Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí Univerzity Mateja Bela organizuje od soboty 2. marca 2024 ďalšie online vzdelávanie v slovenčine pre všetky slovenské deti v zahraničí. Bude prebiehať každú 1. a 3. sobotu a to v mesiacoch marec – jún a september – november 2024 a je poskytované ZADARMO. Projekt je realizovaný v gescii Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Obsahom pravidelného online vzdelávania bude hravé učenie v priamej online interakcii v slovenčine, spev, pohyb, kreatívne činnosti a zábava. Po odbornej stránke bude online vzdelávanie vopred nastavené tak, aby jednotlivé hodiny na seba navzájom nadväzovali. Účastníci dostanú na každej z online hodín aj určité úlohy, ktoré si budú plniť medzi jednotlivými dňami s online vzdelávaním – čo bude do značnej miery motiváciou pre deti, aby sa na ďalšie online vzdelávanie pripravovali.

Stretneme sa vždy v 1. a 3. sobotu v mesiaci a to v dvoch rôznych časoch:

  • ráno 9.00 – 12.00 (SEČ/CET),
  • popoludní 13.00 – 16.00 (SEČ/CET)

Pre záujemcov z iných časových pásem bude zabezpečený záznam zo vzdelávania. Prihlásiť sa môžu individuálni záujemcovia, ale aj skupiny zo vzdelávacích centier. Zapojené deti môžu mať rôzny vek aj rôznu úroveň slovenčiny, je však dôležité, aby jazyk vedeli vnímať, keďže celé vyučovanie prebieha v slovenčine.

Organizátori z Metodického centra UMB približujú záujemcom tento projekt:
„Ideme proti tradičnému konceptu, podľa ktorého má žiak prísť na prvú hodinu a s ďalšími 20 deťmi rovnakého veku sa má učiť matematiku. Potom slovenčinu, angličtinu… Náplň jednotlivých predmetov integrujeme do konkrétnych tém a zadaní. Naši mentori sú väčšinou učitelia, ale zároveň sú to ľudia z rôznych oblastí. Rozdiel je aj v tom, že nie sú triedou – vlani sme mali asi 50 stabilných detí a ďalších 30 a viac sa menilo. Za ten rok sa ich u nás vystriedalo asi 300. Navyše, na rozdiel od školy, nemáme stanovené, čo presne ich chceme alebo musíme naučiť. Skôr spätne reflektujeme, čo si z hodiny odniesli. Na našich hodinách sú deti od 7 do 15 rokov. Často dostávame otázky či vekové rozpätie nie je až príliš veľké. Vychádzame však z predpokladu, že aj keď človek príde do nového zamestnania, sú tam skúsenejší a menej skúsení ľudia, ktorí k práci a k zadaniam pristupujú inak. Ani úroveň slovenčiny našich žiakov – Slovákov žijúcich v zahraničí nie je rovnaká a preto sa snažíme aktivity prispôsobovať prihláseným účastníkom. Snažíme sa oslobodiť od toho, že sa na hodine všetci musia naučiť tú istú vec. Oveľa dôležitejšie je, aby si z nej každý odniesol niečo nové.
Chceme iba podotknúť, že naše online vzdelávanie tak, ako ho dávame do ponuky, si nedáva za cieľ byť jazykovým kurzom. Naše pracovisko sa zameriava na alternatívne formy vzdelávania, ktorých cieľom je predovšetkým motivovať deti ku ich záujmu o Slovensko, slovenčinu – a následne aj o postupnú prirodzenú komunikáciu v slovenskom jazyku. Po odbornej stránke obsahom jednotlivých dní online vzdelávania budú rôzne témy súvisiace s kultúrou, históriou a prírodou Slovenska – a to čím prirodzenejším spôsobom. Deti sa budú vzdelávať s lektormi, ktorí majú dlhoročné skúsenosti v práci s deťmi z krajanských prostredí. Deti spoznajú Slovensko, jeho prírodu, históriu, kultúru, tradície – a to všetko v slovenskom jazyku. Hlavými zásadami, ktorými sa pri vzdelávaní budeme riadiť a ktorými sa riadime, bude vytváranie bezpečného prostredia v dobrej nálade a príjemnej atmosfére, v ktorej deti nemajú strach z prirodzenej a aktívnej komunikácie v slovenskom jazyku.
Obsahom pravidelného online vzdelávania bude hravé učenie v priamej online interakcii v slovenčine, spev, pohyb, kreatívne činnosti a zábava. Po odbornej stránke bude online vzdelávanie vopred nastavené tak, aby jednotlivé hodiny na seba navzájom nadväzovali. Účastníci dostanú na každej z online hodín aj určité úlohy, ktoré si budú plniť medzi jednotlivými dňami s online vzdelávaním – čo bude do značnej miery motiváciou pre deti, aby sa na ďalšie online vzdelávanie pripravovali.“

Odbornou garantkou online vzdelávania je Mgr. Jana Raffay, PhD., ktorá zároveň spracovala odborné materiály s tímom našich spolupracovníčok. Gestorom vzdelávania a organizačné zabezpečenie má na starosti Mgr. Ján Chrťan, PhD.

LINK NA PRIHLASOVANIE: https://forms.office.com/e/UK3rkQ5CDa

V prípade otázok kontaktujte: metodicke.centrum@umb.sk, jan.hrcan@umb.sk.
Viac informácií sa dozviete aj na odkaze: https://www.umb.sk/medzinarodne-vztahy/metodicke-centrum-pre-slovakov-zijucich-v-zahranici/ alebo na Facebooku Metodického centra pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

VZDELÁVACIE CENTRÁ VO SVETE
Rodičov povzbudzujeme, aby sa informovali aj o možnostiach prezenčného vzdelávania v slovenských vzdelávacích centrách vo svete. Tie vďaka komunitnému charakteru, lepšej možnosti vytvárať priateľstvá medzi deťmi, osobnému kontaktu s vyučujúcim a prispôsobenými podmienkami výučby podľa domovskej krajiny by mali byť prvou voľbou pri vzdelávaní v materinskom jazyku v zahraničí. Zoznam slovenských vzdelávacích centier v zahraničí a ďalšie možnosti online vzdelávania nájdete na webe ISEIA – Medzinárodný inštitút a asociácia slovenských vzdelávacích centier: https://www.iseia.eu/zoznam-centier