Zborník Letnej školy žurnalistiky 2015 s puncom pripomienky Ľ. Štúra pokrstený na Bratislavskom hrade

Uprostred januára 2016 vyvrcholila príťažlivými podujatiami ďalšia fáza kľúčových pripomienok v Roku Ľudovíta Štúra, ktorý vláda SR a jej rezort kultúry slávnostne vyhlásili začiatkom roku 2015. Tentoraz sa viazali na 160. výročie úmrtia výnimočného národovca – politika, novinára, tvorcu spisovnej slovenčiny a veľkoformátového intelektuála (28.10.1815 – 12.1.1856), ktoré vyvrcholilo pietnym retrospektívnym príbehom pohrebu Ľ. Štúra v Modre. Obsah a posolstvo Roku Ľ. Štúra mal na zreteli vo svojich aktivitách aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý svoj vklad prejavu úcty k jednej z najvýznamnejších osobností slovenských dejín vyjadril v 14. ročníku Letnej školy žurnalistiky (LŠŽ) pre redaktorov krajanských médií počas augustového týždňa 2015. Projekt LŠŽ 2015 sa tematicky niesol v znamení prínosu Ľ. Štúra do slovenského žurnalizmu, pričom praktickým výstupom tvorivých seminárov z priebehu augustového týždňa sa stalo vydanie Zborníka LŠŽ 2015 s názvom Živor a dielo Ľudovíta Štúra očami krajanských novinárov.

V atmosfére výnimočnej výstavy  na bratislavskom Hrade s názvom Ľudovít Štúr (1815 – 1856) – reformátor slovenskej spoločnosti (reprezentatívna expozícia predstavujúca v histórii výstav o živote a diele Ľ. Štúra najväčšie, najkompletnejšie a prezentovanými exponátmi aj najcennejšie svedectvo o tomto velikánovi, je predĺžená až do 30. júna 2016, a tak jej návštevu odporúčame aj našim krajanom) sa stretli predstavitelia Historického múzea Slovenského národného múzea, Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty UK a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, aby vedno vypravili do života spomínané súborné dielo vybraných prác absolventov Letnej školy žurnalistiky, ktorá sa konala v dňoch 16.-22. augusta 2015 v Bratislave.

V prítomnosti pedagógov KŽ FiF UK a pracovníkov ÚSŽZ sa role krstných rodičov skromného, no o to obsahom cennejšieho a pôsobivou stopou myšlienok a skúmania redaktorov z krajanských prostredí slovenskej žurnalistiky v Chorvátsku, Nemecku, Rumunsku, Rusku a Srbsku prínosného príspevku našich krajanov pôsobiacich v médiách zhostilo fundované kvarteto: Svetlana Hlavčáková, vedúca Katedry žurnalistiky FiF UK, Peter Prochácka, podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Branislav Panis, riaditeľ Historického múzea SNM a historik Pavol Komora, autor a kurátor výstavy o Ľ. Štúrovi.

Počas aktu krstu, ktorý sa uskutočnil symbolickým „sypaním“ ústrižkov Slovenských národných novín symbolicky spätých až premostených posolstvami historických diaľav 170-ročných počiatkov slovenskej národnej žurnalistiky (prirodzene, že nožnice ušetrili cennú tlač 19. storočia, ich ostriu sa podvolili súdobé, Maticou slovenskou vydávané Slovenské národné noviny, vyjadrujúce v podtitule poctu Štúrovi s jeho portrétom a autogramom s pripomienkou, že to bol on, kto 1. augusta 1845 založil tieto noviny…) na 48-stranový zborník, sa jeho aktéri stotožnili s príhodnosťou výberu miesta aktu.

