Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
vyhlasuje

VÝZVU NA PREDKLADANIE PROJEKTOV NA KÚPU, REKONŠTRUKCIU, PRÍSTAVBU ALEBO VÝSTAVBU NEHNUTEĽNOSTI – BUDÚCEHO SLOVENSKÉHO CENTRA V NOVOM SADE

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej len „úrad“) v zmysle zákona č. 474/2005 o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle § 8a zákona č. 523/2024 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a platných vnútorných predpisov úradu č. 23/2021 z 30. septembra 2021 (Smernica о poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí) a č. 24/2021 z 30. septembra 2021 (Metodický pokyn o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí) v znení Dodatku č. 1 k vnútornému predpisu č. 23/2021  z 22.11.2021, Dodatku č. 1 k vnútornému predpisu č. 24/2021 z 22.11.2021, Dodatku č. 2 k vnútornému predpisu č. 23/2021 z 18.3.2022 a Dodatku č. 3 k vnútornému predpisu č. 23/2021 z 01.06.2022, zverejňuje výzvu na predkladanie projektov na kúpu, rekonštrukciu, prístavbu alebo výstavbu nehnuteľnosti – budúceho slovenského centra v Novom Sade v Srbsku (ďalej len „budova SC“).

Hlavným cieľom poskytnutia dotácie na kúpu, rekonštrukciu, prístavbu alebo výstavbu budovy SC je zabezpečiť trvalé sídlo pre reprezentatívne celomenšinové inštitúcie a organizácie Slovákov žijúcich v Srbsku, ktoré pôsobia v oblasti kultúry, médií a vzdelávania a vo svojej podstate majú za cieľ chrániť, zveľaďovať a rozvíjať slovenskú identitu v Srbsku.

Slovenské centrum v Novom Sade bude koncentrovať slovenský kultúrny a mediálny priestor v hlavnom meste pokrajiny Vojvodina a pôsobiť bude tak dovnútra, smerom k vlastnej slovenskej komunite, ktorú reprezentuje, ako aj smerom navonok k iným etnikám, menšinám alebo väčšinovému národu. Ide o reprezentačné centrum, v ktorom budú prebiehať kultúrne, mediálne a iné aktivity Slovákov vo Vojvodine. Projekt má za cieľ odbremeniť celomenšinové slovenské inštitúcie a organizácie od platenia vysokých položiek na nájomné v Novom Sade a vytvoriť tým podmienky na vyššiu podporu programovej činnosti uvedených subjektov.

Základné požiadavky na budovu SC:

 1. Umiestnenie – budova SC by mala byť situovaná v blízkosti centra Nového Sadu s dobrou dostupnosťou či už pre peších, osobné automobily alebo hromadnú dopravu, možnosť vlastného parkovania vítaná,
 2. Úžitková plocha – celková minimálna využiteľná podlahová plocha musí byť 500 m2,
 3. Rozloženie – budova SC by mala poskytovať priestory pre aspoň 10 kancelárií, 4 miestnosti vhodné pre skladové a archívne priestory, konferenčnú miestnosť, výstavnú sieň, spoločenskú miestnosť vhodnú na konanie tanečných, speváckych a divadelných predstavení, kuchynku a sociálne zariadenia.

Administratívne požiadavky k predkladaným projektom (všetky predkladané úradné dokumenty v srbskom jazyku je potrebné dodať úradne preložené
do slovenského jazyka):

 1. oficiálna žiadosť na poskytnutie dotácie na projekt na kúpu, rekonštrukciu, prístavbu alebo výstavbu nehnuteľnosti – budúceho slovenského centra v Novom Sade v Srbsku, ktorá musí obsahovať:
  • jasne definovaný účel dotácie (kúpa, rekonštrukcia, prístavba alebo výstavba nehnuteľnosti),
  • požadovanú výšku dotácie v EUR, informáciu o peňažnom vklade zo strany žiadateľa a finančný plán projektu,
  • základné informácie o žiadateľovi (musí byť právnická osoba) – presný názov žiadateľa; adresa sídla; korešpondenčná adresa, ak sa odlišuje od adresy sídla; telefonický a mailový kontakt na žiadateľa; meno, priezvisko a funkcia štatutára,
  • vlastnoručný podpis štatutára,
 2. vypracovaný scenár realizácie, v ktorom bude jasne viditeľné splnenie všetkých základných požiadaviek na budovu SC; musí obsahovať bližšiu charakteristiku nehnuteľnosti ako aj vizualizáciu, orientačný odhad rozpočtu nákladov a približný časový harmonogram celého projektu,
 3. výpis listu vlastníctva budovy v prípade, že ide o rekonštrukciu alebo prístavbu budovy, alebo výpis listu vlastníctva pozemku v prípade, že ide o výstavbu budovy,
 4. čestné prehlásenie žiadateľa, že nehnuteľnosť (prípadne predmetná časť nehnuteľnosti) bude najmenej po dobu 50 rokov slúžiť v zmysle zákona č. 474/2005 o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s cieľom poskytnutia dotácie,
 5. čestné prehlásenie žiadateľa obsahujúce nasledovné:
  • mám vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom Slovenskej republiky, s rozpočtami vyšších územných celkov v Slovenskej republike a s rozpočtami obcí v Slovenskej republike,
  • nie je voči mne vedené konkurzné konanie, nie som v konkurze, reštrukturalizácii a nebol proti mne zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt),
  • nie je voči mne vedený výkon rozhodnutia tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt),
  • neporušil/a som zákaz nelegálneho zamestnávania tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt),
  • nemám evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči mne pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt),
  • som ochotný/á Úradu poskytnúť súčinnosť pri zabezpečovaní dokumentačnej činnosti o Slovákoch žijúcich v zahraničí a pri zhromažďovaní, ochrane, vedeckom a odbornom zhodnocovaní dokumentov v zmysle Zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí,
  • nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt),
  • nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie,
  • nemám nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty z vlastnej daňovej povinnosti,
  • potvrdzujem, že tie isté výdavky nie sú a ani nebudú duplicitne vyúčtované aj u iných poskytovateľov finančných prostriedkov.

 

Doplňujúce informácie:

Počet predložených projektov za jeden subjekt nie je obmedzený.

Každý projekt je potrebné doručiť v samostatnej obálke s viditeľným označením „VÝZVA – NOVÝ SADv stanovenej lehote na adresu úradu:

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Palisády 29/A
817 80 Bratislava 15
Slovenská republika

Výsledok výzvy bude zverejnený na stránke úradu po 28.07.2023.

 Časový harmonogram výzvy na predkladanie projektov na kúpu, rekonštrukciu, prístavbu alebo výstavbu nehnuteľnosti – budúceho slovenského centra v Novom Sade:

 • od 1.06.2023 do 30.06.2023 – lehota na zaslanie projektov v listinnej podobe poštou (rozhodujúci je dátum odoslania z pošty) alebo na osobné doručenie do sídla úradu,
 • od 1.07.2023 do 23.07.2023 kontrola splnenia formálnych požiadaviek projektov,
 • od 24.07.2023 do 28.07.2023 – vyhodnocovanie správne podaných projektov.

 

 

 

Mgr. Milan Ján Pilip v. r.

predseda

 

 

Výzva vo formáte .pdf na stiahnutie TU