Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí – odbor osvedčení a právny/osobný úrad (ODOP) oznamuje verejnosti, že z organizačno-technických dôvodov dochádza k dočasnej zmene stránkových dní v agende žiadostí o vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí.

V dňoch 28. februára 2024 až 10. marca 2024 nebude možné vybavovať nasledovné záležitosti súvisiace s osvedčením Slováka žijúceho v zahraničí:

• odovzdanie vydaného osvedčenia žiadateľovi po zverejnení informácie o jeho vydaní na webovom sídle úradu,
• opakované vydanie osvedčenia po uplynutí jeho platnosti,
• vydanie osvedčenia z dôvodu straty, odcudzenia, zničenia alebo poškodenia osvedčenia/preukazu alebo zmeny údajov uvedených v osvedčení/preukaze,
• prijímanie podaní a dokladov k už podaným a zaevidovaným žiadostiam o vydanie osvedčenia,
• preberanie neplatných osvedčení/preukazov.

Predpokladaný prvý stránkový deň bude pondelok 11. marca 2024.

 

Ďakujeme za pochopenie.