V dňoch 10. – 12. mája 2023 predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Ján Pilip navštívil komunity Slovákov a potomkov prisťahovalcov zo Slovenska v Izraeli. Cieľom služobnej cesty bolo zmapovať krajanskú komunitu, nadviazať spoluprácu s krajanskými organizáciami a informovať ich o možnostiach podpory zo strany ÚSŽZ a zanalyzovať možnosti prístupnosti výučby slovenského jazyka, o ktorú sa izraelskí Slováci aktívne zaujímajú najmä v posledných rokoch. 

V Izraeli žije asi 7 – 8-tisíc osôb slovenského pôvodu a cca 70-tisíc osôb, ktoré sú čiastočne slovenského pôvodu. Jedná sa o tri skupiny – osoby presídlené do Izraela po 2. svetovej vojne, mladí ľudia, ktorí prišli do Izraela za štúdiom či prácou a manželia/manželky zo zmiešaných manželstiev.

V stredu 10.5.2023 delegácia navštívila kibuc Giv’at Chaim – Beit Theresienstadt, ktorý založili prisťahovalci z Československa – preživší z geta Terezín, predovšetkým Česi, ale aj Slováci. Kibuc má múzeum a kartotéku, v ktorej eviduje okolo 160 000 osôb. Do Terezína bolo vyvezených takmer 1 500 osôb zo Slovenska. So strastiplnou históriu týchto ľudí oboznámila delegáciu riaditeľka múzea Tami Kinberg. V priebehu diskusie členovia delegácie ÚSZŽ predstavili možnosti podpory aktivít zo strany Slovenskej republiky.

Následne delegácia navštívila kibuc Masaryk, ktorý bol založený v medzivojnovom období presídlencami z Československa. Obyvatelia dodnes udržujú živé československé tradície, starší obyvatelia narodení na Slovensku, aj prvá generácia narodená v Izraeli väčšinou hovorí po slovensky. Slovenčina z domáceho prostredia je u mladšej generácie zriedkavá, je však záujem o jej výučbu. ÚSŽZ aj v tejto oblasti predstavil možnosti podpory, rovnako ako aj pre aktivity zamerané na udržanie slovenského povedomia.

Oboch rokovaní sa zúčastnila predsedníčka Združenia emigrantov s Československa p. Erika Spitz. Informovala, že združenie vydáva časopis – trojmesačník. Informovala aj o tom, že majú v pláne začať svojpomocne výučbu slovenského jazyka. Úrad predstavil jestvujúce možnosti výučby slovenčiny (Slovake.eu, online hodiny slovenčiny v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, vzdelávacie centrá vo svete a ich online ponuka) a taktiež možnosti podpory takejto aktivity z dotačného systému ÚSŽZ.

Vo štvrtok 11.5.2023 delegácia navštívila Slovenský inštitút v Jeruzaleme. Riaditeľ inštitútu Jakub Urik oboznámil predsedu ÚSŽZ s činnosťou inštitútu a so slovenskou komunitou pôsobiacou v Jeruzaleme a v okolí. Nasledovala diskusia s miestnymi, predovšetkým Slovenkami žijúcimi v Jeruzaleme, ktoré sa zaujímali najmä o možnosti výučby slovenského jazyka u detí a o podpore ich kultúrnej činnosti, keďže medzi ich snahy patrí napríklad zorganizovanie filmového festivalu. Momentálny stav v Izraeli je prevažne taký, že rodičia učia svoje deti svojpomocne doma. Delegácia ÚSŽZ opäť predstavila už existujúce možnosti detských hodín slovenčiny aj dotačný systém ÚSŽZ na podporu krajanských aktivít.

V piatok 12.5.2023 boli prerokované výsledky pobytu delegácie s veľvyslancom SR v Tel Avive p. Igorom Maukšom. Veľvyslanec bol oboznámený s priebehom návštev a rokovaní, privítal možnosti spolupráce, ktoré úrad krajanom predstavil.  Taktiež vyjadril ochotu ZÚ napomôcť pri uskutočnení konkrétnych projektov.

Vypočujte si rozhovor redaktorky Rádia Slovakia International Ingrid Slaninkovej so Slovákom žijúcim v Izraeli, Jánom Kapusňákom:
https://skrsi.rtvs.sk/clanky/slovaci-vo-svete/326925/zilincana-ocaril-izrael

a so Slovenkou Miroslavou Grajciarovou:
https://skrsi.rtvs.sk/clanky/slovaci-vo-svete/328583/jeruzalem-ju-inspiroval-k-napisaniu-knihy