Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) oznamuje záujemcom o dotáciu na krajanskú činnosť, že zverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2024 a otvorenie online dotačného systému ÚSŽZ je odložené z dôvodu prebiehajúcich reformných zmien v prijímaní a udeľovaní dotácií. Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie bude uverejnená na prelome rokov 2023 a 2024.

Zmeny v dotačnom systéme a pri poskytovaní dotácií ÚSŽZ majú za cieľ zefektívniť podporu slovenskej diaspóry aj prácu ÚSŽZ v tejto oblasti.

Úrad bude pri posudzovaní podpory dotáciami uprednostňovať významnejšiu finančnú podporu pre kvalitné projekty na podporu krajanského povedomia s dlhodobým, merateľným vplyvom v prospech krajanov.


Žiadateľom o dotáciu preto odporúčame:

  •  predkladať projekty s významným vplyvom na krajanskú komunitu,
  • predkladať projekty, ktorých zámerom je prepájanie a spolupráca medzi krajanskými komunitami či krajanskými organizáciami, ktoré sa venujú podobnej činnosti,
  • uprednostňovať jednu súhrnnú žiadosť pre projekty v rovnakej oblasti a podprograme (napr. pre kultúrne podujatia v spolku počas roka podať len jednu žiadosť s informáciami o plánovaných podujatiach – nie za každé podujatie zvlášť),
  • dôsledne si pripraviť obsahovú stránku projektu s dôrazom na popis realizácie a jednotlivých aktivít,
  • uvádzať konkrétne ciele projektu a očakávané výstupy.

Viac odporúčaní pre žiadateľov o dotáciu na rok 2024 nájdete tu:
https://www.uszz.sk/aktuality-vo-veci-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-na-rok-2024-odporucania-pre-ziadatelov/

O otvorení dotačného systému aj pripravovaných zmenách bude Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí operatívne informovať na svojom webovom portáli www.uszz.sk a na sociálnych sieťach ÚSŽZ.

Záujemcov o dotáciu povzbudzujeme, aby využili tento čas na dôkladnú prípravu projektov a prípadné konzultácie s príslušnými pracovníkmi ÚSŽZ.

Taktiež prosíme prijímateľov dotácií z minulých rokov o čo najväčšiu súčinnosť v prípade, že ich ÚSŽZ kontaktuje v rámci výkonu administratívnej finančnej kontroly vyúčtovaní dotácií (AFK). Dobrá vzájomná komunikácia významne urýchľuje administratívne ukončenie zmluvného vzťahu pre konkrétnu dotáciu. ÚSŽZ pri výkone AFK oslovuje prijímateľov emailovou formou, preto odporúčame kontrolovať si emailovú schránku vrátane priečinka „spam“.