Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí zverejnil na svojej webovej stránke dokument Vykonávací plán k vecnému plneniu Koncepcie štátnej politiky SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie rokov 2022-2026.

Vykonávací plán k vecnému plneniu Koncepcie (ďalej „Akčný plán I“) vypracoval ÚSŽZ na základe schválenej koncepcie štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie rokov 2022 – 2026 v spolupráci s ministerstvami a zložkami štátnej správy, ktoré sú priamo ovplyvnené zmenami, ktoré prináša Akčný plán I, spolu s ministerstvami a zložkami verejnej správy, ktoré budú aktívne participovať na implementovaní zadefinovaných úloh. Akčný plán I rámcuje a presne definuje jednotlivé úlohy z koncepcie, ktorá bola pripomienkovaná a upravovaná aj za účasti participujúcich krajanov. Úlohy, ktoré sú zadefinované v tomto pláne sú celoplošné, dotýkajú sa všetkých Slovákov v zahraničí bez ohľadu na špecifické problémy v krajinách, v ktorých momentálne žijú.

Text je prístupný na odkaze:
https://www.uszz.sk/legislativa/koncepcia-statnej-politiky-starostlivosti-o-slovakov-zijucich-v-zahranici/

 

Pracuje sa na druhom vykonávacom pláne (tzv. Akčný plán II). Ten bude slúžiť na zadefinovanie úloh, ktoré budú riešiť problémy lokálneho charakteru, teda špecifické potreby jednotlivých komunít Slovákov v žijúcich v zahraničí v ich konkrétnych krajinách. Úlohy zadefinuje ÚSŽZ v spolupráci s krajanskými komunitami a participujúcimi Slovákmi žijúcimi v zahraničí.