Aktuálna výzva na predkladanie žiadostí o dotácie

VÝZVA PRE KRAJANOV: Predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2021!

hlavná foto

Vážení krajania, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej len „úrad“) v zmysle § 5 zákona č. 474/2005 o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov a platných vnútorných predpisov úradu č. 2/2017 z 2. augusta 2017 (Smernica о poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí) a č. 3/2017 z 2. augusta 2017 (Metodický pokyn o poskytovaní dotáciív pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí) zverejňuje VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU NA ROK 2021  (ďalej len „žiadosti“) na účely v zmysle uvedeného zákona pre oblasti:

 

a)    vzdelávanie, veda a výskum,
b)    kultúra,
c)    informácie,
d)    médiá.

Hlavným cieľom poskytovania dotácií, ako súčasti štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí, bude i naďalej podpora aktivít zameraných  na oblasť posilňovania národného povedomia, kultúrnej a jazykovej identity Slovákov žijúcich v zahraničí, podpora ich inštitúcií zriadených na dosiahnutie tohto účelu a podpora vzťahov medzi Slovenskou republikou a Slovákmi žijúcimi v zahraničí.

Prioritou v pôsobnosti úradu zostáva najmä podpora zvyšovania úrovne vzdelávania detí a mládeže, a to predovšetkým z hľadiska znalosti jazyka a upevnenia národnej identity. Rovnako bude podporovaná informatizácia s cieľom vytvoriť lepšie predpoklady pre šírenie informácií, prístup k informáciám krajanských komunít, vytvorenie podmienok pre rozvoj a zefektívnenie kontaktov medzi krajanmi po celom svete a zefektívňovanie spolupráce medzi úradom a krajanmi.

Preferované budú projekty s dlhodobejším účinkom.

V súvislosti s VÝZVOU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU NA ROK 2021 si dovoľujeme uviesť niekoľko dôležitých upozornení pre žiadateľov.

–          Termín registrácie žiadostí 2021 v elektronickom dotačnom systéme: od 1.10.2020 0:00 do 30.11.2020 23:59 (pozor na časové pásma – dotačný systém je nastavený podľa časového pásma SR!).

–          Žiadosť si treba vytlačiť rovno z dotačného systému (vrátane povinných príloh) a poslať poštou do 1.12.2020 (rozhoduje pečiatka na obálke) alebo osobne priniesť na ÚSŽZ do 1.12.2020.

–          ÚSŽZ apeluje na žiadateľov, aby na podporené podujatie dodali avízo o podujatí 10 dní pred termínom udalosti a následnej cca 30-40 riadkovej informácie (riportu, reportáže) s 5-8 dokumentárnymi/reportážnymi fotografiami v digitálnej podobe na mail do 7 dní po udalosti, aby vaše aktivity mohli byť zverejnené v internetových médiách ÚSŽZ.

–          Nezabudnite na povinnosť uvádzať logo ÚSŽZ v tlačovinách, pozvánkach na podujatia a pod. – v novej podobe! Viď web ÚSŽZ:https://www.uszz.sk/sk/loga-na-stiahnutie . Rovnako aj na povinnosť poslať 5 výtlačkov publikácií/ vydaných CD a DVD na ÚSŽZ.

–          Dbajte na to, aby ste ako žiadatelia riadne a včas vyúčtovali dotácie za rok 2020 v zmysle termínov uvedených v zmluve.

–          Zároveň v žiadostiach uvádzajte aktuálnu a platnú adresu a priebežne si kontrolujte v mailovej pošte aj spam, keďže ÚSŽZ vyzýva k odstráneniu nedostatkov v žiadostiach prostredníctvom dotačného systému a na mail vám chodí notifikácia.

***

Základnými kritériami na posúdenie žiadosti sú:

a)    súlad projektu so zákonom o Slovákoch žijúcich v zahraničí, s pripravovanou Koncepciou štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie rokov 2021 – 2025 a s prioritami úradu,

b)    kultúrno-spoločenský význam projektu v komunite,

c)    prínos realizácie projektu pre cieľovú skupinu,

d)    predpokladaná efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov,

e)    vyúčtovanie dotácie v termíne a spôsobom stanoveným v dotačnej zmluve a vnútorných predpisoch úradu a poskytovanie súčinnosti pri vyúčtovaniach.

.

