VÝZVA
na predkladanie návrhov na organizáciu a umeleckú tvorbu
krajanských kultúrnych programov v roku 2024

 

Vážené autorské a kreatívne realizačné tímy, vážení režiséri a scenáristi,

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej len „ÚSŽZ“) vyhlasuje výzvu na predloženie návrhov na umeleckú tvorbu a organizáciu nasledovných krajanských kultúrnych programov v roku 2024, ktoré sú realizované pod záštitou ÚSŽZ:

 • 25. ročník Južnoslovenských detských a mládežníckych folklórnych slávností v Dulovciach (29. – 30.6.2024);
 • Pamätný deň Slovákov žijúcich v zahraničí (5.7.2024);
 • Krajanská nedeľa na 57. Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve (14.7.2024);
 • Krajanský dvor na 57. Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve (12. – 14.7.2024);
 • ďalšie hudobné, literárne, výtvarné a iné umelecké aktivity, programy v odvetví kultúrneho a kreatívneho priemyslu, zamerané na prezentáciu kultúry zahraničných Slovákov na území celého Slovenska.

 

Akých spolupracovníkov hľadáme?

Hľadáme tých, ktorí naše tradičné podujatia obohatia o nové, kreatívne riešenia a priblížia kultúru Slovákov žijúcich v zahraničí čo najširšiemu publiku na Slovensku profesionálnym spôsobom.

Hľadáme odborníkov, ktorí budú v procese prípravy spolupracovať s krajanmi z celého sveta a pripravia reprezentačný program, ktorý osloví verejnosť na Slovensku; a zároveň budú metodickou a logistickou pomocou jednotlivým súborom, sólistom či telesám, ktoré zachovávajú prvky slovenskej identity v zahraničí.

Hľadáme tých, ktorí sú pripravení stavať pevné a kvalitné mosty medzi našimi krajanmi a Slovenskom – ich materskou krajinou prostredníctvom novej hudobnej, folklórnej, literárnej, vizuálnej a inej kultúrnej tvorby.

Akým spôsobom môže jednotlivec/realizačný tím reagovať na výzvu?

Prihlásite sa vyplnením dotazníka:
DOTAZNÍK – organizácia a tvorba krajanské programy 2024 (.docx)

Vyplnený dotazník je potrebné zaslať najneskôr 20. februára 2024 na emailovú adresu: kulturnepodujatia@uszz.gov.sk

 

Charakteristika hlavných programov

25. ročník Južnoslovenských detských a mládežníckych folklórnych slávností v Dulovciach JDMFS

JDMFS v Dulovciach majú neoceniteľný význam v pestovaní tvorivých folkloristických tradícií u detí a mládeže. Práve folklór, zvyky a obyčaje v umeleckom kontexte navzájom zbližujú Slovákov žijúcich v zahraničí so Slovákmi na Slovensku, spoločensky a kultúrne obohacujú ich prácu čo sa v plnej miere prejavuje na JDMFS v Dulovciach už plných 24 rokov.

Cieľom programu je prezentovať detské krajanské súbory pôsobiace v zahraničí publiku/verejnosti na Slovensku. Okrem vystúpenia na JDMFS v trvaní 90 minút, realizačný tím môže/má ponúknuť aj ďalšie formy prezentácie pripraveného programu aj mimo JDMFS.

 • Realizačný tím pripraví kompaktnú, zmysluplnú a umelecky hodnotnú a pútavú prezentáciu slovenského detského folklóru zahraničných Slovákov.
 • Realizačný tím v rámci prípravy vystúpenia/vystúpení bude jednotlivcom a kolektívom – účastníkom záverečného programu poskytovať metodickú prípravu a odbornú pomoc spôsobom, aby pripravované podujatie pôsobilo motivačne na deti, ktoré žijú v heterogénnom kultúrnom a jazykovom prostredí.
 • Realizačný tím môže ponúknuť aj ďalšie prípadné sprievodné aktivity účastníkov programu zo zahraničia.

