomôcok, možnosti realizácie škôl v prírode, letných táborov, učiteľských kurzov.

2. Zabezpečiť, aby sa do zmlúv týkajúcich sa regionálnej spolupráce medzi Prešovskýma Žilinským samosprávnym krajom a Malopoľským vojvodstvom dostala problematikaspolupráce so Slovákmi v Poľsku.

3. Vyriešiť otázky slovenských bohoslužieb v Poľsku tak, aby v obciach, kde sa konajúslovenské omše pôsobili kňazi slovenského pôvodu, alebo poľskí kňazi s dobrouznalosťou slovenského jazyka.

4. Zriadiť Múzeum slovenskej ľudovej kultúry v Poľsku.

Rumunsko

1. Podporiť pomoc a štipendiá pre žiakov slovenských škôl v Rumunsku.

2. Podporiť zásobovanie školských a obecných knižníc slovenskou literatúrou.

3. Podporiť zriadenie kultúrno-informačných stredísk, zabezpečiť ich kultúrnopropagačnýmmateriálom o Slovensku.,

4. Podporiť vybavenie slovenských škôl učebnými pomôckami.

5. Podporiť odbornú pomoc slovenským fungujúcim a profesionálnym inštitúciám.

6. Podporiť vysielanie Slovenskej televízie pre krajanov.

7. Zefektívniť grantový systém a obnoviť činnosť stálych expertných pracovných komisií.

Srbsko a Čierna Hora

1. Časť štipendií venovať študentom študujúcim v Srbsku a Čiernej Hore.

2. Vypracovať model v grantovom systéme, ktorý umožní stanovenie priorít v rámci celejkomunity.

3. Podporiť rekonštrukciu slovenských škôl.

4. Podporiť organizovanie metodických školení v Srbsku a Čiernej Hore.

5. Vypracovať stratégiu Slovenskej republiky voči Slovákom žijúcim v zahraničí.

6. Podporiť udeľovanie víz študentom zo Srbska a Čiernej Hory na jeden školský rok.

Chorvátsko

1. Podporiť prehliadky slovenskej kultúry v Chorvátsku.

2. Podporiť edičnú činnosť krajanov.

3. Podporiť slovenské školy v Chorvátsku.

4. Zvýšiť počet krajanských štipendií pre študentov z Chorvátska študujúcich v SR.

Ukrajina

1. Zabezpečiť pravidelnú zásielku časopisov, novín a kníh pre krajanské spolky.

2. Podporiť dostupnosť vysielania Slovenskej televízie pre krajanov a spoluprácu medziSlovenskou televíziou a slovenskou redakciou Zakarpatskej štátnej televízneja rozhlasovej spoločnosti.

3. Podporiť uľahčenie vízovej povinnosti pre Slovákov z Ukrajiny – zabezpečiť výnimkypre krajanov žijúcich na Ukrajine.

4. Podporiť zriadenie slovenského kultúrneho centra v Užhorode.

5. Poskytnúť pomoc pri založení knižnice slovenskej školy v Užhorode.

Mimoeurópska skupina
USA, Kanada

1. Intenzívnejšie podporovať rozvoj v oblasti kultúry vzdelávania a školstva Slovákovv USA a Kanade s dôrazom na mladšiu generáciu (učebnice, šlabikáre, jednojazyčnéa dvojjazyčné čítanky pre vyššie ročníky základnej školy), propagovať vysokoškolskéštúdiá ponukou štipendií, vysielanie učiteľov slovenčiny, letné tábory pre deti zozahraničia.

2. Podporovať tlačové a elektronické médiá (televíziu a rozhlas Slovákov v USAa v Kanade, blokové vysielanie Slovenskej televízie do zámoria).

3. Obrátiť pozornosť na záchranu kultúrneho dedičstva Slovákov v USA a Kanade(akvizícia písomností, archiválií spolkov i osobností, ich ochrana a spracovanie,podpora činnosti múzeí, slovenských pamätných domov a izieb).

4. Zabezpečiť informovanie občanov USA a Kanady o možnostiach získavaniaslovenského štátneho občianstva.

5. Zabezpečiť pôsobenie väčšieho počtu slovenských kňazov v pôvodných slovenskýchfarnostiach USA a Kanady.