***

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi len na základe elektronickej a zároveň aj písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie. Elektronicky – prostredníctvom elektronického online systému TU ( https://dotacie.uszz1.sk )Žiadosť o poskytnutie dotácie a Zmluva o poskytnutí dotácie musia byť v súlade s ustanoveniami smerníc č. 2 a č. 3/2017 z 2. augusta 2017, zverejnenými na našej webovej stránke. Žiadosti vyplnené na starých tlačivách nebudú akceptované. Listinnú podobu žiadosti je potrebné vytlačiť si priamo z elektronického dotačného systému ÚSŽZ.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte teritorialistu zodpovedného za vašu krajinu.

***

Písomnú žiadosť je potrebné zaslať na adresu:

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Palisády 29
817 80 Bratislava 15
Slovenská republika

Žiadosti vrátane povinných príloh sa predkladajú úradu najneskôr do 30. novembra 2020, pričom rozhodujúci je dátum registrácie v elektronickom systéme a dátum poštovej pečiatky na obálke písomne zaslanej žiadosti, ktorá musí byť zaslaná najneskôr 1 deň po uzatvorení elektronického registračného systému, t.j. 1. decembra 2020.ÚSŽZ akceptuje aj žiadosti doručené osobne na adresu  Úradu do 1.12.2020. Žiadosti, ktoré nebudú spĺňať tieto kritériá, budú z ďalšieho posudzovania vyradené.

Každá doručená žiadosť bude zaevidovaná odborom teritoriálnym a ekonomicko-dotačným a bude jej pridelené evidenčné číslo podľa poradia v registri žiadostí vo formáte ČÍSLO ŽIADOSTI/SKRATKA KRAJINY/2021. Po úspešnej evidencii žiadosti elektronickým systémom žiadateľ dostane prostredníctvom emailu vyrozumenie o zaevidovaní žiadosti a čísle, ktoré bolo pridelené jeho žiadosti.

V prípade, ak sa počas administratívnej kontroly zistí, že žiadosť nespĺňa predpísané náležitosti uvedené v zákone, vo výzve, ostatných usmerneniach a vnútorných predpisoch, ktoré tvoria prílohy výzvy, úrad vyzve žiadateľa, aby v lehote do 15 dní od doručenia výzvy odstránil nedostatky alebo neúplnú žiadosť doplnil. Úrad svoju výzvu na odstránenie nedostatkov žiadateľom zasiela elektronicky iba raz a nebude ju opakovať.

Vzhľadom k tomu, že komunikácia ohľadne odstránenia nedostatkov v žiadosti sa bude uskutočňovať výlučne elektronicky (emailom), žiadatelia o dotácie musia dbať na to, aby v žiadosti uviedli svoju funkčnú emailovú adresu. Zároveň je potrebné počas výzvy pravidelne kontrolovať prichádzajúce emaily, či neboli žiadatelia vyzvaní, aby odstránili nedostatky alebo doplnili svoju žiadosť.

Úrad upozorňuje, že na dotáciu nie je právny nárok.

Úrad bude posudzovať len tie žiadosti, ktoré budú spĺňať predpísané náležitosti, ktoré sú uvedené vo vnútorných predpisoch úradu č. 2/2017 z 2. augusta 2017 (Smernica о poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí)a č. 3/2017 z 2. augusta 2017 (Metodický pokyn o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí )a boli predložené úradu v stanovenom termíne.

Žiadosti, ktoré nebudú obsahovať všetky povinné prílohy v súlade so zákonom, výzvou a ostatnými usmerneniami a vnútornými predpismi úradu, ktoré tvoria prílohy tejto výzvy, nebudú akceptované a nebudú predložené na ďalšie hodnotenie. Rovnako budú automaticky vyraďované žiadosti subjektov, ktoré budú k 30.11.2020 uvedené v Centrálnom registri pohľadávok štátu. Zároveň upozorňujeme, že Úrad bude do tohto registra zaraďovať všetky subjekty, ktoré poskytnuté dotácie nevyúčtujú v stanovenom termíne a nebudú reagovať na výzvy ÚSŽZ.

Ďalšie podrobnosti o poskytovaní dotácií sa nachádzajú vo vnútorných predpisoch úradu č. 2/2017 (Smernica о poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí) a č. 3/2017 (Metodický pokyn o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí), ktoré sú prílohami tejto výzvy. Odpovede týkajúce sa často kladených otázok ohľadne dotačného procesu (https://www.uszz.sk/sk/najcastejsie-otazky-a-odpovede-o-dotaciach) nájdete takisto v prílohách tejto výzvy.