 

Pamätný deň Slovákov žijúcich v zahraničí

Za Deň zahraničných Slovákov bol vyhlásený 5. júl zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. zo dňa 20. októbra 1993. K 5. júlu, ktorý je zároveň sviatkom sv. Cyrila a Metoda a súčasne štátnym sviatkom Slovenskej republiky, sa viaže svojrázna prezentácia života a kultúry Slovákov žijúcich v zahraničí – Dni zahraničných Slovákov v Slovenskej republike, neskôr Dni Slovákov žijúcich v zahraničí a Pamätný deň Slovákov žijúcich v zahraničí.

Prezentácia kultúry zahraničných Slovákov má dlhú tradíciu (viac o jednotlivých programoch na: https://www.uszz.sk/pamatny-den-zahranicnych-slovakov/). Od roku 2016, kedy ÚSŽZ oslávil 10. výročie pôsobenia, pribudla nová forma prezentácie krajanskej kultúry na Slovensku – Pamätný deň zahraničných Slovákov na Hlavnom námestí v Bratislave, neskôr na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Komponovaný program, v ktorom vystupujú jednotlivci a kolektívy z Dolnej zeme, západnej Európy i zámoria prebiehal v rokoch 2016 – 2022 v súčinnosti s Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom v rámci Kultúrneho leta a hradných slávností Bratislava.

Počas piatich ročníkov sa v hlavnom meste Slovenska predstavili početné súbory a jednotlivci. Názvy programov: Zelená ratolesť – Slovenské pozdravy spoza hraníc (2016), Pozdrav krajine predkov (2017), Vitajte doma, priatelia (2018), Sme jedna rodina (2019) a Slovenského rodu som (2022) nasvedčujú, že ide o programy, v ktorých dominujú prvky ako sú vlastenecké piesne, skladby slovenských skladateľov či slovenské piesňové a tanečné výtvory ľudu.  Počas piatich ročníkov v programoch vystúpili krajania z 15 krajín sveta.

 • Realizačný tím navrhne program v trvaní 90 minút, ktorého cieľom je predstaviť jedinečný fenomén slovenskej kultúry v zahraničí. Preferujeme komponovaný program, ktorý priblíži jednotlivé prvky kultúry zahraničných Slovákov juhovýchodnej Európy, Západnej Európy a zámoria obsahovo pútavým a technicky presným spôsobom.
 • Realizačný tím môže navrhnúť viacdňovú prezentáciu slovenskej kultúry pri príležitosti Pamätného dňa Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

Krajanská nedeľa

História dnešnej Krajanskej nedele sa začala písať v roku 1968, keď vznikol Ústav pre zahraničných Slovákov pri Matici slovenskej (ÚZS MS) v Bratislave. V tomto roku sa uskutočnilo prvé vystúpenie krajanov na Slovensku vo vlastnom programe pod názvom Zvítanie pod Kriváňom na celoslovenskom festivale vo Východnej. Po úspešnom programe sa začali hľadať vhodné miesta, ktoré by krajanov prichýlili (Letné slávnosti Matice slovenskej v Banskej Bystrici) a po šiestich rokoch hľadania sa krajanská nedeľa natrvalo zapísala do dramaturgie folklórnych slávností v Detve. V roku 1974  bola uzatvorená zmluva medzi ÚZS MS a mestom Detva, ktorou boli zabezpečené každoročné tvorivé pobyty krajanov a uvádzanie scénických programov zahraničných Slovákov na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou na detvianskom amfiteátri. V roku 1976 bola prijatá Koncepcia dlhodobej starostlivosti o krajanské folklórne  hnutie a ich pôsobenie v rámci FSP Detva.

Do roku 2023 sa uskutočnilo dokopy 48 ročníkov Krajanskej nedele v rámci FSP v Detve. Na príprave programu sa podieľal rad výnimočných osobností, ktoré si osvojili špecifiká, kultúrnu rozmanitosť a výnimočnosť zahraničných Slovákov a narábali s nimi v prospech ich zviditeľnenia a podpory. Uveďme len niektorých, ktorí zanechali hlboké stopy v tejto oblasti: Svetozár Švehlák, Jaroslav Ševčík, Ondrej Demo, Stanislav Dúžek, Igor Kovačovič a z mladšej generácie Vlastimil Fabišík, Martin Urban a mnohí ďalší.

