V stredu 13. marca 2024 na základe rozhodnutia Vlády SR končí Miloš Koterec vo funkcii predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Novou predsedníčkou úradu bude od štvrtka 14. marca Dagmar Repčeková.

Do pozornosti krajanskej verejnosti dávame príhovor Miloša Koterca, ktorým sa lúči s komunitou Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

Vážení krajania,

som presvedčený, že všade vo svete, kde žijete, je prostredie vhodné na rozvoj slovenského národného povedomia. Mojím poslaním ako predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí bolo hľadať záchytné body takýchto prostredí, podporiť kreativitu a angažovanosť osobitne mladej generácie, systematicky posilňovať národnú identitu a slovenský jazyk, podporovať oveľa väčšie obojstranné väzby, ako aj prítomnosť zahraničných Slovákov na Slovensku a Slovenska medzi Slovákmi v zahraničí. Úrad si za môjho pôsobenia dal za cieľ realizovať také aktivity, aby sa zahraniční Slováci cítili skutočnou súčasťou slovenského národa.

Od konca júna 2023, kedy som prevzal funkciu predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sme spoločne dosiahli viacero úspechov a rozbehli dôležité zmeny vo fungovaní tejto inštitúcie. V snahe podporovať projekty, ktoré vytvárajú dlhodobé hodnoty pre krajanské komunity a vychádzajú z ich vnútorných potrieb, sme začali pri redefinovaní koncepcie starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí pracovať na tvorbe procesných ukazovateľov, na základe ktorých budeme vedieť oveľa pregnantnejšie definovať kvalitu, udržateľnosť, rozvojový potenciál, či angažovanosť do budúcnosti a obzvlášť mladej generácie. Jedným z výsledkov je nová, veľmi podrobná smernica o dotačnom procese úradu, ktorá nám pomôže orientovať sa a podporovať tvorbu osobitne dôkladne pripravených, kvalitných a kreatívnych krajanských projektov. Dotačný proces si rovnako kladie za cieľ posilniť transparentnosť, systémovosť, analyzovať a aktualizovať priority, skrátka stať sa profesionálnym nástrojom podpory budovania slovenskosti v cudzom prostredí.

Za relatívne krátky čas môjho pôsobenia sa podarilo začať aj proces významnej digitálnej transformácie úradu, začali sme optimalizovať mnohé procesy a mechanizmy, vrátane zvyšovania profesionalizácie odborníkov úradu a jeho spolupracovníkov. Rozvinuli sa viaceré spolupráce s odbornými garantmi pri hodnotení projektov, na ktoré úrad nemá možnosť poskytnúť odbornú kapacitu. Úrad mal množstvo nevyriešených problémov z minulosti týkajúcich sa administrácie už udelených dotácií, ktoré limitovali ďalšie možnosti dotačnej podpory. Tie sa nám podarilo načas vyriešiť a zabránili sme tak diskriminácii veľkého počtu žiadateľov, ktorí by inak o dotáciu v tomto roku nemohli požiadať. Zo zreteľa sme nespustili ani problematiku vydávania osvedčení, kde sme našli niekoľko oblastí na racionalizáciu a vylepšenie procesov, ako aj možností spolupráce s ďalšími vecne príslušnými rezortami Vlády SR pre zabezpečenie čo najlepšej služby pre krajanov, ktorí majú o tieto dokumenty, jasne potvrdzujúce ich slovenskú identitu, záujem.

Ďalšou dôležitou misiou môjho pôsobenia bolo tiež vytvorenie stratégie pre zabezpečenie stabilného a dôležitého miesta úradu pri vytváraní a implementácii národných politík pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Okrem kľúčových spoluprác s mnohými inštitúciami sme začali vytvárať plány pre vylepšenie pozície úradu v rámci štátnej správy a hľadať ďalšie spôsoby financovania podpory Slovákov žijúcich v zahraničí aj v rámci podporných politík Európskej únie.

Mal som tú česť spoznať mnohých z Vás prostredníctvom našich podujatí ako Pamätný deň Slovákov žijúcich v zahraničí, v rámci krajanských programov na folklórnych slávnostiach v Detve a počas služobných ciest. Vnímam, že Slovenská republika potrebuje reštartovať a zintenzívniť prístup ku krajanskej problematike, väčšie prepojenie slovenského zahraničia so Slovenskom a aj krajanských komunít medzi sebou navzájom. Práve bohatý, zmysluplný život krajanských komunít má byť stimulom, aby sa slovenskosť v zahraničnom priestore udržiavala a priťahovala taktiež nové, mladé generácie. Úrad chce aj napriek svojim obmedzeným možnostiam reagovať na aktuálne potreby všetkých krajanov, či už ide o tradičné autochtónne slovenské komunity, alebo mladé živé komunity novej diaspóry. Je tu aj pre tých, ktorí o podpore Slovenska pre krajanov nepočuli, prípadne ju nepotrebujú, ale majú veľký záujem o spoluprácu so Slovenskom, chcú byť v priamom kontakte so svojou rodnou krajinou.

Je mi ľúto, že z osobných dôvodov musím svoju misiu predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí ukončiť a nebudem môcť byť pri komplexnej implementácii týchto procesov a plánov. Avšak, ak to bude čo i len trochu v mojich možnostiach, budem aj naďalej podporovať každú činnosť v prospech krajanských komunít. Mal som možnosť tu byť s vami relatívne krátko, ale môžem prehlásiť, že som sa takpovediac stal jedným z Vás. Želám Vám veľa šťastia a úspechov vo Vašej bohumilej činnosti pri zveľaďovaní slovenskosti vo Vašom prostredí a som presvedčený, že moja nástupkyňa pani predsedníčka Dagmar Repčeková, ktorej týmto prajem do práce veľa zdaru, posunie kvalitný výkon úradu v prospech Vás ešte na vyššiu úroveň.

 

Ďakujem Vám za spoluprácu

 

Miloš Koterec