Zväz Slovákov v Chorvátsku na hodnotiacom snemovaní v Jurievci

Slováci v Chorvátsku združení v 16 organizáciách Matice slovenskej v obciach a mestách Chorvátska pod strešnou gesciou Zväzu Slovákov patria svojím aktívnym spolkovým životom sústredeným najmä v spoločensko-kultúrnej, vzdelávacej a duchovnej oblasti, k príkladným a inšpirujúcim komunitám slovenského krajanského sveta. Skutočnosť, že vynikajú mnohorakosťou prejavov tvorivého prístupu k upevňovaniu slovenského cítenia, zveľaďovaniu národného povedomia a posilňovaniu kultúrnej a duchovnej identity, bude v sobotu 12. marca 2016 v Jurievci prezentovať na svojom Valnom zhromaždení Zväz Slovákov pod vedením jeho predsedu Mirka Vavru. Na rokovaní sa zúčastní aj Peter Prochácka, podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí oceňuje úsilie a vklad jednotlivých organizácií Matice slovenskej v Chorvátsku v mestách a obciach, v ktorých pulzuje slovenský život. V permanentnej komunikácii so Zväzom Slovákov, Slovenským kultúrnym centrom Našice, ako aj prostredníctvom vzťahov s jednotlivcami vrátane krajanských aktivistov, pedagógov škôl, predstaviteľov cirkví a kultúrnych pracovníkov, sa medzi ÚSŽZ  a Slovákmi v Chorvátsku, podobne ako je tomu aj v prípade ďalších slovenských komunít v našom krajanskom svete, darí vytvárať pôdu pre dôležitú synergiu.

Najvýraznejšie sa prejavuje najmä v oblasti výučby slovenského jazyka žiakov v školách, zachovávania kultúrneho dedičstva, zvykoslovia a folkloristiky, ale aj v tvorivom rozvíjaní slovenského jazyka a literatúry, prezentácie vydavateľskej činnosti, v slovenských krajanských médiách v Chorvátku či v rámci šírenia súčasnej slovenskej kultúry a umenia, kde sa slovenská autochtónna menšina stáva prínosným mostom v rámci prehlbovania tradične dobrých vzťahov Slovenska a Chorvátska. O týchto a ďalších témach bude v Jurievci rokovať aj Valné zhromaždenie Zväzu Slovákov. Okrem Správy o činnosti Zväzu Slovákov za rok 2015 sa bude zaoberať aj aktivitami Slovenského kultúrneho centra Našice a jeho dosahu na kvalitu spoločensko-kultúrneho života Slovákov v Chorvátsku počas uplynulého roku.

Peter Prochácka v rámci programu svojej trojdňovej pracovnej cesty medzi Slovákmi v Chorvátsku navštívi a bližšie sa oboznámi s aktivitami našich krajanov v Iloku, Radoši, Josipovci, Našiciach a Markovci Našickom.

 

Na titulnej fotografii:

Slováci v Chorvátsku sa na svojich aktivitách stretávajú aj v novopostavených domoch kultúry, v ktorých vyvíjajú činnosť aj organizácie Matice slovenskej v Chorvátsku. Príkladom pozitívneho spoločensko-kultúrneho spolunažívania autochtónnej slovenskej menšiny s väčšinovým chorvátskym národom je aj obec Míľovce v chorvátskej Slavónii.

Na snímkach vo fotogalérii:

Slovenky z Chorvátska (zľava Branka Baksa, Sandra Kralj Vukšić  a Tatjana Buha) takto v krojoch prezentovali s veľkým ohlasom osobitosti tradičnej kultúry, zvykoslovia a gurmánskych špecialít slovenskej autochtónnej menšiny v Chorvátsku aj v roku 2015 na 2. ročníku Krajanského dvora organizovaného Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí počas jubilejného 50. ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve.

Slováci v Chorvátsku veľmi dobre vedia, že ich budúcnosťou je prirodzené vnuknutie slovenskosti v celej šírke a rozmanitosti jej prejavov do vedomia a žiliek najmladšej generácie. Ak nazriete do sugestívneho prostredia Drevenice v Markovci Našickom, razom sa presvedčíte o tom, že folklór mladých spontánne priťahuje…

Ohýbaj ma mamko… Múdrosť prísloví je nadovšetko cítiť v prístupe pedagógov – učiteľov slovenčiny v prostrediach Slovákov v Chorvátsku. Aj preto sa literárno-recitačná prehliadka s názvom Slovenčina moja, ktorá má zacieľ pestovanie materinskej reči, prezentovanie krásy umeleckého slova a pokus o prvý vlastný literárny prejav, teší od jej vzniku v roku 1993 stále väčšej obľube. Takto prejavovali spontánnu radosť najmladší účastníci v roku 2013 v Míľovciach.

 

FOTO: ĽUDO POMICHAL, ÚSŽZ