V dňoch 13. až 15. apríla 2023 navštívil predseda ÚSŽZ Milan Ján Pilip spolu s Katarínou Baranyaiovou, teritorialistkou ÚSŽZ pre Írsko, slovenské komunity v Írsku v okolí Dublinu. Okrem prezentácie podpory úradu a možností spolupráce s krajanmi bolo cieľom aj spoznať súčasný stav Vzdelávacieho centra pre slovenské deti v Írsku.

V úvode pracovnej cesty sa okrem informačného stretnutia s veľvyslancom SR v Írsku Andrejom Drobom o stave krajanskej komunity sa delegácia stretla s Tomim Reichenthalom, 87-ročným krajanom, ktorý ešte ako dieťa prežil koncentračný tábor Bergen – Belsen. Dlhé roky o svojom utrpení počas holokaustu nikomu nehovoril, no po smrti manželky napísal o svojom osude knihu Chlapec z Belsenu a vznikli o ňom dokumentárne filmy. Potrebu hovoriť o holokauste si uvedomil z dôvodu, že preživších je čoraz menej a on patrí k tým posledným. V roku 2021 si Tomi Reichental na pôde veľvyslanectva SR v Írsku prevzal zlatú plaketu ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Predseda ÚSŽZ osobitne vyzdvihol prínos pána Reichentala pri šírení myšlienok tolerancie a boja proti akýmkoľvek prejavom neznášanlivosti.

V piatok 14. apríla predseda ÚSŽZ Milan Ján Pilip rokoval so zástupcami najstaršej slovenskej organizácie krajanov v Írsku, Slovenského centra Írsko (SKC-IRL). Dlhoročným predsedom SKC-IRL je Rastislav Blažek, ktorý oboznámil delegáciu o histórii založenia centra, ktoré vzniklo v roku 2006 a v roku 2008 bolo formálne zaregistrované v Írsku ako občianske združenie Slovenské centrum Írsko. Informoval taktiež o projektoch, ktoré centrum založilo, a ktoré sa časom rozvinuli a osamostatnili (projekt Vzdelávacie centrum v Dubline – v súčasnosti samostatný subjekt s názvom Vzdelávacie centrum pre slovenské deti v Írsku, Projekt Ostroha, ktorý bol základom pre Folklórny súbor Ostroha, ktorý sa formálne oddelil v 2012). Ďalšie aktivity SKC-IRL sa zameriavajú na právnu pomoc, pomoc pre podnikateľov a podobne. Okrem spomenutých projektov sa pán Blažek angažuje aj v oblasti rokovaní s predstaviteľmi jednotlivých írskych ministerstiev a orgánov štátnej a verejnej správy za účelom zvýšenia informovanosti slovenskej komunity v Írsku a zabezpečenia postavenia slovenskej komunity aj v rámci ostatných komunít v Írsku. Za svoj úspech považuje uverejňovanie informácií írskych autorít od roku 2010 aj v slovenskom jazyku.
Aktivity centra utlmila pandémia COVID. V rokoch 2009-2020 centrum každoročne organizovalo Slovenský ples, ktorého tradícia bola taktiež prerušená pandémiou. Súčasným zámerom centra je ples obnoviť a jeho nasledujúci ročník usporiadať v roku 2024. Myšlienku obnovenia organizácie plesu podporil aj veľvyslanec Droba. Centrum sa bude uchádzať o dotačnú podporu ÚSŽZ pre tento ples. Ďalším projektom, ktorý centrum plánuje znovu obnoviť je projekt Obláčik, predškolské vzdelávacie centrum. Zástupcovia centra boli predsedom ÚSŽZ informovaní o možnostiach podpory v rámci prideľovania riadnych dotácií na rok 2024.

Nasledovalo rokovanie so zástupcami kresťanskej komunity https://www.krestania.ie/ Na jej čele sú manželia Matej a Katarína Giertl. Aktuálnym problémom v Írsku je chýbajúci slovenský kňaz, ktorý by celebroval slovenským veriacim omše v slovenskom jazyku. Predseda ÚSŽZ vysvetlil, že spoločne s biskupom Haľkom, ktorý má v správe všetky slovenské zahraničné misie, sa snažia nájsť riešenie na tento častý problém slovenských katolíckych komunít vo svete. Riešením by bolo zavedenie systému cestujúcich kňazov, ktorí by sa presúvali po jednotlivých centrách v zahraničí s istou pravidelnosťou. Pán Giertl informoval, že 25. marca sa v Dubline, v kostole St.Mark’s v Springfield konala slovenská svätá omša, ktorá bola celebrovaná biskupom Jozefom Haľkom. Komunita je s ním v kontakte a problémy rieši aj v spolupráci so zastupiteľským úradom. Predseda ÚSŽZ tiež informoval pána Giertla o možnosti finančnej podpory od úradu v súvislosti s organizáciou podujatí pre krajanov.

Po rokovaní sa delegácia presunula na stretnutie s Joe Veselským, ktorý patrí medzi významných slovenských krajanov v Írsku. 104-ročný Joe Veselský sa narodil 20.10.1918
v Trnave, počas 2. svetovej vojny sa zapojil do Slovenského národného povstania a v roku 1945 bol vyznamenaný československou medailou Za chrabrosť a Odbojovým krížom I. triedy. Jeho rodičia a brat zahynuli v koncentračnom tábore v Osvienčime. V roku 1948 z dôvodu tlaku komunistickej strany emigroval do Írska. Úspešne pôsobil v oblasti stolného tenisu ako hráč, pedagóg a tréner, ale tiež založil a viedol veľmi úspešnú obchodnú firmu, ktorá dodnes pôsobí na trhu a riadi ju jeho syn. Pán Joe Veselský a jeho syn Peter Veselsky prijali delegáciu ÚSŽZ v St John’s House, kde pán Veselský žije a každodenne prijíma návštevy.

Záverom druhého dňa sa uskutočnilo stretnutie s FS Ostroha vo forme neformálneho posedenia s vedením a niekoľkými členmi súboru. Na toto stretnutie prišli okrem zástupcov FS Ostroha aj ďalšie dve krajanské osobnosti pôsobiace v Dubline – profesori na Trinity College Dublin Martin Sokol (hospodárska geografia) a Ladislav Timuľák (psychológia).

Tretí deň návštevy sa začal stretnutím a ukážkou nácviku detského folklórneho súboru Ostrôžka. Stretnutie prebehlo v priestoroch komunitného centra, ktoré si súbor prenajíma na nácviky každú druhú víkendovú sobotu. Spolu s manažérmi súboru – p. Ajo Gonšenica a p. Silvia Kruková sme si vymenili informácie ohľadom podávania žiadostí o dotácie na projekty súboru.  Podľa slov krajanov súbor funguje vďaka grantovej podpore Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, bez ktorej by nemal možnosť zabezpečiť si prenájom priestorov na fungovanie. Príspevky zo strany rodičov pokrývajú iba prípadné ceny pre deti alebo malé občerstvenie.

Ďalej delegácia navštívila priestory Vzdelávacieho centra  pre slovenské deti v Írsku, ktoré založila Mária Pacherová v roku 2007. V súčasnosti vedie centrum jej syn Andrej Pacher. Centrum poskytuje deťom, dlhodobo alebo dočasne žijúcim v Írsku, prístup k vzdelaniu v materinskom jazyku, aby neznalosť štátneho jazyka v budúcnosti nebránila návratu detí na Slovensko a aby si deti utvorili väzby na rodinu na Slovensku. Centrum poskytuje doplnkové vzdelávanie v oblasti slovenského jazyka, literatúry, vlastivedy a histórie. Už ôsmy rok funguje v priestoroch Mount Carmel Secondary School na Kings Inn. Každú druhú sobotu sa v centre stretáva v priemere 150 detí vo veku od 3-18 rokov.
V centre pôsobí 13 slovenských pedagógov a jedna stážistka s ukončeným pedagogickým vzdelaním, s ktorými sa delegácia stretla v rámci svojej návštevy. Z rozhovorov s nimi vyplynulo, že učitelia sú s prácou v škole spokojní, uvítali by svoje vlastné priestory – triedy, kde by si aj deti mohli nechať svoje pomôcky, resp. svoje práce, ktoré vytvoria v rámci vyučovania. Tiež by im pomohli presnejšie osnovy, podľa ktorých by viedli svoje hodiny. Centrum sa venuje aj tematike rozdielových skúšok zo slovenského jazyka, ktoré deti absolvujú na svojich kmeňových školách na Slovensku. Vzdelávacie centrum každoročne patrí k poberateľom dotácií aj v rámci dotačnej schémy ÚSŽZ. Z tejto dotácie sa financuje väčšina príspevkov na cestovné a stravu pre pedagogický personál, poplatky za prenájom priestorov a povinná poistka, ale aj každoročný nákup učebníc a učebných pomôcok.

Na záver dňa prebehlo rokovanie s vedením vzdelávacieho centra Andrejom Pacherom a Elenou Michalčíkovou, ktorí sú aktívnymi členmi komunity a nadviazali aj úzku spoluprácu s ÚSŽZ v rámci školskej komisie (sekcie pre západnú Európu a zámorie). Predsedovi ÚSŽZ predstavili svoj nový investičný projekt vybudovania „Slovenského domu v Írsku“, miesta, kde by bol vytvorený priestor pre všetky slovenské krajanské spolky a organizácie, a ktoré by mohlo byť nimi využívané pre ich potreby – vzdelávanie centrum, kultúrne podujatia, spoločenské akcie, nácviky a pod., čím by sa vyriešila otázka hľadania priestorov a platenia nájmu. Predseda ÚSŽZ Milan Ján Pilip myšlienku ako takú podporil – je logická a má aj ekonomické opodstatnenie, vzhľadom na ušetrenie prostriedkov, ktoré sú každoročne vynakladané na prenájmy a poistenie každého subjektu zvlášť. Dôrazne však upozornil na fakt, že projekt musí byť odkonzultovaný a podporený celou komunitou a všetkými spolkami, aby neprišlo k situácii, že priestor nebude využívať celá komunita. Projekt je však natoľko finančne náročný, že nie je možné ho celý financovať z prostriedkov ÚSŽZ, ktorému na to nestačia rozpočtové možnosti. Záujem o takéto slovenské domy v západnej Európe je veľmi veľký, ÚSŽZ zbiera tieto informácie a bude požiadavky komunikovať vláde SR.

Návšteva slovenskej komunity v Írsku potvrdila doterajšiu spoluprácu krajanských organizácií s úradom, ale aj podnietila k novým projektom a snahám, ktoré úrad môže podporiť. Informácie získané počas rokovaní budú využité pri vypracovaní Vykonávacieho plánu II k prioritám krajanov v Írsku a tiež pri ďalších rokovaniach ÚSŽZ s príslušnými orgánmi o dopyte krajanských komunít v západnej Európe na získanie/vybudovanie vlastných priestorov pre celú komunitu v jednotlivých krajinách.