Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku a Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku pozývajú na Medzinárodnú konferenciu Združenia, spolky, organizácie a inštitúcie dolnozemských Slovákov, ktorá sa uskutoční 17. a 18. marca 2023 v Nadlaku (Rumunsko).

Medzinárodná vedecká konferencia Združenia, spolky, organizácie a inštitúcie dolnozemských Slovákov si vytyčuje cieľ zmapovať, charakterizovať, určiť náplň aktivít a v neposlednom rade zhodnotiť rozličné formy spolkového a inštitucionálneho združovania sa slovenských národnostných enkláv na Dolnej zemi. Vedomí si potreby spájania všetkých tvorivých síl, dolnozemskí Slováci veľmi rýchlo začali s formovaním združení a spolkov na najrozličnejšom základe: cirkevnom, kultúrnom, osvetovom, umeleckom, hospodárskom, finančnom, športovom atď. Z týchto prvých foriem sa postupne formovali reprezentačné organizácie a inštitúcie, ktoré vo svojej náplni doteraz majú imperatív organizovania a presadzovania záujmov slovenských dolnozemských enkláv.

Táto konferencia si berie za úlohu reflektovať uvedené formy združovania sa dolnozemských Slovákov v historickom i súčasnom nazeraní. Celý rad takýchto spolkov už zanikol a nezostal o ich činnosti komplexnejší obraz. Konferenčné príspevky z tohto kontextu by sa mali zamerať najmä na archívny výskum, aby sa  dospelo ku komplexnejším informáciám.

Na  strane druhej, synchrónny aspekt taktiež ponúka početné možnosti reflektovania tejto témy: príspevky z tohto radu by mali zodpovedať na otázku ako mnohopočetné súčasné formy spolkového a inštitucionálneho združovania sa dolnozemských Slovákov formujú aktuálny národný život týchto enkláv. Okrem základných podôb existencie týchto spolkov, organizácií a inštitúcií sa ponúka aj možnosť ich komparatívneho nazerania: tak vo vzťahu štátneho kontextu, ako aj dolnozemského, ale aj vo vzťahu k organizáciám a inštitúciám na Slovensku.

Dolnozemskí Slováci dokázali, že spojenými silami, resp. spolkovým organizovaním môžu efektívnejšie presadiť svoje záujmy v širšom spoločenskom, politickom a kultúrnom prostredí.

Veríme, že takto zameraná konferencia prinesie nové svetlo na túto významnú časť národného života dolnozemských Slovákov a podá aj komplexné svedectvo o súčasných podobách spolkového a inštitucionálneho života dolnozemských Slovákov.

Pozvánka na konferenciu 2023 (.pdf)

Prihláška na konferenciu 2023 (.doc)

 

 

Text: Mgr. Pavel HLÁSNIK, prvý podpredseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku