ZÁVERY STÁLEJ KONFERENCIE 2012

ZÁVERY STÁLEJ KONFERENCIE SLOVENSKÁ REPUBLIKA A SLOVÁCI ŽIJÚCI V ZAHRANIČÍ 2012, KONANEJ 30. – 31. 10. 2012 V BRATISLAVE

Konferencia oceňuje a váži si doterajší prístup Slovenskej republiky ku krajanskej problematike. Podporuje zmeny, ktoré majú priniesť zlepšenie výkonu štátnej politiky vo vzťahu ku Slovákom žijúcim v zahraničí tak, aby sa efektívnejšie pôsobilo v záujme zachovania slovenskosti a slovenského jazyka a proti asimilácii pri rešpektovaní medzinárodno-právnych noriem v tejto oblasti.

V tomto duchu prijíma aj zmeny zákona smerujúce k posilneniu postavenia MZV a EZ SR v oblasti krajanských záležitostí. Víta tiež ukotvenie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí /ďalej len “úrad"/ pod gesciu MZV a EZ SR.

Konferencia vyjadruje presvedčenie, že zmena zákona umožní skvalitniť a zefektívniť politiku štátu, optimalizovať kontakty, komunikáciu a spätnú väzbu medzi Slovenskou republikou a Slovákmi žijúcimi v zahraničí.

Konferencia víta úsilie o konsolidáciu, upokojenie, stabilizáciu a kontinuitu výkonu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcich v zahraničí, ako aj pripravenosť akceptovať nové pohľady a priebežne reagovať na dynamický vývoj.

Konferencia plne akceptuje skutočnosť, že aktuálne, historické a špecifické podmienky existencie jednotlivých slovenských komunít sa prejavujú v rôznorodosti názorov. Vyzýva na uplatňovanie tejto rôznorodosti v súlade s princípmi demokracie, osobnej slobody, úcty k názoru druhých a tolerancie. Rešpektujúc rôznosť organizačných foriem sa vyslovuje za jednotu spoločných cieľov a záujmov. Len spoločné úsilie a práca prináša očakávané výsledky, napredovanie, upevňovanie identity a spolupatričnosti.

Konferencia vyjadruje uznanie a poďakovanie staršej generácii predstaviteľov krajanských organizácií na celom svete, ktorí z vlastného presvedčenia, vlastnou prácou a s použitím vlastných prostriedkov dokázali previesť slovenské národnostné menšiny a krajanské spoločenstvá rozbúrenými vodami k dnešku. O to viac si ceníme to, že i v súčasnosti obetavo odovzdávajú svoje bohaté skúsenosti novým generáciám krajanov.

Kultúra, kultúrne dedičstvo, médiá a informácie,

záujmovo-umelecké aktivity, mládež a šport

Priebeh rokovania potvrdil, že kultúra, kultúrno-umelecké aktivity a kultúrne hodnoty sú rozhodujúce pre uchovávanie jazykovej a národnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí. Kultúrna sféra má osobitný význam v spoločenskom prostredí autochtónnych slovenských národnostných menšín, kde tvorí unikátnu slovenskú subkultúru ako súčasť slovenského kultúrneho dedičstva.

Nevyhnutné je naďalej systematicky podporovať kultúrny život a kultúrne potreby národnostných menšín a slovenských spoločenstiev v zahraničí, umelecko-kultúrne aktivity, vedúce k ochrane kultúrneho dedičstva a tradičnej kultúry zvlášť, knižnice, vydávanie periodickej a neperiodickej tlače s dôrazom na prezentáciu všetkých foriem. Je potrebné zabezpečiť, aby boli pri podpore týchto aktivít prioritne zohľadnené podnety a návrhy, ktoré odzneli na konferencii v súlade s požiadavkami rovnakého zaobchádzania, rešpektovania teritoriálnych osobitostí a podmienok pôsobenia krajanských komunít.

Konferencia víta a podporuje zámery hľadať efektívnejšie možnosti spolupráce a propagácie slovenských spolkov a organizácií, vrátane cirkevných ustanovizní pri prezentácii bohatstva a hodnôt slovenského kultúrneho života zahraničných Slovákov.

Delegáti konferencie zdôrazňujú nenahraditeľný význam kontaktov mladej generácie Slovákov žijúcich v zahraničí s materskou krajinou a podporujú kultúrno-spoločenské a jazykové pobyty detí na Slovensku, s dôrazom na prítomnosť detí a mládeže zo Slovenska, čo upevňuje slovenské povedomie a zefektivňuje výsledky jazykovo-konverzačných pobytov.