Počas celého Roku Ľudovíta Štúra sa totiž expozícia výstavy stala akoby pútnickým tematickým cieľom aj pre stovky našich krajanov, ktorí sa chceli viac dozvedieť o osobnosti Ľ. Štúra, jeho mieste v slovenských národných dejinách, súvislostiach, v akých si jeho myšlienky, duch času, v ktorom štúrovci žili a tvorili, najmä však dielo a význam prínosu kodifikátora spisovnej slovenčiny, politika, poeta, horlivého národovca, kľúčového aktéra národného obrodeneckého procesu Slovákov v polovici 19. storočia, nachádzali odozvu, pochopenie a nasledovníkov.

Aspekt Štúra – tvorcu, zakladateľa a šíriteľa slovenskej národnej žurnalistiky bol aj leitmotívom obsahu Letnej školy žurnalistiky 2015, počas ktorej jeho 13 účastníkov z médií v krajanských prostrediach Chorvátska, Nemecka, Rumunska, Ruska a Srbska sa podrobne oboznámilo v rámci programu týždňového kurzu so „Štúrovou pečaťou pre Slovensko, Slovákov a slovenskosť“ aj práve skrze odborný výklad autora a kurátora výstavy Pavla Komoru. Na druhej strane sa zasa kontinuálnosť myšlienok Ľ. Štúra a bez zveličovania ich večná a životom odskúšaná historická objektívna pravdivosť aj v prevtelení do reality, v akej sa vyvíjal a doteraz formuje vzťah Slovákov žijúcich v zahraničí k slovenskému národnému povedomiu, k nášmu spoločnému jazyku a osobitne k fenoménu Ľudovíta Štúra, pretavila aj do tém, ktorými sa frekventanti LŠŽ 2015 prezentovali v zborníku.

Peter Prochácka, podpredseda ÚSŽZ a Svetlana Hlavčáková, vedúca KŽ FiF UK, ocenili počas stretnutia na Bratislavskom hrade doterajšiu spoluprácu oboch inštitúcií v projekte napomáhajúcemu skvalitňovaniu jazykovej i obsahovej úrovne slovenských krajanských médií a vyjadrili spoločné prianie, aby sa v podobnom duchu prejavilo partnerstvo ÚSŽZ a KŽ FiF UK v tematickej a odbornej príprave projektu Letnej školy žurnalistiky aj v budúcnosti. 

 

Na titulnej fotografii:

Zborník prác frekventantov Letnej školy žurnalistiky 2015 slávnostne uviedli do života v priestoroch Bratislavského hradu v rámci expozície výstavy Ľudovít Štúr (1815 – 1856) – reformátor slovenskej spoločnosti (na snímke sprava): Peter Prochácka, podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Svetlana Hlavčáková, vedúca Katedry žurnalistiky FiF UK, Branislav Panis, riaditeľ Historického múzea SNM a historik Pavol Komora, autor a kurátor výstavy, pracovník HM SNM.

Na snímkach vo fotogalérii:

V rámci krstu zborníka autor a kurátor výstavy Pavol Komora sprostredkoval hosťom výnimočné exponáty viažuce sa k životu, tvorbe a odkazu Ľudovíta Štúra.

Z aktu slávnostného krstu, keď Zborníku Letnej školy žurnalistiky 2015 s názvom Život a dielo Ľudovíta Štúra očami krajanských novinárov postupne popriali užitočnosť a trvácnosť v odkaze myšlienok o Ľ. Štúrovi prezentovaných v prácach frekventantov LŠŽ 2015.

Vedúca katedry žurnalistiky FiF UK Svetlana Hlavčáková v debate s podpredsedom ÚSŽZ Petrom Procháckom ocenili prínos projektu Letnej školy žurnalistiky 2015 pre frekventantov krajanských médií. 

Keďže zborník sme krstili bez účasti absolventov Letnej školy žurnalistiky 2015, sprítomňujeme si ich pri tejto príležitosti okamihmi z vlaňajšieho augustového týždňa v Bratislave.

Foto: ĽUDO POMICHAL

 

ZBORNÍK LŠŽ 2015