Zborník Stálej konferencie 2012 už rozosielame jej účastníkom

V doterajšej histórii snemovaní Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí sa Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí ešte nikdy nemohol popýšiť takým časovo aktuálnym a pružným knižným vydaním zborníka príhovorov, vystúpení a referátov jeho účastníkov a hostí, ako tomu je po Stálej konferencii 2012. Samotná konferencia sa uskutočnila v dňoch 30.-31. októbra 2012 v Bratislave a po dodaní a spracovaní všetkých materiálov v písomnej či ústnej forme, bol zborník vytlačený už v polovici apríla!

Pod redakčným vedením Igora Furdíka, predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sa zostavovatelia zborníka – tím pracovníkov Odboru teritoriálneho, kultúrneho a informačného ÚSŽZ, tvorivo zhostili v súčinnosti s jazykovou redaktorkou a grafikom Národného osvetového centra tak, že výsledný produkt pôsobí v kvalitnej knižnej väzbe vzhľadovo i technicky kompaktne.

Do rúk sa účastníkom i hosťom Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci  žijúci v zahraničí 2012 dostáva v týchto dňoch kompletný zborník v rozsahu 212 strán, pričom po prvý raz v histórii aj s priloženým CD-nosičom, na ktorom je okrem textovej časti vo formáte PDF aj pestrá obrazová príloha s fotografiami z priebehu a zákulisia Stálej konferencie, ako aj jej sprievodných podujatí: už tradičného prijatia účastníkov – krajanov Ivanom Gašparovičom, prezidentom SR v Prezidentskom paláci, vernisáže umeleckých fotografií Miroslava Benku zo Starej Pazovy a kultúrno-spoločenského večera vyhodnotenia ankety Najúspešnejšia Slovenka v zahraničí v spolupráci ÚSŽZ a týždenníka Slovenka.

V úvodnom slove zborníka Stálej konferencie 2012 sa prihovára jeho čitateľom Igor Furdík, predseda ÚSŽZ, ktorý vo svojom prívete píše:

Milí Slováci žijúci v zahraničí, priatelia!

Dostávate do rúk zborník, ktorý, ako verím, zachytáva všetko to podstatné, čo sa udialo a čo sme zaznamenali počas minuloročnej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2012.

Chcem zdôrazniť, že vás vždy pozorne a zaujato počúvame. Našim cieľom je preniknúť do zákutí života vás, Slovákov žijúcich v zahraničí, tých, ktoré súvisia s vašou slovenskosťou. Slovenskosťou, ktorá je súčasťou našej spoločnej, dnes už globálnej slovenskosti. Myslím, že našim spoločným cieľom a záujmom je, resp. má byť, urobiť všetko pre to, aby sme sa rozídení nestratili. Nie pre nejakú našu samoľúbosť. Ale pre vedomie každého z nás o nás samých. Vedomia o tom, že i v dnešnom globálnom svete sme tými, ktorí síce možno drobne, ale určite nie nezaznamenateľne k jeho dnešnej podobe prispeli a prispievajú aj svojou inakosťou. Inakosťou, ktorá patrí do spoločnej rôznorodosti, obohacuje ju, je jej dobrou a potrebnou súčasťou.

Je dobré si občas uvedomiť, kde sme boli pred časom a kde sme dnes. Nielen vtedy, ale ani dnes nám nikto nič zadarmo nedá. Jediné čo máme a čím môžeme byť niečím, alebo lepšie niekým, je naše úsilie hodnoty tvoriť. Pre nás aj pre iných. A to sme dokázali.

Konferencia mala pre náš Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí aj ten význam, že – ako sme oznámili, chceme v rokoch 2013 až 2014 pripraviť novú koncepciu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a v rokoch 2014 až 2015 novelizovať zákon o Slovákoch žijúcich v zahraničí z roku 2005 (474/2005 Z. z.). A opäť nejde nám o samoúčel. Chceme, aby tieto zásadné dokumenty, ktoré rámcujú našu činnosť, zodpovedali čo najlepšie podmienkam, v ktorých Vy žijete, Vašim potrebám, a aby boli čo najlepšie zosúladené so záujmami Slovenskej republiky a s našimi možnosťami.

Preto vás potrebujeme počúvať, chápať, rozumieť  vám. Rovnako však potrebujeme s vami hovoriť, aby to, k čomu chcem dôjsť, dospieť, bolo niečím spoločným. Potrebujeme byť reálni vo všetkých záležitostiach, ktoré sa vás týkajú. Na to sa potrebujeme možno vrátiť k takým fundamentom, akým je napríklad otázka chápania slovenskosti, jej hodnoty a zmyslu pre nás a, samozrejme, pre vás. Je našim záujmom nájsť čo najúplnejšie, dnešku zodpovedajúce vymedzenie tohto pojmu, ale aj iných rovnako vážnych fundamentov. Veď dnes sa cestuje po svete ináč.  Podstatou tohto pohybu, aj mladých Slovákov, je dimenzia slobody. Našou úlohou je rozumieť  i tomuto a dokázať takto slobodne „putujúcich“ mladých ľudí v rozídenosti nestratiť. Naopak, poskytnúť im priestor a možnosť ctiť si našu, ich slovenskosť, udržať si ju aspoň tak, ako to dokázali mnohí s tých, ktorí opúšťali vlasť dávno či menej dávno v dôsledku rôznych okolností a dôvodov, avšak zásadne iných, než je dnešná sloboda.