ÚSŽZ ponúka odborníkom v oblasti zachovávania folklórnych tradícií zahraničných Slovákov možnosť navrhnúť zameranie 49. ročníka Krajanskej nedele. Ide o program v trvaní 90 minút, ktorý sa uskutoční v nedeľu 14.7.2024 na Amfiteátri v Detve.

Zámerom ÚSŽZ je zároveň aktívne zapájať krajanov do iných segmentov slávností tak, aby sa najlepším spôsobom zviditeľnila ich tvorba.

 • Realizačný tím pripraví kompaktnú, zmysluplnú a umelecky hodnotnú a pútavú prezentáciu slovenského folklóru v zahraničí na 57. Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve.
 • Realizačný tím bude zodpovedať za celkovú organizáciu Krajanskej nedele, na čo mu budú poskytnuté finančné prostriedky vo forme dotácie ÚSŽZ.

 

Krajanský dvor

Krajanský dvor je jedným z podujatí, ktoré organizuje ÚSŽZ. V roku 2023 sa uskutočnil jeho 8. ročník, avšak táto forma prezentácie gastronómie a prvkov tradičnej kultúry Slovákov v zahraničí má omnoho dlhšiu tradíciu. Vo forme Dolnozemského jarmoku sa uskutočnilo niekoľko ročníkov podujatia, a to na Dolnej zemi, ale aj v hlavnom meste SR, v Bratislave. V roku 2014 sa ÚSŽZ rozhodol vybudovať osobitný areál v blízkosti Amfiteátra v Detve, ktorý bude miestom stretávania sa krajanov počas Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. K tradičnému programu Krajanskej nedele tak pribudol nový krajanský segment, ktorý v sebe zahrnul gastronomické špeciality, prezentáciu starých remesiel a kultúrny program na jarmočnom javisku. Areál dnes tvorí súbor štylizovaných drevených domčekov a jarmočných stánkov usporiadaných do kompaktného celku, ktorého súčasťou je aj takzvané Humno, v ktorom prebiehajú etnografické výstavy, Zvonica a jarmočné pódium, na ktorom počas troch festivalových dní prebieha kultúrny program.

Krajanský dvor tvorí aj krajanský program na jarmočnej scéne: otvárací program v piatok, dva programy v sobotu a doobedňajší a záverečný program v nedeľu. Program je koncipovaný tak, aby slovom a kultúrnymi vložkami boli predstavené jednotlivé lokality, ktoré sa Krajanského dvora zúčastňujú. Osvedčili sa aj súťažné otázky, vďaka ktorým si tí pozorne počúvajúci diváci domov odniesli suvenír alebo chutnú porciu krajanských špecialít. V programe dominujú slovenské piesne, ktoré sa spievajú v krajanskom prostredí a neodmysliteľnou súčasťou programov na jarmočnej scéne je aj škola dolnozemských tancov.

Zámerom ÚSŽZ je vytvárať podmienky na to, aby sa uvedenou formou odprezentoval čím väčší počet krajanských tímov z celého sveta.

 • Realizačný tím navrhne spôsob realizácie 9. Krajanského dvora a ponúkne vlastný pohľad na potenciál a možností, ktoré tento areál do budúcna môže prinášať.
 • Realizačný tím bude zodpovedať za celkovú organizáciu Krajanského dvora, na čo mu budú poskytnuté finančné prostriedky vo forme dotácie ÚSŽZ.

 

ÚSŽZ uvíta kreatívne a odborné návrhy/nápady na stvárnenie všetkých uvedených programov – tak ich umeleckú časť, ako aj úplnú organizačnú a realizačnú časť.

Taktiež Vás vyzývame na predkladanie ďalších predbežných návrhov/nápadov na realizáciu hudobných, literárnych, výtvarných a iných umeleckých programov zameraných na prezentáciu kultúry Slovákov žijúcich v zahraničí na území celého Slovenska.

V prípade otázok týkajúcich sa tejto výzvy nás neváhajte kontaktovať na emailovej adrese kulturnepodujatia@uszz.gov.sk.

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí