ŽIVOT, časopis Slovákov v Poľsku, žije už 60 rokov. Blahoželáme!

Takmer do dvoch rokov a dvoch dní… Aj s týmto nie práve obvyklým porovnávajúcim "časozberom" by sme mohli uviesť výnimočnú udalosť v živote Slovákov v Poľsku. Kým totiž 23. októbra 2016 v Centre slovenskej kultúry na poľskej strane Spiša v Novej Belej slávili jubilejné 700. číslo mesačníka ŽIVOT, ktorý vydáva Spolok Slovákov v Poľsku, v tomto roku v dňoch 20.-21. októbra opäť na rovnakom mieste vzdajú hold šesťdesiatke. Práve toľkých rokov nepretržitého vydávania sa dožíva kultúrno-spoločenský magazín našich krajanov v Poľsku.

V Novej Belej sa pri príležitosti 60. výročia zrodu časopisu ŽIOT uskutoční okrem slávnostnej časti aj tvorivý seminár venovaný tematicky role médií v krajanskom slovenskom svete, jeho gestorom je okrem samotnej redakcii (šéfredaktorkou mesačníka je Agáta Jedžejčíková, jej zástupkyňou Milica Majeriková – Molitoris) reprezentatívna a aktivity našich krajanov v Poľsku zastrešujúca inštitúcia – Spolok Slovákov v Poľsku.

PROGRAM OSLÁV VO FOTOGALÉRII

 

Časopis ŽIVOT pod drobnohľadom

ŽIVOT – časopis venovaný otázkam slovenskej národnostnej menšiny žijúcej v Poľsku vydávaný v slovenskom jazyku, tlačový orgán Spolku Slovákov v Poľsku.

Podľa dobových zdrojov, časopis vzniká na žiadosť krajanov v roku 1958 s prvým sídlom vo Varšave pri Jeruzalemských alejách č. 47 a neskôr na ulici Voksal č. 13. Redakcia bola v tom čase spravovaná tlačovým koncernom RSW „Prasa“ vo Varšave. Po rozpade veľkého tlačového koncernu, presnejšie v marci roku 1990, redakciu po zdĺhavom vyjednávaní od 1. júna 1990 prejal Ústredný výbor Kultúrno-sociálnej spoločnosti Čechov a Slovákov v Poľsku. Do Krakova sa redakcia presťahovala až v máji 1993 do budovy Spolku Slávkov v Poľsku na ulicu sv. Filipa 7, kde dodnes sídli.

Prvé číslo Života vytlačené v novovzniknutej spolkovej tlačiarni vyšlo v apríli 1993. V súčasnosti svojou polygrafickou, obsahovou a grafickou úpravou patrí medzi najstaršie periodiká vydávané na území Poľska pre národnostné menšiny. Život je zároveň jediným tlačeným periodikom vydávaným v slovenskom jazyku na území Poľska. Sprostredkúva slovenské tlačené slovo do mnohých domácností na Orave, Spiši, Sliezsku a aj do zahraničia, pričom zaisťuje krajanom permanentný kontakt s písaným slovenským slovom.

S postupom času sa menil aj vzhľad tohto periodika, ktorý sa z čiernobieleho informačno-zábavného magazínu vypracoval na farebný s väčším počtom príspevkov aj z populárno-náučnej oblasti, o. i. histórie, slovenských reálií, literatúry a kriticko-polemických článkov a úvah. Mesačník je svojráznym svedkom doby, ktorú odráža na svojich stránkach. Objavujú sa na nich témy z krajanského, kultúrneho, spoločenského prostredia a spolkového diania slovenskej národnostnej menšiny žijúcej v Poľsku, ale aj z diania na Slovensku. Vďaka tomu si mohli čitatelia za 58 rokov na stránkach časopisu prečítať množstvo informácií, ktoré sa snažíme pre nich svedomite spracovávať.

S každým rokom narastá aj náročnosť na kvalitu práce redakčného kolektívu, preto sa redakcia snaží modernizovať pracovné postupy a byť v stálom kontakte s čitateľmi. Redaktori pravidelne navštevujú krajanov, zhovárajú sa s nimi, podporujúc tým ich národné povedomie, pocit spolupatričnosti so slovenským dianím, zaujímajú sa o slovenské vyučovanie na školách, o dianie v klubovniach, propagujú lásku k rodnej reči, ľudovým tradíciám, výtvarnému umeniu, povzbudzujú mladú generáciu k tradovaniu starootcovského dedičstva a z toho vyplývajúcej aktívnej účastí na krajanskom dianí.

Je zrejmé, že Život by nepretrval do dnešných dní, keby ho krajania všemožné nepodporovali. Najvýstižnejšie hovorí o tom heslo Život s krajanmi – Krajania so Životom. Od svojho vzniku bol časopis medzi krajanmi veľmi obľúbený a prejavilo sa to napr. aj v podobe predplácania niekoľkých exemplárov, aby sa zaistila jeho rentabilita na začiatku vydávania, keď jeho budúcnosť nebola istá. Takýmto spôsobom vyšlo niekoľko čísel vo viac ako 20-tisícovom náklade. Ďalšou snahou, ktorú si vážime, je podpora redakcie v jej práci prostredníctvom starostlivosti výborov jednotlivých miestnych skupín Spolku Slovákov v Poľsku na Spiši, Orave a Sliezsku pri zabezpečovaní predplatného a propagovaní časopisu medzi krajanmi.

Časopis je mesačníkom vydávaným v počte 2100 kusov, vydavateľom je Spolok Slovákov v Poľsku.

 

AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ

(Príbeh časopisu ŽIVOT bol publikovaný v októbri 2016 na portáli slovenskezahranicie.sk)

 

Na titulnej fotografii:

Ľudomír Molitoris, generálny tajomník Spolku Slovákov v Poľsku počas prezentácie časopisu na knižnom veľtrhu Bibliotéka na jeseň 2016 v bratislavskej Inchebe.

Foto: ĽUDO POMICHAL