V stredu 5. apríla 2023 sa v Bratislave uskutočnilo 8. zasadnutie Školskej komisie pre západnú Európu a zámorie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Zasadnutie sa uskutočnilo hybridnou formou. Prezenčne sa zúčastnili zástupcovia vzdelávacích centier a víkendových škôl z Nemecka, Veľkej Británie, Írska, Rakúska, Švajčiarska a Cypru. Online sa pripojili ďalší zástupcovia centier z USA, Talianska, Nemecka, Francúzska a Islandu.

Podľa informácií z ISEIA sa aktuálne v týchto centrách vzdeláva 1075 žiakov v prezenčnom vzdelávaní, z toho je 332 v predškolskom veku, 503 detí na 1. stupni a 280 na druhom stupni. Počet učiteľov v týchto centrách je 204, z toho je 120 s pedagogickým vzdelaním. Online formou sa vo vzdelávacích centrách vyučuje 257 žiakov.

Zasadnutie viedol podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Peter Prochácka. V úvode odovzdal menovací dekrét predsedníčke sekcie, Jarmile Buchovej z Mníchova, ktorá zároveň pôsobí aj ako predsedníčka asociácie vzdelávacích centier ISEIA (podrobné informácie o činnosti a projektoch ISEIA je možné vidieť na webovej stránke www.iseia.eu).

Zasadnutie bolo venované postaveniu jednotlivých vzdelávacích centier v západnej Európe, v kontexte implementácie novej Koncepcie štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie 2022 – 2026 a v kontexte úloh, ktoré sú obsahom Vykonávacieho plánu k novej koncepcii. Práve úloha vytvoriť pracovnú skupinu na zlepšenie podmienok a postavenia slovenských vzdelávacích vo svete bola dôvodom na prizvanie viacerých hostí z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ako aj kolegov z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVAM), ktorí živo diskutovali o zložení pracovnej skupiny, jej cieľoch a spôsobu jej činnosti. Nasledujúce zasadnutie pracovnej skupiny by sa malo konať koncom októbra 2023, pravdepodobne opäť hybridnou formou.

Na zasadnutí školskej komisie sa zúčastnili a prezentovali aj hostia z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, z Univerzity Komenského v Bratislave, pôsobiaci na pracoviskách, ktoré spolupracujú s krajanskými žiakmi, študentami a učiteľmi po celom svete. Taktiež bola na členom komisie predstavená nová učebnica Aha, slovenčina!, pomôcka pre pedagógov a rodičov, ktorá vznikla v rámci projektu Slovenčina pre deti cudzincov. Projekt a jeho výstupy odprezentovali Alona Kurotová a Iveta Tunegová zo súkromnej jazykovej školy iCan. Podrobné info k projektu na https://www.statpedu.sk/sk/erasmus-slovencina-deti-cudzinccov.html a https://slokia.sk/erasmus-2019-1-sk01-ka201-060698

V rámci sprievodného programu pripravil ÚSŽZ pre prítomných členov a členky komisie možnosť komentovanej prehliadky v novootvorenej Slovenskej národnej galérii v Bratislave.

Ďakujeme všetkým účastníkom za aktívnu účasť na zasadnutí a tešíme sa opäť na osobné stretnutia v priebehu roku a na zasadnutí komisie o rok v Bratislave.

 

PROGRAM 8. ZASADNUTIA

 1. Otvorenie zasadnutia – P. Prochácka, podpredseda ÚSŽZ
 2. Menovanie Jarmily Buchovej za predsedníčku Školskej komisie Sekcie pre západnú Európu a zámorie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
 3. Predstavenie účastníkov zasadnutia z centier:

Veľká Británia: Dana Klampárová, Karin Koštialová, Dagmar Szabó a online Dagmar Smalley
Cyprus: Zuzana Nicolaou a online: Mariata Gundová
Francúzsko: online Betka de la Bouvrie
Island: online Oľga Kaciánová
Írsko: Andrej Pacher a Elena Michalčíková
Nemecko: Jarmila Buchová a online Viera Horch
Rakúsko: Jarmila Roser
Švajčiarsko: Petra Ondrčková
Taliansko: online Veronika Bella
USA: online Ingrid Sivčová – Kuzma