Za integrálnu súčasť kultúrnych aktivít považuje konferencia vydavateľskú činnosť, vedecko-výskumné projekty z kultúrnej a umeleckej sféry, výstavnú činnosť, pôsobenie múzejných inštitúcií a záujmových združení, stavovských organizácií spisovateľov a ich podujatí, vrátane podpory edičných a vydavateľských inštitúcií a špecializovaných tlačiarní. Delegáti považujú za dôležité zabezpečiť efektívnejšiu distribúciu periodických a neperiodických publikácií do krajanských komunít.

Konferencia odporúča vo zvýšenej miere podporovať aj odborné krajanské sympóziá, konferencie a workshopy s dôrazom na hmotné a nehmotné kultúrne dedičstvo, históriu, interkultúrne pôsobenie a uchovávanie identity, vrátane novej tvorby a zachovávania odkazov slovenských tvorcov a osobností.

Za významnú súčasť podpory kultúrnej sféry považuje konferencia spracovávanie, uchovávanie historických dokumentov a artefaktov s dôrazom na ich digitalizáciu. Očakáva pritom spoluprácu a pomoc od príslušných odborných inštitúcií Slovenskej republiky.

Za mimoriadne významnú považuje konferencia aj podporu aktivít a potrieb slovenských cirkevných spoločenstiev a slovenských kresťanských misií, so zámerom využívať ich potenciál pri uchovávaní jazykovej, kultúrno-hodnotovej a národnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí.

Médiá a informácie súčasť problémového okruhu kultúry

Pre zabezpečovanie vzájomnej komunikácie, informovania a spätnej väzby je potrebné vytvoriť vhodné podmienky na využívanie tradičných aj moderných foriem obojstrannej komunikácie medzi krajanmi a Slovenskom, medzi krajanmi navzájom, pre zdieľanie informácií o živote ich komunít.

Delegáti sa zhodli, že integrovaná webová stránka úradu a informačný a komunikačný portál vytvorený úradom s možnosťou prenosu rozhlasového a televízneho vysielania, rovnako ako portál Svetového združenia Slovákov v zahraničí www.slovacivosvete.sk. predstavujú vyššiu úroveň prepojenia krajanských komunít a Slovenska. Osobitne oceňujú možnosť aktívnej participácie krajanov ako spolutvorcov a prispievateľov portálu.

Delegáti vyzývajú krajanov k aktívnemu zapájaniu sa do využívania tohto prostriedku vzájomnej komunikácie.

 

Dotačný systém

Problematika dotačného systému bola ako dôležitý materiálny základ všetkých aktivít predmetom záujmu delegátov počas celej konferencie.

Pozitívne bola hodnotená skutočnosť, že napriek ťažkostiam prechodného obdobia od nástupu nového vedenia úradu, novosti súčasného dotačného systému a všeobecných problémov vo finančnej oblasti, bol zachovaný princíp odbornosti a nestrannosti členov medzirezortných komisií, čo umožnilo transparentné a objektívne posúdenie a výber projektov, ako aj proporcionálne udeľovanie finančnej podpory s dôrazom na osobitosti slovenských komunít.

Stála konferencia vyjadruje presvedčenie, že vláda SR bude hľadať všetky možnosti na vyčlenenie dostatočného objemu finančných prostriedkov na zabezpečenie podpory potrieb a aktivít slovenských národnostných menšín a slovenských komunít v zahraničí, v záujme plnenia cieľov a priorít štátnej politiky v danej oblasti, a to aspoň na úrovni garantovanej Koncepcii štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí.

Stála konferencia očakáva, že Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí prehodnotí existujúci dotačný systém aplikovaný vr. 2012 tak, aby sa odstránili neúčelné a neprehľadné administratívne a byrokratické postupy a výrazne sa urýchlil dotačný proces, pričom budú v systéme posilnené tie prvky, ktoré súvisia s naplnením účelu projektu tak, že bude zabezpečená zákonnosť poskytovania podpory projektov krajanov.

Migrácia v globálnom i európskom rozmere,

udržiavanie a rozvoj národnej identity

Konferencia konštatuje, že vplyvom globalizácie, otvorenia sa nových možností migrácie na princípe osobnej voľby každého jednotlivca, dochádza k dynamickým zmenám v charaktere problémov, ktoré tento pohyb ľudí prináša. Konferencia považuje za potrebné aktívne reagovať na meniace sa potreby a požiadavky novej slovenskej diaspory. V národnom, ale aj v nadnárodnom rámci je potrebné hľadať optimálne spôsoby udržiavania slovenskej identity, v súlade s princípmi pozitívneho vzťahu k rôznorodosti cieľových štátov a hľadať cesty podpory potrieb slovenských komunít v oblasti kultúry a vzdelávania.

Stála konferencia oceňuje existujúcu úroveň pomoci zo strany úradu novým spoločenstvám krajanov. Víta vytvorenie nových, funkčných krajanských organizácií schopných zabezpečovať potreby spoločenského, národného a kultúrneho života krajanov, ich komunikácie, ale aj výberového a fakultatívneho jazykového vzdelávania.

