Výzva na externých odborných hodnotiteľov žiadostí o dotácie ÚSŽZ v rámci štátnej podpory Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Vážená odborná verejnosť,

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej len „ÚSŽZ“) vyhlasuje výzvu na účasť v Dotačnej komisii, ktorá bude posudzovať predložené žiadosti na podporu projektov zameraných na podporu národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Hľadáme expertov na hodnotenie v nasledovných oblastiach podpory:

  1. Vzdelávanie, veda a výskum
  2. Kultúra
  3. Informácie
  4. Médiá

ÚSŽZ týmto vyzýva odbornú verejnosť na prihlásenie sa k účasti na procese posudzovania predložených projektov.

Hľadáme uchádzačov, ktorí spĺňajú nasledujúce kritériá:

  • sú odborníkmi v niektorej z uvedených oblastí,
  • dokážu objektívne posúdiť projekty, ktoré žiadajú o dotáciu,
  • majú povedomie o slovenských krajanských komunitách v zahraničí,
  • majú ukončené VŠ vzdelanie,
  • prax v danom odbore aspoň 5 rokov,
  • bezúhonnosť.

Pri hodnotení projektov bude kladený dôraz na odbornú kvalitu projektov, ich dlhodobú udržateľnosť a prínos pre komunitu Slovákov žijúcich v zahraničí.

V záujme vylúčenia zaujatosti v rámci pridelenia žiadostí na hodnotenie a v priebehu hodnotenia, je hodnotiteľ povinný pri podpise dohody o vykonaní práce podpísať aj Čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií, mlčanlivosti a vylúčení zaujatosti.

Predpokladaný termín hodnotenia projektov a zasadnutia Dotačnej komisie je apríl 2024.

Činnosť externých hodnotiteľov vykonávaná na základe menovania predsedom ÚSŽZ formou Dohody o vykonaní práce je honorovaná.

V prípade záujmu nám zašlite svoj profesijný životopis do 20.03.2024 na emailovú adresu dotacnakomisia@uszz.gov.sk

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí