Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ o aktualizácii koncepcie štátnej politiky a manuáli pre voľby zahraničných Slovákov


Aktualizácia Koncepcie štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí v roku 2012 a vypracovanie manuálu pre voľby zo zahraničia v súčinnosti so štátnymi i neštátnymi organizáciami so zameraním sa na aktiváciu voličského potenciálu Slovákov žijúcich v zahraničí, to boli hlavné témy prvého pracovného zasadnutia Zboru poradcov predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Milana Vetráka. Zasadnutie sa uskutočnilo v dňoch 13. a 14. októbra 2011 v Bratislave.

Poradný zbor tvoria významné osobnosti slovenského zahraničia z USA, Českej republiky, Srbska, Kanady, Švédska, Nemecka, Talianska, Libanonu, Maďarska – a najnovšie už aj z Austrálie v podobe novovymenovaného člena tohto zboru Andreja Bučka (redaktor slovenského vysielania na stanici SBS v Austrálii).

Kolégium sa zaoberalo aj ďalšími aktuálnymi témami slovenského zahraničia, medzi ktoré patrí zriadenie múzea a pamätníka slovenského vysťahovalectva na Slovensku, príprava dôstojných osláv 20. výročia prijatia zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa 5. júl ako „Deň zahraničných Slovákov“ stáva pamätným dňom Slovenskej republiky  spojená s prípravou osláv 20. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Takisto 1150. výročím príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a sv. Metoda v roku 863, plánovaným na rok 2013. Poradcovia odporučili predsedovi úradu, aby yypracol návrh projektu – Dni zahraničných Slovákov 2013, ktorého súčasťou bude aj Galavečer s účasťou významných osobností slovenského zahraničia a predložil ho na rokovanie vlády SR v roku 2012.

Zbor poradcov odporučil predsedovi úradu zorganizovať v roku 2012 odbornú Stálu konferenciu Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí.    Ďalej mu odporučil vypracovať návrh na zriadenie múzea slovenského vysťahovalectva a kultúry Slovákov žijúcich v zahraničí v rámci organizačnej štruktúry Slovenského národného múzea s tým, že ďalšie podmienky budú predmetom rokovaní s Maticou slovenskou a inými zainteresovanými inštitúciami. Takisto odporučil vypracovať projekt pamätníka slovenského vysťahovalectva.

Poradcov zaujímala problematika vzdelávania našich krajanov v zahraničí a jej riešenie v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Zbor poradcov odporučil pokračovať v rokovaniach s cieľom komplexne riešiť problematiku žiakov vzdelávacích centier v zahraničí, osobitne tých, ktorí majú kmeňové školy na Slovensku.

Zbor poradcov požiadal predsedu úradu, aby oslovil Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky s cieľom usmernenia zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v EÚ z dôvodu lepšej propagácie SOLVIT ako mechanizmu riešenia cezhraničných sporov v rámci EÚ týmito zastupiteľskými úradmi medzi Slovákmi žijúcimi v zahraničí.

Ďalšia požiadavka poradcovského zboru bola na koordináciu a dôsledne zabezpečovanie dokumentačnej činnosti o Slovákoch žijúcich v zahraničí v rámci štátneho informačného systému, a to aj prostredníctvom tvorby a aktualizácie databáz kontaktov.

Zbor poradcov odporučil pokračovať v prípravách na vytvorenie platformy osobností – Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorí majú ekonomický a diplomatický potenciál v krajinách, v ktorých žijú. V spolupráci so zastupiteľskými úradmi Slovenskej republiky v zahraničí a členmi Zboru poradcov predsedu ÚSŽZ následne vypracovať projekt ekonomického fóra podľa vzoru iných štátov a predložiť ho na rokovanie vlády v roku 2012.

Členovia Zboru poradcov predsedu ÚSŽZ Milana Vetráka sa dotkli aj témy nepravdivých údajov a informácií o orgáne Zboru poradcov zo strany niektorých subjektov a médií na Slovensku. Opätovne zdôraznili, že zbor bol od začiatku koncipovaný ako poradný orgán, ktorého členovia nie sú za svoju činnosť odmeňovaní. Hoci zbor vytvorili ako poradný orgán predsedu ÚSŽZ, jeho členovia sú pripravení poradiť aj prezidentovi, členom vlády a parlamentu pri riešení otázok slovenského zahraničia. Členovia zboru ocenili, že pozvanie na účasť na pracovnom zasadnutí prijal nielen vedúci Úradu vlády SR Viktor Nižňanský, ale aj viacerí predsedovia a podpredsedovia výborov Národnej rady SR.

S cieľom odstrániť možné nejasnosti pri interpretácii štatútu Zboru poradcov predsedu ÚSŽZ sa zhodli na potrebe krátkej novelizácie štatútu. Na jej základe by zbor pozostával výlučne zo Slovákov žijúcich v zahraničí a nie aj z poradcov zo Slovenska. Otázka neplateného mandátu členov zboru by sa ešte výraznejšie ako doteraz zakotvila priamo do štatútu zboru.

Viac fotiek z podujatia nájdete tu.