Zmrazenie procesu podpisovania dotačných zmlúv pre rok 2020 ukončené

V súvislosti s postupným uvoľňovaním opatrení prijatých v dôsledku pandémie COVID-19 a rozhodnutím vlády o ukončení núdzového stavu na území Slovenskej republiky uplynutím 13. júna 2020 oznamuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, že od pondelka 15. júna 2020 ruší rozhodnutie o zmrazení podpisovania a vyplácania dotačných zmlúv.

Dotácie pridelené žiadateľom v riadnom kole sa tak opäť začnú vyplácať v širšom rozsahu. Naďalej však platí, že zmluvy sa budú posudzovať individuálne vzhľadom na možnosť realizácie jednotlivých projektov v rámci dotačného roka 2020, na ktorú má priamy vplyv charakter plánovaného podujatia, no predovšetkým aktuálna hygienicko-epidemiologická situácia v domovských krajinách prijímateľov dotácií.

Vzhľadom na uvedené rozhodnutie žiadame prijímateľov dotácií, ktoré ešte neboli vyplatené, aby informovali mailom príslušného teritorialistu ÚSŽZ o tom,

  • ktoré projekty sa v roku 2020 realizovať nebudú (či už kvôli pandémii COVID-19 alebo z iných dôvodov)
  • ktoré projekty môžu byť a budú v roku 2020 realizované.

Vyplatenie dotácie je podmienené doručením 4 podpísaných exemplárov dotačných zmlúv na ÚSŽZ. Odporúčame žiadateľom dotácií, aby si u teritorialistu overili, či zmluvy zaslané poštou v období marec – máj boli na ÚSŽZ doručené.

Kontakty na teritorialistov

Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Čierna Hora, Grécko, Chorvátsko, Macedónsko, Moldavsko, Rumunsko, Slovinsko, Srbsko, Turecko:

Ing. Jana Hanáková   jana.hanakova@uszz.gov.sk   tel. +421 2 572 005 32

Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Ukrajina, štáty západnej Európy, Austrália, Kanada, USA, štáty Južnej Ameriky, štáty Afriky, štáty Ázie:

Ing. Janka Tömöl    janka.tomol@uszz.gov.sk    tel. +421 2 572 005 44

 

UPOZORNENIE

Naďalej zostávajú v platnosti podmienky, za ktorých je dotácia pridelená:

  • nemenia sa termíny realizácie a vyúčtovania dotácií uvedené v článku IV bode 5 zmluvy o poskytnutí dotácie
  • dotáciu možno použiť výlučne na schválený účel a na oprávnené položky uvedené v zmluve (použitie dotácie na iný účel ani dopĺňanie nových oprávnených položiek nie je možné)
  • dotáciu pridelenú v dotačnom roku 2020 nie je možné čerpať na úhradu nákladov podujatia, ktoré sa v dôsledku pandémie presunulo na rok 2021  
  • nevyčerpané prostriedky vyplatenej dotácie je potrebné vrátiť do štátneho rozpočtu SR v zmysle článku IV zmluvy o poskytnutí dotácie.

Podujatia konané na Slovensku, ktorých (spolu)organizátorom je ÚSŽZ, sa v roku 2020 realizovať nebudú. Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí sa presúva na rok 2021 – termín bude dodatočne špecifikovaný.

Prosíme krajanov, aby pri realizácii svojich projektov mysleli najmä na ochranu zdravia všetkých zúčastnených a dôsledne rešpektovali všetky opatrenia a nariadenia platné v krajine realizácie projektu v čase jeho konania. 

 

                                                                        Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí