Zväz Slovákov v Maďarsku oslavuje: 70 rokov spolu

Významné okrúhle jubileá – či už ide o spolky, organizácie a inštitúcie našich krajanov, alebo o príbehy výnimočných osobností z radov Slovákov žijúcich v zahraničí, zakaždým podnietia najbližšie okolie, najmä však ľudí a verejnosť harmonizujúcich s oslávencami, k zamysleniu. Prehodnocujeme prejdenú cestu, šacujeme, či sme to alebo ono mohli urobiť aj k väčšej spokojnosti, a hoci sa odvšadiaľ ozýva slávnostný duch, čo je pre pripomienky výročí prirodzené, nelietame v oblakoch. Držiac sa pevne pri zemi, avšak aj s povznesením a dobrým pocitom z doterajších aktivít, činnosti a vkladu na prospech udržania a ďalšieho povzbudzovania slovenskosti v Maďarsku takto víta, slávi a pripomína si 70. výročie svojho zrodu najmasovejšia a najväčšia slovenská spoločenská organizácia v Maďarsku – Zväz Slovákov v Maďarsku. Slávnostný program a oslavy sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 v Budapešti – v Osvetovom stredisku Attilu Józsefa v XIII. budapeštianskom obvode. Významný deň Slovákov v Maďarsku, súčasťou ktorého bude v programe aj odovzdávanie vyznamenaní Za našu národnosť, poctí svojou prítomnosťou aj Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Záštitu nad podujatím prevzali ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková a vicepremiér Maďarska Zsolt Semjén.

V priebehu slávnostného dňa, ktorý sa začína od 11.00 h, sa po štátnych hymnách a Ozvenách slovenských zvonov prihovorí účastníkom a hosťom osláv Ruženka Egyedová Baráneková, predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku. Následne si budú môcť pozrieť filmový dokument na margo siedmich desaťročí ZSM s názvom Silný ako lipa.

Po príhovoroch hostí ocenia osobnosti, resp. spolky či kultúrne telesá Slovákov v Maďarsku vyznamenaním Za našu národnosť. Súčasťou kultúrneho programu osláv 70. výročia činnosti Zväzu Slovákov v Maďarsku bude v bloku nazvanom Slováci Slovákom aj vystúpenie Folklórneho súboru Železiar z Košíc.

 

Zväz Slovákov v Maďarsku:

príbeh hodný úcty generácií

 

Predchodca súčasného Zväzu Slovákov v Maďarsku – Demokratický zväz Slovákov v Maďarsku bol založený 19. decembra 1948. Pôsobiť začal ako nezávislá organizácia, ktorá niesla v sebe aj niektoré znaky kultúrnej autonómie. V rokoch 1948 až 1951 fungoval ako spoločenská organizácia, ktorá zastupovala záujmy Slovákov na politickom, hospodárskom a kultúrnom poli.

Od januára 1949 sa zakladali jeho prvé miestne organizácie v Békešskej Čabe, Medeši, Poľnom Berinčoku, Veľkom Bánhedeši, Slovenskom Komlóši a Sarvaši a v decembri vznikla aj v Budapešti. Pod vedením Zväzu sa pestovala a sprostredkúvala slovenská kultúra v rámci dvoch typov inštitúcií: v roku 1949 sa ako ústredné inštitúcie založil napr. súbor bábkarov, tanečný súbor a pri miestnych organizáciách vznikali divadelné, tanečné a spevácke zbory.

Od 1. januára 1949 mal DZSM svoj vlastný týždenník, ktorý vychádzal pod titulom Naša sloboda a od 4. októbra 1957 pod menom Ľudové noviny, ktoré do r. 1996 patrili tejto občianskej organizácii. Napriek tomu, že miestne organizácie DZSM vznikali v prvom rade v južnej časti Dolnej zeme, stala sa prvou slovenskou spoločenskou a kultúrnou organizáciou s celoštátnou pôsobnosťou. Týmto sa pre Slovákov v Maďarsku zabezpečili také predpoklady, ktoré umožnili, aby zo slovenských jazykových ostrovov, ktoré existovali po stáročia izolovane, vznikla skutočná národnostná komunita. Organizácia budovaná na báze miestnych organizácií, bola začiatkom roku 1951 spolu s ostatnými maďarskými spoločenskými organizáciami z politicko-centralizačných dôvodov zrušená.

Po roku 1951 sa oblasť pôsobenia DZSM zúžila, jeho činnosť sa obmedzovala výlučne na oblasť kultúry. Už koncom 50. rokov Slováci v Békešskej župe navrhli zakladanie miestnych organizácií, ale tieto nároky sa v praxi začali uplatňovať až o jedno desaťročie neskôr.

Na kongrese v roku 1969 bol zvolený Celoštátny výbor a založili sa výbory pre tri základné oblasti slovenského života: školský, kultúrny a tlačový. Popri výboroch následne vznikali nové sekcie: začiatkom 70. rokov Vlastivedná a národopisná sekcia, ktorá začala organizovať národopisné tábory v slovenských osadách (1977-1990) a v roku 1981 Slovenská literárna sekcia, z ktorej v období spoločenských zmien vyrástlo Združenie slovenských spisovateľov a umelcov v Maďarsku. Markantnejšie črty nadobúda spoločenská činnosť organizácie po jej piatom kongrese v roku 1973, keď sa do činnosti zameranej na zachovávanie slovenskej kultúry zapojilo 70-80 obcí.

Na kongrese v roku 1983 bola tajným hlasovaním zvolená za generálnu tajomníčku predstaviteľka mladšej strednej generácie, odchovankyňa slovenských inštitúcií založených po roku 1948 Mária Jakabová Šingeľová. Požiadavka zmeny sa prejavila aj v tom, že v roku 1988 bolo zvolené vedenie nového typu: predsedom sa stal genetik Matej Šipický. V tomto období vedenie zväzu iniciovalo viacero reforiem, napr. obnovenie miestnych organizácií a zakladanie siete slovenských inštitúcií. V Békešskej Čabe vznikol Slovenský výskumný ústav (1990), ktorý bol prvou národnostnou vedeckou inštitúciou v Maďarsku. ZSM v roku 1990 založil aj nadáciu Lipa, ktorá poskytovala štipendiá pre žiakov základných a stredných škôl a pre vysokoškolských poslucháčov.

V čase spoločenských zmien síce vzniklo niekoľko nových, tzv. alternatívnych spoločenských organizácií s celoštátnou pôsobnosťou, ale najpočetnejším slovenským spolkom v Maďarsku zostal aj naďalej právny nástupca DZSM – Zväz Slovákov v Maďarsku. ZSM na báze fungujúcich slovenských klubov, pávích krúžkov a množiacich sa miestnych slovenských organizácií vytvoril svoju novú organizačnú štruktúru. Veľkú zmenu v spoločenskom živote Slovákov v Maďarsku znamenalo prijatie národnostného zákona v roku 1993 a prvé voľby do menšinových samospráv (1994). Po modifikácii menšinového a volebného zákona (v roku 2005) sa Zväz ako nominačná organizácia zúčastňuje volieb do slovenských samospráv.

