2015 Schválené a zamietnuté žiadosti o dotáciu – 3. kolo posudzovania

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) posudzoval v 3. kole pridelenie dotácií na  projekty, ktoré súvisia s rekreačno-poznávacími tábormi detí krajanov počas letných prázdnin na území Slovenskej republiky.

Po zvážení viacerých okolností a súvislostí v kontexte súčasných finančných možností ÚSŽZ bolo rozhodnuté, že bude podstatne efektívnejšie tieto aktivity centralizovať, a preto dotácie nebudú udeľované individuálnym žiadateľom, ale pristúpi sa k systémovej zmene.  Bude to ÚSŽZ, ktorý vo vlastnej réžii sprostredkuje zabezpečenie týchto pobytov. Predpokladá sa, že v takto pripravených troch turnusoch počas júla a augusta sa v táboroch vystrieda približne 150 detí. Dĺžka každého z pobytov budú dva týždne.

DOTÁCIE 2015 – 3. KOLO POSUDZOVANIA

2015 Schválené a zamietnuté žiadosti o dotáciu – 2. kolo posudzovania

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) posudzoval v 2. kole pridelenie dotácií na projekty, ktoré súvisia s rekreačno-poznávacími tábormi detí krajanov počas letných prázdnin na území Slovenskej republiky.

Po zvážení viacerých okolností a súvislostí v kontexte súčasných finančných možností ÚSŽZ bolo rozhodnuté, že bude podstatne efektívnejšie tieto aktivity centralizovať, a preto dotácie nebudú udeľované individuálnym žiadateľom, ale pristúpi sa k systémovej zmene.  Bude to ÚSŽZ, ktorý vo vlastnej réžii sprostredkuje zabezpečenie týchto pobytov. Predpokladá sa, že v takto pripravených troch turnusoch počas júla a augusta sa v táboroch vystrieda približne 150 detí. Dĺžka každého z pobytov budú dva týždne. Úrad v tejto veci už začal kontaktovať záujemcov z radov našich krajanov, ktorí majú o pobyty záujem. V krátkom čase bude ÚSŽZ informovať o celkovom riešení tohto zámeru.

ÚSŽZ zároveň posúdil žiadosti o dotácie spojené s účasťou na Krajanskom dvore v roku 2015, ktorý sa bude konať počas 50. ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Po definitívnom ukončení rokovaní ÚSŽZ so žiadateľmi budú v krátkom čase zverejnené aj konečné výsledky podpory týchto projektov.

SCHVÁLENÉ ŽIADOSTI V 2. KOLE

 

2015 Schválené a zamietnuté žiadosti o dotáciu – 1. kolo posudzovania

Schválené a zamietnuté žiadosti o dotáciu v roku 2015 na webe ÚSŽZ – 1. kolo posudzovania

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí oznamuje všetkým krajanským spolkom, organizáciám, inštitúciám, ako aj fyzickým osobám, ktoré si podali žiadosti o dotácie pre rok 2015 na podporu svojich aktivít, že na webovom sídle ÚSŽZ v sekcii Schválené dotácie sú zverejnené zoznamy schválených a zamietnutých žiadostí, ktoré boli posudzované v 1. kole dotačného procesu.

V  1. kole posudzovania žiadostí o dotácie pre rok 2015 bolo dotačnou komisiou a predsedom ÚSŽZ schválených 506 dotácií,  v celkovej sume 687 010,00 eur a 398 žiadostí o dotáciu bolo zamietnutých.

Kompletný zoznam schválených žiadostí o dotáciu 2015 –  v 1. kole posudzovania TU:

Kompletný zoznam zamietnutých žiadostí o dotáciu 2015 – v 1. kole posudzovania TU:

V  2. kole posudzovania žiadostí o dotácie pre rok 2015 sa ešte budú posudzovať žiadosti súvisiace s 50. ročníkom Folklórnych slávností pod Poľanou, žiadosti o podporu organizovania Letného tábora počas letných školských prázdnin v SR, ako aj ďalšie žiadosti na základe ich prehodnotenia vedením ÚSŽZ s prihliadnutím na finančné možnosti dotačnej schémy.

Zoznamy schválených a zamietnutých žiadostí z 2. kola posudzovania žiadostí budú zverejnené najneskôr do 15. apríla 2015.