Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) oznamuje záujemcom o dotáciu, že úrad pracuje na zlepšení dotačného informačného systému (DIS) a vytvorení vnútorných predpisov, ktoré reflektujú skúsenosti z procesu prijímania a vyhodnocovania žiadostí z minulých rokov, podnety zo spolupráce so žiadateľmi a taktiež strategické dokumenty Slovenskej republiky týkajúce sa podpory Slovákov žijúcich v zahraničí a starostlivosti o krajanov v zahraničí.

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie bude uverejnená na prelome rokov 2023 a 2024.

ÚSŽZ bude pri posudzovaní žiadostí o dotáciu klásť dôraz na kvalitu vypracovania žiadosti, ktorá by mala obsahovať dostatok informácií o projekte, o jeho pozitívnom vplyve na krajanskú komunitu a merateľných ukazovateľoch tohto vplyvu.

Žiadateľom o dotáciu preto odporúčame, aby si vopred dôkladne premysleli a pripravili koncept svojich projektov v súlade s nasledovnými odporúčaniami:
 • Zlučovať projekty z jednej oblasti a podprogramu do jednej žiadosti (napr. všetky kultúrne podujatia chystané počas roka, vydavateľská činnosť, výskumné aktivity, rôzne vzdelávacie aktivity, atď.)
 • Čo najkonkrétnejšie určiť predpokladaný termín uskutočnenia projektov a časový horizont (ak projekt nie je celoročne trvajúcou aktivitou, nestačí uviesť celý kalendárny rok).
 • Zadefinovať, či má projekt miestnu úroveň, regionálnu úroveň, národnú úroveň alebo medzinárodnú úroveň.
 • Dôsledne rozpracovať fázy uskutočnenia projektu, opísať potrebné aktivity a formu realizácie (plánovacie aktivity, príprava, propagácia, samotná realizácia, spätná väzba, vyhodnotenie projektu, atď.)
 • Určiť a popísať cieľovú skupinu pre projekt – jej veľkosť, charakteristiky, ako bude do projektu zapojená, aký má pre ňu projekt prínos:
  • primárna cieľová skupina – priamy dopad, komu je projekt určený
  • sekundárna cieľová skupina – nepriamy dopad na dotknuté skupiny
 • Uviesť konkrétne formy propagácie projektu a informovania o jeho uskutočnení, v rámci opisu propagácie upresniť aj formu propagácie ÚSŽZ a Slovenskej republiky.
 • Definovať ciele a pridanú hodnotu pre krajanskú komunitu, ktoré by mal projekt priniesť:
  • definovať predpokladané merateľné ukazovatele (počet účastníkov celkovo, početnosť publika, počet výstupov, rozsah propagácie projektu, počet recenzií/mediálnych výstupov a spätnej väzby cieľovej skupiny, ďalšie merateľné výsledky)
  • Definovať dlhodobý prínos a udržateľnosť projektu – dopady projektu na ďalšie aktivity komunity, ďalšie kroky zvyšujúce úspešnosť a čo najdlhšie trvanie vplyvu projektu
 • Uviesť predbežné zdroje financovania, predpokladaný vklad vlastných prostriedkov a iných zdrojov financovania:
  • Uviesť ďalšie grantové schémy, v ktorých sa žiadateľ uchádza o podporu projektu (aj v prípade, že v čase podania žiadosti ešte žiadateľ nedisponuje výsledkom rozhodnutí v iných grantových schémach),
  • V prípade nákupu vybavenia doložiť minimálne tri cenové ponuky,
  • Uviesť, či výstup/cieľ projektu bude krajanskej komunite k dispozícii zadarmo alebo za poplatok, akej skupine bude prístupný a v akom rozsahu (v prípade podujatia – či sa bude vstupné vyberať, či bude dobrovoľné, prístupné verejnosti alebo vybranej skupine; ak ide o službu či tovar – kniha, časopis, CD, aplikácia, atď., či bude k dispozícii zadarmo alebo za poplatok, atď.)

V prípade záujmu o konzultáciu sú Vám k dispozícii príslušní pracovníci úradu – oslovte teritorialistku zodpovednú za Vašu krajinu.

Dovoľujeme si pripomenúť, že informácie uvedené v žiadosti o dotáciu, ktoré nepreukážu dostatočnú kvalitu projektu, môžu viesť k rozhodnutiu úradu neudeliť dotáciu. Na dotáciu nie je právny nárok.

Ďalej Vás informujeme, že úhrada dotácií je podmienená ukončením administratívnej finančnej kontroly vyúčtovania projektov za predchádzajúce roky, preto odporúčame prijímateľom dotácií aktívnu spoluprácu pri výkone kontroly vykonanej úradom.