 1. Prezentácia učebníc Aha, Slovenčina! v rámci projektu Slovenčina pre deti cudzincov – pomôcka pre pedagógov a rodičov, A. Kurotová/I. Tunegová, iCan
 1. Plán aktivít v roku 2023, otvorené otázky:
  • Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici: pani Zuzana Drugová informovala o termínoch letných táborov pre deti.
  • Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici: pani Zuzana Kováčová Švecová, pani Miroslava Knapková, prorektorka Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – informovali o metodických školeniach pre učiteľov slovenčiny vo vzdelávacích centrách a o nových kartových hrách Hláskovo.
  • Studia Akademica Slovaca, Filozofická fakulta Univerzity Komenského: pani docentka Jana Pekarovičová informovala o letnej škole slovenčiny a o metodickom školení pre učiteľov.
  • Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí: podpredseda Peter Prochácka informoval o organizácii letných táborov a zdôvodnil ich navýšený počet na tento rok. Všetky termíny a pridelené počty účastníkov pre jednotlivé krajiny zašle Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v termíne do 21.4.2023.
 1. Podpredseda ÚSŽZ Peter Prochácka informoval o implementácii Koncepcie štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie 2022 – 2026 a Vykonávacieho plánu I, o vytvorení pracovnej skupiny ÚSŽZ na riešenie otázok ohľadom postavenia vzdelávacích centier v zahraničí a o príprave Vykonávacieho plánu II.

Prediskutované úlohy z Vykonávacieho plánu I:
Bod 3.2.: V spolupráci s pedagogickými fakultami na Slovensku podporovať možnosti vysielania študentov pedagogických smerov zo slovenských univerzít na stáže a pedagogickú prax do vzdelávacích centier v zahraničí.
Bod 3.5.: Zriadiť pracovnú skupinu, ktorej členmi budú zástupcovia ÚSŽZ a MŠVVaŠ SR a iných relevantných inštitúcií, a ktorá sa bude zaoberať postavením a činnosťou vzdelávacích centier a ich eventuálnej certifikácii.
Dohodli sme sa, že členmi skupiny budú zástupcovia centier, ktorí:

  1. sú členmi Školskej komisie Sekcie pre západnú Európu a zámorie ÚSŽZ
  2. majú pedagogické vzdelanie a pôsobia ako učitelia detí v slovenských vzdelávacích centrách
  3. jeden zástupca za krajinu.
 1. Diskusia o pracovnej skupine ÚSŽZ na riešenie otázok o postavení vzdelávacích centier – ÚSŽZ, MŠVVaŠ SR, NIVAM.

Martina Malíková, riaditeľka odboru rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce MŠVVaŠ SR Bratislava, SR
Slávka Veningerová, odbor predprimárneho vzdelávania a základných škôl sekcia predprimárneho a základného vzdelávania MŠVVaŠ SR
Kamila Dankovčíková, Sekcia stredných škôl MŠVVaŠ SR
Jana Píšová, Karol Csiba, Svetlana Síthová, NIVAM

 1. Diskusia, formulovanie a schválenie záverov zasadnutia
 2. Slovenská národná galéria – komentovaná prehliadka

 

ZÁVERY:

Prítomní členovia sekcie:

 • oceňujú pôsobenie a aktivity Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej len „ÚSŽZ“) zamerané na oblasť školstva a vzdelávania Slovákov žijúcich v zahraničí;
 • oceňujú zabezpečenie financovania učebníc mimoriadnou dotáciou zo strany ÚSŽZ;
 • oceňujú vyčlenenie finančných prostriedkov ÚSŽZ na zabezpečenie letných táborov pre krajanskú mládež – spolu 6 táborov;
 • oceňujú vyčlenenie vytvorenie pracovnej skupiny na riešenie problematiky komisionálnych skúšok, certifikácie centier a tvorby vzdelávacích štandardov pre výučbu slovenského jazyka v zahraničí;
 • oceňujú doterajšiu podporu, ktorú ÚSŽZ poskytoval na zabezpečenie priestorov pre výučbu slovenského jazyka a reálií v západnej Európe a v zámorí a odporúčajú, aby v rámci svojich možností zvážil navýšenie tejto podpory do budúceho dotačného obdobia.