Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo kultúry SR, Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Vydavateľstvo SPN – Mladé letá, vydavateľstvo Albatros Media Slovakia s. r. o., Matica slovenská, Spolok slovenských spisovateľov, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vyhlasujú 32. ročník celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU, PREČO MÁM RÁD SLOVENSKO.

Cieľom súťaže je formou slohových prác, pokusov o umelecké vyjadrenie myšlienok prostredníctvom poézie a prózy rozvíjať systematický a hlbší záujem detí a mladých ľudí o slovenský jazyk, jeho výrazovú bohatosť, o kultúru, upozorňovať na významné udalosti v živote Slovákov, na osobnosti, ktoré sa zapísali do histórie slovenského národa, udržiavať kultúrne tradície a formovať aktívny prístup k súčasnému dianiu.

Tento ročník sa bude niesť v znamení 200. výročia vydania lyricko-epickej skladby Slávy dcéra, napísanej Jánom Kollárom, 180. výročia vzniku slovenskej hymny, 155. výročia založenia ŽIVENY, prvého spolku slovenských žien, 100. výročia začiatku prevádzky Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach, 80. výročia založenia Divadla Jonáša Záborského v Prešove, 80. výročia vypuknutia Slovenského národného povstania a 20. výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie.

V roku 2024 si pripomenieme aj výročia významných slovenských osobností: 340. výročie narodenia Mateja Bela, učenca, polyhistora, zakladateľa moderného zemepisu a dejepisu, 200. výročie narodenia Gustáva Karola Zechentera-Laskomerského, prozaika a publicistu, 200. výročie narodenia Aničky Jurkovičovej, prvej slovenskej ochotníckej herečky, 160. výročie narodenia Jozefa Murgaša, katolíckeho kňaza, vynálezcu, priekopníka telegrafie, 150. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského, 100. výročie narodenia Antona Habovštiaka, jazykovedca a spisovateľa, 130. výročie narodenia Karola Plicku, slovenského a českého výtvarníka, fotografa, filmového režiséra a kameramana, 105. výročie narodenia Márie Ďuríčkovej, 130. výročie úmrtia Sama Bohdana Hroboňa, evanjelického kňaza, básnika, jazykovedca, zberateľa ľudovej slovesnosti a 60. výročie úmrtia Márie Rázusovej-Martákovej.

Z významných zahraničných Slovákov dávame súťažiacim do pozornosti 110. výročie narodenia Imricha Kružliaka, publicistu, spisovateľa a krajanského pracovníka pôsobiaceho po emigrácii v Nemecku, 30. výročie úmrtia Karola Strmeňa, básnika, prekladateľa, redaktora pôsobiaceho po emigrácii v USA , 110. výročie narodenia Mikuláša Šprinca, katolíckeho kňaza, básnika, prekladateľa a redaktora pôsobiaceho po emigrácii v USA, 105. výročie založenia Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci v Srbsku, 75. výročie založenia Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a kolégia v Békešskej Čabe v Maďarsku.

V 32. ročníku súťaže privítame aj príbehy detí a mladých ľudí zobrazujúce život v ich regióne, meste alebo obci, ako aj spracovanie tém o významných regionálnych osobnostiach a udalostiach. V súťažných prácach môžu žiaci a študenti na základe vlastných skúseností a postrehov vyjadriť svoj postoj k takým hodnotám, akými sú priateľstvo, rodina, pochopenie a pomoc iným. Téma súťaže umožňuje učiteľom slovenského jazyka a literatúry, geografie, dejepisu a iných predmetov motivačne využiť vo vyučovacom procese i v záujmovej činnosti medzipredmetové prepojenie, prácu s informáciami, rozvíjanie kritického myslenia a uplatnenie zážitkových foriem.

Súťaž je určená pre žiakov a študentov všetkých typov a druhov základných a stredných škôl na území Slovenskej republiky a všetkých typov a druhov základných
a stredných škôl, vzdelávacích centier, víkendových škôl a organizácií Slovákov žijúcich v zahraničí.

Súťažné práce sa budú posudzovať v štyroch kategóriách:

 •  v 1. kategórii práce žiakov 1. stupňa základných škôl (2. – 4. ročník),
 • v 2. kategórii, ktorá sa člení na:
  2A kategóriu – práce žiakov 2. stupňa základných škôl (5. a 6. ročník) a prímy 8-ročných
  gymnázií,
  2B kategóriu – práce žiakov 2. stupňa základných škôl (7., 8. a 9. ročník) a sekundy, tercie
  a kvarty 8-ročných gymnázií,
 • v 3. kategórii práce študentov stredných škôl a kvinty až oktávy 8-ročných gymnázií,
 • v 4. kategórii práce žiakov a študentov zo zahraničia v slovenskom jazyku.

Do celoslovenského kola môže v každej kategórii postúpiť najviac päť súťažných prác v slovenskom jazyku z jednej školy.

Predmetom posudzovania budú len originálne autorské práce. Plagiátorstvo je neprípustné. Porota vyradí aj práce vytvorené pomocou umelej inteligencie. Prihlasovatelia zodpovedajú za dodržanie súťažných podmienok a potvrdzujú, že autormi zaslaných súťažných textov sú skutočne žiaci a študenti, ktorých práce neboli ešte posudzované v tejto súťaži ani v iných súťažiach. Práce, pri ktorých sa zistí nedodržanie súťažných podmienok, budú z celoslovenského kola súťaže vyradené.

Prihlasovací formulár pre zahraničných účastníkov a organizačný poriadok súťaže:

Prihlasovací formulár pre súťažiacich v IV. kategórii – zahraniční Slováci (PDF, 390 kB)

Organizačný poriadok súťaže (.pdf)

Vyhlásenie 32. ročníka súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko (.pdf)

Súťažné práce, ktorých autormi sú Slováci žijúci v zahraničí, zašlú ich prihlasovatelia zo zahraničia spolu s vyplneným prihlasovacím formulárom na emailovú adresu
julius.lomencik@umb.sk

UZÁVIERKA SÚŤAŽNÝCH PRÁC ZO SLOVENSKA AJ ZO ZAHRANIČIA JE 31. januára 2024.

O ďalšie informácie môžu záujemcovia požiadať:
– Národný inštitút vzdelávania a mládeže mailom na adrese podatelna@nivam.sk alebo telefonicky na čísle 02/49 27 61 11;
– Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky mailom na adrese skd@culture.gov.sk alebo telefonicky na čísle 02/20 48 24 02;
– Maticu slovenskú v Martine mailom na adrese julius.lomencik@umb.sk alebo telefonicky na čísle +421 918 904 942.

Odborné poroty vyberú v každej súťažnej kategórii kandidátov na Hlavnú cenu, Cenu poroty a Čestné uznanie. V každej súťažnej kategórii môže byť udelená aj Osobitná cena poroty.
Umiestnenie žiaka v celoštátnej súťaži sa zohľadňuje pri prijímacom konaní na všetky odbory vzdelávania stredných škôl. Učitelia a školy budú ocenení osobitne na základe počtu a úrovne
zaslaných súťažných prác.

SLÁVNOSTNÉ VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV 32. ROČNÍKA SÚŤAŽE SA USKUTOČNÍ V JÚNI 2024 V NOVÝCH ZÁMKOCH.