Zuzana Solieri z Talianska v zbore poradcov predsedu ÚSŽZ

Milan Vetrák, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, rozšíril zbor svojich poradcov zo zahraničia o ďalšiu krajanku. Stala sa ňou Zuzana Solieri, Slovenka pôsobiaca v Taliansku, ktorá chce v pozícii poradkyne zužitkovať svoje pracovné skúsenosti v oblasti medzinárodnej kultúrnej výmeny, ako aj prezentácie Slovenska v zahraničí s akcentom na mediálne aktivity.

"solieri

Zuzana Solieri rozšírila zbor poradcov predsedu ÚSŽZ.

Z. Solieri prežila detstvo a podstatnú časť rozletu v mladej dospelosti na Slovensku, najmä v Bratislave. V roku 2000 nasmerovala svoje životné cesty do Talianska, kde sa vydala. Spolu s manželom sa začala aktívne venovať organizovaniu rôznych podujatí v Taliansku za účelom prezentácie Slovenska v oblasti kultúry, ale aj rozvíjaniu hospodárskych stykov a cestovného ruchu.

V rámci spolupráce Z. Solieri so zastupiteľským úradom SR v Ríme sa stali významnými najmä jej aktivity na poste poradcu veľvyslanectva SR pre oblasť Emilia Romagna. Ako prezidentka Associazione Allegra pochopila, že v „marketingu“ má Slovensko značné rezervy. Sústredila sa preto predovšetkým na realizáciu projektov so zámerom na médiá, ktoré by pritiahli záujem potenciálnych obchodných partnerov, dôležitých predstaviteľov inštitúcií, organizácií a partnerov tak zo Slovenska, ako aj Talianska. Cieľom bolo taktiež napomáhať zaradiť Slovenskú republiku do medzinárodných networkov, festivalov, výstav, prezentácií a pod. Z. Solieri sa podarilo otvoriť zahraničné zastúpenie SACR v Taliansku, ktoré počas doterajšieho pôsobenia zaznamenalo viacero prospešných iniciatív a kontaktov pre slovenských podnikateľov a firmy v oblasti cestovného ruchu.

Z. Solieri ako členka Rady pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri Matici slovenskej, či ako členka Svetového združenia Slovákov v zahraničí počas šiestich rokov spoločensko-spolkových a odborných aktivít nadobudla veľa skúseností, dokázala si vytvoriť ucelený obraz o smerovaní týchto inštitúcií a živote našich krajanov, pričom zakaždým sa snažila prichádzať s inšpiratívnymi návrhmi. Preto aj ako členka zboru poradcov predsedu ÚSŽZ chce byť prínosom najmä v oblasti zapájania Slovenska a našich krajanov do medzinárodnej spolupráce, do projektov podporovaných EÚ, ako aj prezentácie Slovenska v oblasti cestovného ruchu a prezentácie Slovenska v zahraničí. Podľa nej je to najpriamočiarejšia cesta a spôsob ako napomáhať zviditeľňovaniu Slovenska a našich organizácií v jednotlivých štátoch Európy a sveta.