V stredu 6. septembra 2023 schválila Vláda Slovenskej republiky Správu za rok 2022 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí a návrh programu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2024. Správu každoročne prekladá predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Prvá časť Súčasný stav spoločenstiev Slovákov žijúcich v zahraničí a poskytovaná podpora obsahuje prehľad o krajanských spoločenstvách v zahraničí a základné údaje o pomoci, ktorú poskytla Slovenská republika (SR) na činnosti Slovákov žijúcich v zahraničí v rámci sústavy finančnej podpory ÚSŽZ. V roku 2022 bolo podporených 906 projektov od žiadateľov z 32 štátov vrátane SR v sume 2 499 926,62 eura.

 

Druhá časť Oblasť vzdelávania, vedy a výskumu informuje o podpore činností Slovákov žijúcich v zahraničí v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu v spolupráci ÚSŽZ a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) a ďalších inštitúcií. V roku 2022 ÚSŽZ podporil v uvedenej oblasti 312 projektov v 27 štátoch vrátane Slovenska vo výške 937 835,7 eura. MŠVVaŠ SR vynaložilo na vládne štipendiá, vysielanie učiteľov a lektorov a vzdelávacie podujatia pre Slovákov žijúcich v zahraničí spolu 3 425 742,44 eura. Poskytlo 63 štipendií vlády SR Slovákom žijúcim v zahraničí na štúdium na vysokých školách v SR. Celkovo v roku 2022 študovalo na slovenských verejných vysokých školách spolu 249 štipendistov-krajanov. 16 učiteľov slovenského jazyka a akademických predmetov bolo vyslaných na slovenské školy do Maďarska, Rumunska a na Ukrajinu. V zahraničí pôsobí aj 20 lektorov slovenského jazyka a kultúry na vysokých školách v 13 štátoch.

Tretia časť Oblasť kultúry je venovaná aktivitám Slovákov žijúcich v zahraničí v oblasti kultúry. V roku 2022 ÚSŽZ podporil v tejto oblasti 443 projektov z 26 štátov vrátane SR vo výške 1 305 054,92 eura. Popri podpore aktivít Slovákov žijúcich v zahraničí smerovali finančné prostriedky smerovali aj na predstavenie a priblíženie kultúry Slovákov žijúcich v zahraničí na podujatiach organizovaných v SR. Táto časť poskytuje podrobný prehľad činností jednotlivých slovenských komunít v zahraničí a môže poslúžiť aj ako podnet k príprave programu štátnych činiteľov pri zahraničných pracovných cestách.

Štvrtá časť Oblasť informačná je venovaná vyhodnoteniu podpory Slovákov žijúcich v zahraničí v oblasti informačnej s dôrazom na vydavateľskú činnosť. ÚSŽZ podporil v oblasti informovanosti 109 projektov v 13 štátoch sumou 200 886,00 eur.

Piata časť Oblasť médií je zameraná na oblasť médií. ÚSŽZ podporil v tejto oblasti v roku 2022 42 projektov z 12 štátov celkovou sumou 56 150 eur. ÚSŽZ využíva webovú stránku www.uszz.sk a portál www.slovenskezahranicie.sk. Obe sú účinným zdrojom aktuálnych správ a takisto spätnej väzby pre krajanov. Táto časť podáva aj správu o spolupráci ÚSŽZ s médiami v SR s dôrazom na rozvoj vzťahov s verejnoprávnym vysielateľom Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS).

Šiesta časť Osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí (ďalej len „osvedčenie“) podáva správu o procese rozhodovania v konaní o vydaní osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí. Okrem iného oboznamuje o počte prijatých žiadostí o vydanie osvedčenia a o počte vydaných osvedčení vrátane príslušnej štatistiky za roky 2014 až 2022. ÚSŽZ v roku 2022 evidoval mierne zníženie prijatých žiadostí o priznanie postavenia Slováka žijúceho v zahraničí a o vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí. ÚSŽZ v roku 2022 prijal 780 žiadostí o vydanie osvedčenia a vydal 705 osvedčení. Zaznamenaný bol zvýšený počet prijatých žiadostí od žiadateľov – občanov USA. Z počtu vydaných osvedčení bolo najviac osvedčení vydaných žiadateľom zo Srbska (393) a z Ukrajiny (285).

 

Siedma časť Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2022 (ďalej len „stála konferencia“). Stála konferencia je najvýznamnejšie podujatie, na ktorom sa stretávajú zástupcovia spoločenstiev Slovákov žijúcich v zahraničí z celého sveta, osobnosti slovenského zahraničia, aktívni priatelia Slovákov žijúcich v zahraničí a predstavitelia štátnych orgánov Slovenskej republiky s cieľom riešiť aktuálne otázky života Slovákov žijúcich v zahraničí. Stála konferencia sa konala v dňoch 28. a 29. októbra 2022 v Bratislave a zúčastnilo sa jej takmer 80 účastníkov zo 17 krajín a zo Slovenska a približne 40 hostí.

Ôsma časť Činnosť orgánov štátnej správy, štátnych aj neštátnych ustanovizní vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí zahrňuje činnosť prezidenta SR, Národnej rady SR (NR SR), Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR), MŠVVaŠ SR, Ministerstva kultúry SR (MK SR), Ministerstva vnútra SR (MV SR), Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR), Matice slovenskej (MS) a cirkví.

Deviata časť Návrh programu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2024 načrtáva základné východiská programu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí. Určujúcim znakom je pokračovanie v osvedčených aktivitách a dôraz na plnenie úloh vyplývajúcich z koncepcie a z vykonávacieho plánu k nej.

Desiata časť Vplyv na rozpočet verejnej správy sa zaoberá vplyvom materiálu na rozpočet verejnej správy. Prijatie materiálu bude mať negatívny, rozpočtovo zabezpečený vplyv na rozpočet verejnej správy kvantifikovaný v analýze vplyvov na rok 2023 v sume 3 595 518 eur a na roky 2024 a 2025 v sume 3 630 448 eur s tým, že prostriedky sú zabezpečené v rozpočte kapitoly MZVEZ SR, v programe 0D3 – Štátna politika k Slovákom žijúcim v zahraničí.

 

Celý text správy nájdete na odkaze:
https://www.uszz.sk/spravy-o-statnej-politike-vo-vztahu-k-slovakom-zijucim-v-zahranici/