Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v súlade s čl. 6 vnútorného predpisu č. 23/2021 a čl. 1 Dodatku č. 2 k vnútornému predpisu č. 23/2021 vyhlasuje

VÝZVU č.1
NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O MIMORIADNU DOTÁCIU NA ROK 2022

 

Vážení krajania,

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej len „úrad“) v zmysle § 5 zákona č. 474/2005 o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov a platných vnútorných predpisov úradu č. 23/2021 z 30. septembra 2021 (Smernica о poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí)č. 24/202130. septembra 2021 (Metodický pokyn o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí) v znení Dodatku č. 1 k vnútornému predpisu č. 23/2021 z 22. 11. 2021, Dodatku č. 1 k vnútornému predpisu č. 24/2021 z 22. 11. 2021 a Dodatku č. 2 k vnútornému predpisu č. 23/2021 z 18. 3. 2022, zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie MIMORIADNEJ dotácie na rok 2022 (ďalej len „žiadosti“) na účely v zmysle uvedeného zákona pre oblasti:

  1. vzdelávanie, veda a výskum,
  2. kultúra,
  3. informácie,
  4. médiá.

Hlavným cieľom poskytovania dotácií, ako súčasti štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí, bude i naďalej podpora aktivít zameraných  na oblasť posilňovania národného povedomia, kultúrnej a jazykovej identity Slovákov žijúcich v zahraničí, podpora ich inštitúcií zriadených na dosiahnutie tohto účelu a podpora vzťahov medzi Slovenskou republikou a Slovákmi žijúcimi v zahraničí.

Prioritou v pôsobnosti úradu zostáva najmä podpora zvyšovania úrovne vzdelávania detí a mládeže, a to predovšetkým z hľadiska znalosti jazyka a upevnenia národnej identity.

Rovnako bude podporovaná informatizácia s cieľom vytvoriť lepšie predpoklady pre šírenie informácií, prístup k informáciám krajanských komunít, vytvorenie podmienok pre rozvoj a zefektívnenie kontaktov medzi krajanmi po celom svete a zefektívňovanie spolupráce medzi úradom a krajanmi.

Preferované budú projekty s dlhodobejším účinkom.

***

Základnými kritériami na posúdenie žiadosti sú:

  1. súlad projektu so zákonom o Slovákoch žijúcich v zahraničí, s pripravovanou Koncepciou štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie rokov 2021 – 2025 a s prioritami úradu,
  2. kultúrno-spoločenský význam projektu v komunite,
  3. prínos realizácie projektu pre cieľovú skupinu,
  4. predpokladaná efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov,
  5. vyúčtovanie dotácie v termíne a spôsobom stanoveným v dotačnej zmluve a vnútorných predpisoch úradu a poskytovanie súčinnosti pri vyúčtovaniach.

***

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi len na základe elektronickej a zároveň aj písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie. Elektronicky prostredníctvom elektronického online systému TU. Žiadosť o poskytnutie dotácie a Zmluva o poskytnutí dotácie musia byť v súlade s ustanoveniami smerníc č. 23 a č. 24/2021 z 30. septembra 2021 v znení Dodatku č. 1 k vnútornému predpisu č. 23/2021  z 22. 11. 2021, Dodatku č. 1 k vnútornému predpisu č. 24/2021 z 22. 11. 2021 a Dodatku č. 2 k vnútornému predpisu č. 23/2021 z 18. 3. 2022, zverejnenými na našej webovej stránke. Žiadosti vyplnené na starých tlačivách nebudú akceptované. Listinnú podobu žiadosti je potrebné vytlačiť si priamo z elektronického dotačného systému ÚSŽZ.

!!! ŽIADOSTI PRE ROK 2022 SÚ UNIKÁTNE PRE KAŽDÝ PODPROGRAM. ŽIADATEĽ SI PRI REGISTRÁCII SVOJHO PROJEKTU DO ELEKTRONICKÉHO DOTAČNÉHO SYSTÉMU ZVOLÍ KONKRÉTNY PODPROGRAM (OBLASŤ PODPORY DOPLNÍ SYSTÉM AUTOMATICKY)!!!. 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte teritorialitu zodpovedného za Vašu krajinu.

***

Listinnú formu žiadosti (podpísanú, opečiatkovanú) je potrebné zaslať na adresu:

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Palisády 29/A
817 80 Bratislava 15
Slovenská republika

Žiadosti vrátane povinných dokumentov sa registrujú v elektronickom dotačnom systéme od 17. 4. 2022 0:00 hod. do 30. 4. 2022 23:59 hod. časového pásma platného v Slovenskej republike. Po uplynutí tohto času nebude možné registrovať novú žiadosť.

!!! V RÁMCI VÝZVY č. 1 NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O MIMORIADNU DOTÁCIU NA ROK 2022 MÔŽE ŽIADATEĽ (FYZICKÁ ALEBO PRÁVNICKÁ OSOBA) ZAREGISTROVAŤ IBA JEDNU ŽIADOSŤ !!!

V prípade zaregistrovania dvoch alebo viacerých žiadostí jedným žiadateľom bude úrad posudzovať iba tú žiadosť, ktorá bola z časového hľadiska zaregistrovaná ako prvá. Všetky ostatné žiadosti takéhoto žiadateľa budú vyradené z posudzovania.