Legislatíva SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí

Stála konferencia odporúča, aby boli v budúcnosti pripravované bilaterálne zmluvy v oblasti školstva a kultúry so štátmi, v ktorých žije slovenská národnostná menšina alebo slovenská komunita, vopred konzultované so zástupcami Slovákov žijúcich v danej krajine.

 

Konferencia navrhuje zriadiť v slovenskej verejnoprávnej televízii pravidelnú reláciu “Slováci v zahraničí" s optimálnou periodicitou. Finančné prostriedky na uvedenú reláciu je potrebné zaradiť ako účelovú položku do príslušnej rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR pre Rozhlas a televíziu Slovenska. Konferencia navrhuje nájsť spôsob bezplatnej distribúcie signálu Slovenskej televízie. Konferencia podporuje zriadenie samostatnej relácie v Slovenskom rozhlase o Slovákoch žijúcich v zahraničí.

Vzdelávanie, školstvo, veda a výskum

Konferencia osobitne vyzdvihla význam vzdelávania, školstva, vedeckej a výskumnej činnosti ako nenahraditeľného zdroja a prostriedku pre udržiavanie a revitalizáciu jazykovej, kultúrnej a národnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí.

Konferencia vyzýva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pokračovať v overenej praxi podpory a vybavovania škôl slovenskej národnostnej menšiny a slovenských komunít učebnými pomôckami, odbornou a metodickou prípravou učiteľov, literatúrou, ako aj zabezpečovať prípravu učiteľov hlavne slovenského jazyka, ako aj mladých novinárov z krajanských komunít.

Konferencia odporúča, aby v obsahu učiva na základných a stredných školách v Slovenskej republike bola zdôraznená problematika Slovákov žijúcich v zahraničí. Konštatuje potrebu obnoviť fungovanie komisie pre školstvo a vzdelávanie pri Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí a navrhuje v gescii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pravidelne organizovať medzinárodné konferencie venované problematike slovenského školstva v zahraničí.

Konferencia konštatuje, že moderné a atraktívne formy bezkontaktného elektronického vzdelávania a osvojovania si slovenského jazyka môžu odstrániť bariéry v prístupe k jazykovému vzdelávaniu aj pre odľahlé krajanské spoločenstvá, súčasne odporúča, aby boli v obsahu vzdelávania v Slovenskej republike na základných a stredných školách posilnené informácie o Slovákoch žijúcich v zahraničí.

Konferencia mimoriadne ocenila vysielanie pedagogických pracovníkov a ich pôsobenie vo vzdelávacom procese v krajanskom školstve. Navrhujeme zvážiť možnosti vysielania širšie kvalifikovaných špecialistov, ktorí by popri výučbe jazyka a slovenských reálií mohli pôsobiť pri celkovej revitalizácii krajanských spoločenstiev prostredníctvom organizovania voľnočasových a záujmových aktivít.

Konferencia konštatuje nenahraditeľný význam trvalej podpory projektov, podujatí a aktivít orientovaných na mladé slovenské generácie s cieľom udržania a rozvoja ich jazykovej a kultúrnej identity, za pomoci novokoncipovanej komisie pre školstvo pri Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Konferencia požaduje aktívne podporovať jazykové a kultúrne poznávacie pobyty detí a mládeže na Slovensku, ktorých program a organizácia by mali byť zverené špecializovaným slovenským inštitúciám.

Konferencia odporúča v spolupráci s rezortom školstva využiť prvé pozitívne skúsenosti z vysielania našich študentov pedagogických odborov na výkon pedagogickej praxe do slovenských národnostných škôl v štátoch, ako je Maďarsko, Srbsko, Rumunsko, Ukrajina a Poľsko. Ďalej odporúča, aby rezort školstva podnikol príslušné kroky k uznávaniu vysvedčení stredných škôl, univerzitných a vysokoškolských vysvedčení.

 

Stála konferencia sa prihovára za zjednodušenie a urýchlenie legislatívnych a administratívnych procesov pri vyhotovovaní osvedčení Slováka žijúceho v zahraničí a udeľovaní štátneho občianstva Slovenskej republiky pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj pobytového režimu.

Konferencia žiada odstrániť negatívne dôsledky novelizácie zákona o pobyte cudzincov pre držiteľov osvedčenia zahraničného Slováka.

Stála konferencia tiež podporuje zámer úradu pripraviť novú Koncepciu štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí do roku 2015 a legislatívny rámec štátnej politiky novelizáciou zákona č. 474/2005 Z. z. z 23. septembra 2005 o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby tieto základné dokumenty zodpovedali novým spoločenským a politickým podmienkam vrátane definovania referenčných pojmov nevyhnutných k vymedzeniu strategických zámerov a cieľov.