Združenie pilíšskych Slovákov s novým vedením

V pondelok 11. novembra 2013 v Stredisku pilíšskych Slovákov v Mlynkoch zasadalo mimoriadne valné zhromaždenie Združenia a regionálneho kultúrneho strediska pilíšskych Slovákov. Na zhromaždení sa zúčastnilo viac ako 70 % zaregistrovaných členov združenia. Valné zhromaždenie uctil svojou prítomnosťou aj predseda Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Ján Fuzik – aj ako člen a zástupca Slovenskej samosprávy v Kestúci. Cieľom valného zhromaždenia bolo zvoliť nové predsedníctvo a obnoviť činnosť združenia.

Pred zasadnutím prítomní minútou ticha si poctili pamiatku dvoch nedávno zosnulých členov združenia Júliusa Kučeru a Kolomana Minczéra, ako aj mlynského farár Kálmána Ackermana. Z poverenia prítomných rokovanie viedol bývalý predseda regionálnej organizácie Jozef Havelka, ktorý zároveň informoval prítomných o tom, čo sa stalo v živote združenia od ostatného valného zhromaždenia, ktoré sa konalo v marci 2012. Hoci vtedy zvolená predsedníčka si nesplnila niektoré svoje administratívne povinnosti, členovia združenia, bez toho aby o tom vedeli, pokračovali vo svojej činnosti. Úspešne zorganizovali dve najväčšie a už tradičné spoločné akcie – regionálny slovenský fašiangový ples a Pešiu túru Pilíšanov Po spoločných chodníkoch, pričom v jednotlivých obciach tiež prebiehali ako tradičné, tak aj novšie programy nielen miestneho, ale aj regionálneho významu.

Po informovaní členstva sa uskutočnili voľby do rôznych funkcií združenia, výsledky ktorých sú nasledujúce:

Predsedníčka – Marta DemjénováMlynky

Podpredsedníčka – Eva Csicsmancaiová starostka Santova

Predsedníctvo:

Imrich Fuhl – Mlynky

Anna Füstiová – Pilíšska Čaba

Katarína Huberová Kisgyőriová – Šárišáp

Károly Kollár – Šárišáp

Mária Nagyová – Čív

Alžbeta Szabová – Orosláň

Katarína Sziveková – Mlynky

Finančno-kontrolný výbor:

Ildika B. Bartaová

Katarína Jánska

Marta Glücková Papučková

Po vyhlásení výsledkov jednohlasne zvolená nová predsedníčka Združenia Marta Demjénová (na snímke vo fotogalérii) sa poďakovala za dôveru a prisľúbila, že vykoná všetko v záujme toho, aby združenie pilíšskych Slovákov v budúcnosti splnilo svoje úlohy a ciele, ktoré si pri založení vytýčilo: zastupovať záujmy obyvateľov slovenskej národnosti v pilíšskych obciach, aktívne sa zúčastňovať v národnostnom kultúrnom živote a v národnostnej výchove vo všetkých obciach, vytvoriť a zachovať styky s krajanmi a organizáciami na Slovensku a v iných krajinách.

Obnovenému Združeniu a regionálnemu kultúrnemu stredisku pilíšskych Slovákov prajeme, aby dosiahlo svoje ciele, aby ich sny sa uskutočnili, aby na ich podujatiach sa zúčastnilo čoraz viac ľudí a aby ešte dlhé roky mohlo aktívne fungovať v prospech všetkých pilíšskych Slovákov.

IMRICH FUHL

www.oslovma.hu

FOTO: IMRICH FUHL, ĽUDO POMICHAL