***

Časový harmonogram dotácií 2021:

do 30.11. 2020– lehota na podávanie žiadostí o dotáciu v r. 2020,

do 31.1. 2021–odstraňovanie formálnych nedostatkov žiadostí o dotáciu (iba jedna výzva)

a spracovanie žiadostí o dotáciu na hodnotenie,

do 01.03. 2021– zasadnutia dotačných subkomisií a dotačnej komisie,

od 15.03.2021–uzatváranie dotačných zmlúv a poskytovanie dotácií.

***

Základné dokumenty dotačného systému na rok 2020:

Smernica о poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (.doc formát)
Smernica о poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (.pdf formát)

Metodický pokyn o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (.doc formát)
Metodický pokyn o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (.pdf formát)

Často kladené otázky týkajúce sa dotačného procesu (.doc formát)

Príloha č. 2: Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu
Príloha č. 3: Špecifikácia projektu zameraného na vydávanie kníh, časopisov a audiovizuálnej tvorby
Príloha č. 4: Špecifikácia projektu pre školy, vzdelávacie a kultúrne centrá
Príloha č. 5: Špecifikácia projektu pre rekonštrukcie a zmeny stavieb

Zoznam vzdelávacích, kultúrnych a spoločenských podujatí (spolu)organizovaných úradom v roku 2021:

Úrad bude aj v roku 2021 z rozpočtu na dotácie uhrádzať náklady vybratých účastníkov podujatí (spolu)organizovaných úradom. Záujemcovia o účasť na týchto podujatiach môžu požiadať úrad o finančnú podporu na úhradu s tým spojených výdavkov (napr. strava, ubytovanie, cestovné) a to v rámci dotačnej oblasti Kultúra.

Zoznam podujatí:

  • Palárikova Raková (53.ročník), termín: apríl, Čadca a obec Raková, hlavní organizátori: Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Žilinský samosprávny kraj, Mesto Čadca, Obec Raková,
  • Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko  (28. ročník), termín: jún, Nové Zámky, organizátori: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo kultúry SR, Štátny pedagogický ústav, SPN – Mladé letá, Matica slovenská, Vydavateľstvo Matice slovenskej, Miestny odbor Matice slovenskej Nové Zámky, ZŠ na Nábrežnej.ul. v Nových Zámkoch a ÚSŽZ,
  • Pamätný deň Slovákov žijúcich v zahraničí, termín: 5. júl, Bratislava, hlavný organizátor: ÚSŽZ,
  • Krajanská nedeľa a Krajanský dvor v rámci 55. Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve (47. ročník Krajanskej nedele, 7. ročník Krajanského dvora), termín: júl, Detva, hlavní organizátori: Mesto Detva, ÚSŽZ,
  • Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnosti v Dulovciach (24. ročník), termín: júl, Dulovce, hlavní organizátori: Obec Dulovce a Miestny odbor Matice slovenskej v Dulovciach,
  • Stála konferencia „Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2021“, termín: október 2021, hlavný organizátor: ÚSŽZ

 

KONTAKTY NA TERITORIALISTKY

V RÁMCI DOTAČNÉHO SYSTÉMU: 

Mgr. Ida DESZKÁSOVÁ

– spracovanie dotácií (vrátane kontroly vyúčtovania) za krajiny: Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Slovensko

00421/2/57 20 05 32
ida.deszkasova@uszz.gov.sk 

Ing. Jana HANÁKOVÁ
– spracovanie dotácií (vrátane kontroly vyúčtovania) za krajiny: Srbsko, Rumunsko
00421/2/57 20 05 28
jana.hanakova@uszz.gov.sk 

Ing. Janka TÖMÖL
– spracovanie dotácií (vrátane kontroly vyúčtovania) za krajiny:  Európa (OKREM Českej republiky, Maďarska, Poľska, Slovenska, Srbska a Rumunska), Austrália, Kanada, USA, štáty Južnej Ameriky, štáty Afriky, štáty Ázie
00421/2/57 20 05 44
janka.tomol@uszz.gov.sk

 

Ďalšie aktuálne informácie, rady a pripomienky pre žiadateľov o dotácie budeme postupne zverejňovať okrem oficiálneho webového sídla ÚSŽZ aj na facebookovej stránke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí:  

https://www.facebook.com/uradpreslovakovzijucichvzahranici

 

 

Bratislava 1. októbra 2020

 

                                                                                                                     Mgr. Milan Ján Pilip v. r.

                                                                                                                           predseda ÚSŽZ