Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutočnia 30. septembra 2023. V týchto voľbách bude možné voliť poštou, je však potrebné o túto možnosť požiadať najneskôr do 9. augusta.

Takýmto spôsobom môže voliť občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dosiahol 18 rokov a

  • nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
  • alebo má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia.

 

Ako požiadať o voľbu zo zahraničia?

  • Voliť poštou je možné, ak občan najneskôr 9. augusta 2023 požiada Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o voľbu poštou.
  • Volič môže požiadať o voľbu poštou vyplnením jednoduchého elektronického formulára alebo v listinnej podobe.
  • Žiadosť o voľbu poštou v listinnej podobe sa zasiela na adresu:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
odbor volieb, referenda a politických strán,
Drieňová 22,
826 86  Bratislava 29,
SLOVAK REPUBLIC.

 

Ako voliť zo zahraničia?

  • Ministerstvo vnútra zašle voličom, ktorí požiadajú o voľbu poštou, najneskôr 21. augusta na adresu miesta pobytu v cudzine potrebné materiály na hlasovanie.
  • Pri elektronickom podaní Ministerstvo vnútra voličovi nezasiela hlasovacie lístky, len obálky. Hlasovacie lístky si volič stiahne z webu Ministerstva vnútra, kde budú zverejnené po zaregistrovaní kandidátnych listín.
  • Pri listinnej žiadosti budú voličovi poslané aj hlasovacie lístky.
  • Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené ministerstvu vnútra najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (najneskôr 29. septembra do 12.00 h).

 

Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, www.mzv.sk