ZSM ako najväčšia slovenská spoločenská organizácia v Maďarsku musela a musí dávať odpovede na nové výzvy, hľadať miesto občianskej sféry v tomto systéme. Od roku 1996 je jeho predsedníčkou Ruženka Egyedová Baráneková. ZSM sa aj v nových podmienkach snaží spájať, motivovať, aktivizovať Slovákov žijúcich roztrúsene po celej krajine a nachádzajúcich sa na rôznych stupňoch uvedomelosti a organizovanosti. Tomuto zámeru slúžia jeho kultúrne aktivity: súťaž pre deti a mládež Slovenské spievanky a veršovačky a vydanie CD-platní Slovenské spievanky, unikátna zbierka krojovaných bábik slovenskej národnosti v Maďarsku a ich putovná výstava, Deň detí na Veľvyslanectve SR v Budapešti, národopisný tábor pre deti, súťažná prehliadka speváckych a folklórnych skupín Slovenský škovránok, Celoštátny slovenský folklórny festival v obci Banka (Bánk), stretnutia Slovenská gazdinka, ako aj podujatia pre slovenskú mládež Slovenské lipky vrátane vytvorenia Slovenského lipového hája v matranskom Alkári.

ZSM každoročne organizuje stretnutie svojich aktivistov v Hronci na Slovensku, usporadúva konferencie pod názvom Ako ďalej, Slováci v Maďarsku? a ako prvý inicioval spoluprácu a osobné stretnutia so Slovákmi zo sveta. Organizácia úzko spolupracuje s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj s ďalšími inštitúciami na Slovensku. Pred piatimi rokmi, v roku 65. výročia vzniku, mal Zväz Slovákov v Maďarsku viac ako 3000 členov v 85 miestnych pobočkách zväzu po celom území Maďarska.

Verejnoprospešná nadácia ZSM z prostriedkov poskytovaných vládou SR na podporu kultúrno-vzdelávacej činnosti uskutočňuje ojedinelý a mimoriadne dôležitý projekt pre žiakov a študentov slovenskej národnosti: Školu v prírode na Slovensku Spoznaj svoje korene. Každý rok sa v niekoľkých turnusoch zúčastňuje na pobyte v Hronci okolo 300 záujemcov – detí a žiakov zo škôl, v ktorých sa vyučuje slovenský jazyk.

 

Vedúce osobnosti ZSM od jeho vzniku

1948 – 1949: Ján Boldocky, generálny tajomník

1948 – 1955: Michal Krajčík, tajomník

1948 – 1972: Ján Hirka, predseda

1955 – 1956: Michal Bernula, generálny tajomník

1957 – 1970: Juraj Bielik, generálny tajomník

1971 – 1983: Ján Šuch, generálny tajomník

1973 – 1983: Ján Knihár, predseda

1983 – 1990: Mária Jakabová Šingeľová, generálna tajomníčka

1988 – 1990: Matej Šipický, predseda

1990 – 1992: Mária Jakabová Šingeľová, úradujúca predsedníčka

1990 – 1992: Anna Divičanová, poverená predsedníčka

1992 – 1996: Anna Divičanová, predsedníčka

1992 – 1996: Michal Mata, úradujúci predseda

od r. 1996:    Ruženka Egyedová Baráneková, predsedníčka

 

Na titulnej fotografii:

Symbolika lipových listov tvorí oficiálne logo Zväzu Slovákov v Maďarsku.

Na snímkach vo fotogalérii:

Ruženka Egyedová Baráneková (celkom vpravo), predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku, a Alžbeta Hollerová Račková, predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, v spoločnosti predsedu ÚSŽZ Jána Varša listujú v reprezentatívnej obrazovej knižnej publikácii Svadobné kroje Slovákov v Maďarsku.

Predsedníčka ZSM v rozhovore s Attilom Szpisákom, evanjelickým farárom zo Slovenského Komlóša, významným organizátorom duchovného života v slovenských prostrediach na Dolnej zemi.

Ruženka Egeydová Baráneková počas každoročnej konferencie s názvom Ako ďalej, Slováci v Maďarsku, ktorá sa v gescii ZSM uskutočňuje v jesennom čase v Mlynkoch.

Foto: ĽUDO POMICHAL

 

O Zväze Slovákov v Maďarsku

v relácii TV DOMOVINA

https://www.mediaklikk.hu/video/domovina-eros-akar-a-harsfa-fejezetek-az-mszsz-7-evtizedebol