Základná informácia pre žiadateľov o dotáciu a manuál na prácu s dotačným informačným systémom (DIS)

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí je orgánom štátnej správy a poskytuje štátnu podporu Slovákom žijúcich v zahraničí, ktorí sa aktívne hlásia k slovenskému národu, reprezentujú slovenský jazyk, slovenské kultúrne dedičstvo, tradície a hodnoty.

Štátna podpora Slovákov žijúcich v zahraničí je zameraná na tieto oblasti:

 • Vzdelanie, veda a výskum
 • Kultúra
 • Informácie
 • Média

Úrad podporuje krajanov účelovo viazanými finančnými prostriedkami – dotáciami.

O dotáciu si môže požiadať právnická osoba alebo fyzická osoba.

Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

Registrácia do dotačného informačného systému

Na to, aby si žiadateľ mohol podať žiadosť o dotáciu, je nevyhnutné sa zaregistrovať v dotačnom informačnom systéme do zoznamu používateľov. V profile vytvoríte subjekt, za ktorý budete podávať žiadosť.

Dotačný informačný systém: https://dotacie.uszz1.sk/login

V prvom kroku je potrebné vykonať registráciu POUŽÍVATEĽA zadaním mailu, hesla a kliknutím na potvrdzujúci link, ktorý príde na zadanú mailovú adresu.

Následne sa treba do systému prihlásiť a kliknúť v menu na MOJE SUBJEKTY a následne na VYTVORIŤ NOVÝ SUBJEKT. Tam je potrebné zadať údaje fyzickej alebo právnickej osoby a nahrať požadované povinné doklady. Až po splnení tejto podmienky a dodaní dokladov na ÚSŽZ v listinnej podobe je možné podať si žiadosť o dotáciu.

Pri registrácií právnickej osoby je potrebné mať tieto dokumenty:

 • kópia dokladu o právnej subjektivite žiadateľa spolu s jeho prekladom do slovenského jazyka (potvrdenie o tom, že spolok/združenie je registrované v príslušnom štáte)
 • kópia dokladu, ktorý identifikuje štatutárneho zástupcu žiadateľa spolu s jeho prekladom do slovenského jazyka (predstavuje potvrdenie o tom, kto je oprávnený konať a robiť úkony v mene spolku/združenia) + kópia OP, alebo pasu
 • kópia stanov žiadateľa, ktorý je právnickou osobou, v platnom znení spolu s ich prekladom do slovenského jazyka ( pokiaľ nemáte stanovy, bude stačiť doklad o právnej subjektivite)
 • kópia dokladu o zriadení účtu žiadateľa spolu s jeho prekladom do slovenského jazyka – (potvrdenie od banky, na ktorom sa budú nachádzať všetky platobné údaje ako názov banky, názov účtu, číslo účtu, IBAN a Swift kód)

Pri registrácií fyzickej osoby je potrebné mať tieto dokumenty:

 • kópia identifikačného dokladu ( pas, občiansky preukaz)
 • kópia dokladu o zriadení účtu žiadateľa spolu s jeho prekladom do slovenského jazyka – (potvrdenie, na ktorom sa budú nachádzať všetky platobné údaje ako názov banky, názov účtu, číslo účtu, IBAN a Swift kód)

Úrad si môže vyžiadať tieto dokumenty aj úradne preložené a overené.

 

Podanie žiadosti o dotáciu

Nová žiadosť sa pridá vyplnením formuláru, ktorý sa otvorí po kliknutí na NOVÁ ŽIADOSŤ. Táto možnosť je však dostupná iba po zverejnení výzvy ÚSŽZ a v termíne uvedenom vo výzve.

Žiadosť je možné vyplniť len v slovenskom jazyku.

Pre podanie žiadosti budete potrebovať nasledujúce informácie:

 • názov projektu
 • účel použitia dotácie
 • charakteristika projektu
 • rozpočet
 • doplňujúce informácie

 

Žiadosť je potrebné podať:

elektronicky v dotačnom informačnom systéme a zároveň

v listinnej podobe – vytlačená priamo z dotačného informačného systému, podpísaná žiadateľom, opečiatkovaná (ak žiadateľ používa pečiatku)

Okrem riadnych dotácií ÚSŽZ v odôvodnených prípadoch schvaľuje žiadosti o mimoriadnu dotáciu. Tie sa tiež predkladajú cez dotačný informačný systém na základe zverejnenej výzvy alebo mimoriadneho rozhodnutia predsedu ÚSŽZ.

 

 

V prípade otázok neváhajte kontaktovať teritorialistky pre vašu krajinu:

Mgr. Ida DESZKÁSOVÁ
– spracovanie dotácií (vrátane kontroly vyúčtovania) za krajiny: Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Slovensko, Rumunsko
Tel.: 00421/2/57 20 05 28
E-mail: ida.deszkasova@uszz.gov.sk

Mgr. Jana KOPANICOVÁ
– spracovanie dotácií (vrátane kontroly vyúčtovania) za Srbsko
Tel.: 00421/2/57 20 05 17
E-mail: jana.kopanicova@uszz.gov.sk

Ing. Janka TÖMÖL
– spracovanie dotácií (vrátane kontroly vyúčtovania) za krajiny: EURÓPA (okrem Českej republiky, Maďarska, Poľska, Slovenska, Srbska a Rumunska), Austrália, Kanada, USA, štáty Južnej Ameriky, štáty Afriky, štáty Ázie
Tel.: 00421/2/57 20 05 44
E-mail: janka.tomol@uszz.gov.sk