Vážení záujemcovia o osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí,

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí upozorňuje, že s účinnosťou od 1. apríla 2024 nastala zmena zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, ktorou sa mení výška vyberaných správnych poplatkov za vydanie nového osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí. Výšku správnych poplatkov za jednotlivé úkony a konania upravuje príloha zákona v XVIII. časti – Sadzobník správnych poplatkov.

 

Aktuálne správne poplatky sú:

Žiadosť o vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí 14 eur
Vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí ako náhrady za stratené,
zničené alebo poškodené osvedčenie
30 eur
Vydanie nového osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí
v prípade zápisu zmien a doplnkov
14 eur

Výška správnych poplatkov je pre všetky ZÚ SR a pre ÚSŽZ rovnaká.


Pri podaní žiadosti na ÚSŽZ sa správny poplatok uhrádza vo forme eKolku
(Potvrdenia o úhrade správneho poplatku) v príslušnej hodnote, ktorý je možné zakúpiť výlučne v pobočkách Slovenskej pošty, a.s. ÚSŽZ eKolky nepredáva.

Správny poplatok sa žiadateľovi nevracia, a to ani v prípade zastavenia konania o vydaní osvedčenia.
(V blízkosti sídla ÚSŽZ predávajú eKolky pobočky Slovenskej pošty, a.s. uvedenej na mapke nižšie).