Žiadosť musí byť v listinnej podobe zaslaná poštou najneskôr 2. 5. 2022 (rozhoduje poštová pečiatka). ÚSŽZ akceptuje aj žiadosti doručené osobne na adresu úradu do 2. 5. 2022. Žiadosti, ktoré nebudú spĺňať tieto kritériá budú z ďalšieho posudzovania vyradené.

Každá doručená žiadosť bude zaevidovaná Teritoriálnym a ekonomicko-dotačným odborom a bude jej pridelené evidenčné číslo podľa poradia v registri žiadostí vo formáte M+ČÍSLO ŽIADOSTI/SKRATKA KRAJINY/2022. Po úspešnej evidencii žiadosti elektronickým systémom žiadateľ dostane prostredníctvom emailu vyrozumenie o zaevidovaní žiadosti a čísle, ktoré bolo pridelené jeho žiadosti.

V prípade, ak sa počas kontroly formálnej stránky žiadostí zistí, že žiadosť nespĺňa predpísané náležitosti uvedené v zákone, vo výzve, ostatných usmerneniach a vnútorných predpisoch, ktoré tvoria prílohy výzvy, úrad vyzve prostredníctvom príslušného teritorialistu žiadateľa, aby v ním určenej lehote odstránil nedostatky alebo neúplnú žiadosť doplnil. Úrad svoju výzvu na odstránenie nedostatkov žiadateľom zasiela elektronicky iba raz a nebude ju opakovať.

Vzhľadom k tomu, že komunikácia ohľadne odstránenia nedostatkov v žiadosti sa bude uskutočňovať výlučne elektronicky (e-mailom), žiadatelia o dotácie musia dbať na to, aby v žiadosti uviedli svoju funkčnú emailovú adresu. Zároveň je potrebné počas výzvy pravidelne kontrolovať prichádzajúce emaily (aj v spame), či neboli žiadatelia vyzvaní, aby odstránili nedostatky alebo doplnili svoju žiadosť.

Úrad upozorňuje, že na dotáciu nie je právny nárok.

Úrad bude posudzovať len tie žiadosti, ktoré budú spĺňať predpísané náležitosti, ktoré sú uvedené vo vnútorných predpisoch úradu č. 23/2021 z 30. septembra 2021 (Smernica о poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí) a č. 24/2021 z 30. septembra 2021 (Metodický pokyn o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí) v znení Dodatku č. 1 k vnútornému predpisu č. 23/2021 z 22. 11. 2021, Dodatku č. 1 k vnútornému predpisu č. 24/2021 z 22. 11. 2021 a Dodatku č. 2 k vnútornému predpisu č. 23/2021 z 18. 3.  2022 a boli predložené úradu v stanovenom termíne.

Žiadosti, ktoré nebudú obsahovať všetky predpísané náležitosti v súlade so zákonom, výzvou a ostatnými usmerneniami a vnútornými predpismi úradu, ktoré tvoria prílohy tejto výzvy, nebudú akceptované a nebudú predložené na ďalšie hodnotenie. Rovnako budú automaticky vyraďované žiadosti subjektov, ktoré budú k 30.04.2022 uvedené v Centrálnom registri pohľadávok štátu. Zároveň upozorňujeme, že Úrad bude do tohto registra zaraďovať všetky subjekty, ktoré poskytnuté dotácie nevyúčtujú v stanovenom termíne a nebudú reagovať na výzvy ÚSŽZ.

Ďalšie podrobnosti o poskytovaní dotácií sa nachádzajú vo vnútorných predpisoch úradu č. 23/2021 (Smernica о poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí) a č. 24/2021 (Metodický pokyn o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí) v znení Dodatku č. 1 k vnútornému predpisu č. 23/2021 z 22. 11. 2021, Dodatku č. 1 k vnútornému predpisu č. 24/2021 z 22. 11. 2021 a Dodatku č. 2 k vnútornému predpisu č. 23/2021 z 18. 3. 2022, ktoré sú prílohami tejto výzvy. Odpovede týkajúce sa často kladených otázok ohľadne dotačného procesu nájdete na stránke Najčastejšie otázky a odpovede o dotáciách.

***

Časový harmonogram VÝZVY č.1 NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O MIMORIADNU DOTÁCIU NA ROK 2022:

do 30. 4. 2022 – lehota na podávanie žiadostí o mimoriadnu dotáciu v elektronickom dotačnom systéme,

do 2. 5. 2021 – lehota na zaslanie žiadosti v listinnej podobe poštou alebo na osobné doručenie žiadosti do sídla úradu,

do 20. 5. 2022 – odstraňovanie formálnych nedostatkov žiadostí o dotáciu (iba jedna výzva) a spracovanie žiadostí o dotáciu na hodnotenie,

do 10. 6. 2022 – zasadnutie Koordinačnej porady podpredsedu úradu k mimoriadnym dotáciám a vydanie rozhodnutia predsedu úradu o pridelení mimoriadnych dotácií,

od 15. 6. 2022 – uzatváranie dotačných zmlúv a poskytovanie mimoriadnych dotácií.

 

Úrad neručí za prípadný posun časového harmonogramu spôsobený aktuálnou pandemickou situáciou.

***

Základné dokumenty dotačného systému na rok 2022:

Smernica о poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (pdf)

Metodický pokyn o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (pdf)

Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 23/2021 z 22. 11. 2021 (pdf)

Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 24/2021 z 22. 11. 2021 (pdf)

Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 23/2021 z 18. 3. 2022 (pdf)

Často kladené otázky týkajúce sa dotačného procesu

 

Bratislava 13. apríla 2022

 

 

Mgr. Milan Ján Pilip v. r.

predseda